eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koronowo › Z.1 - Bud. urządz. do zjazdu lin. w Glinkach (...)Z.2 - Bud. placu zabaw w Wiskitnie, Z.3 - Bud. placu zabaw w soł. Gogolin, gm. Koronowo, Z.4 - Zagosp. terenu rek. - sport. w Samociążku(...)Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Z.1 – Bud. urządz. do zjazdu lin. w Glinkach (...)Z.2 – Bud. placu zabaw w Wiskitnie, Z.3 – Bud. placu zabaw w soł. Gogolin, gm. Koronowo, Z.4 – Zagosp. terenu rek. – sport. w Samociążku(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koronowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350665

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 1

1.5.2.) Miejscowość: Koronowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.tobolewska@um.koronowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.koronowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Z.1 – Bud. urządz. do zjazdu lin. w Glinkach (...)Z.2 – Bud. placu zabaw w Wiskitnie, Z.3 – Bud. placu zabaw w soł. Gogolin, gm. Koronowo, Z.4 – Zagosp. terenu rek. – sport. w Samociążku(...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60cb336b-1d67-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306976

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024434/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Budowa placów zabaw na terenie Gminy Koronowo w miejscowościach Wiskitno, Gogolin, Samociążek, Glinki, Wierzchucin Królewski etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

EFR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeśli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Justyna Drawska, e-mail: justyna.drawska@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 452,
Maria Różycka – Parol, e-mail: maria.rozycka-parol@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 453.
2) w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Marta Tobolewska, e-mail: marta.tobolewska@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 459
Dorota Kłobuchowska, e-mail: dorota.klobuchowska@um.koronowo.pl, tel. 52 3826 459.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo - zakładka dedykowana postępowaniu.
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy – Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.... Dalsze inf. dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) – zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z zadań gminy – w oparciu
o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm. – dalej uPzp) oraz aktów wykonawczych do uPzp, związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą, określonym w treści zgody.
4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, dostawcy systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty elektronicznej, usług IT oraz podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej - w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych
z administratorem, oraz podmioty, które wystąpią o informacje na podstawie ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
7. Nie podanie przez Państwo danych osobowych wyłącza możliwość realizacji celów określonych w pkt. 3.
8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, tj. 5 lat. W przypadku projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – okres przetwarzania wynikał będzie z zasad określonych w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020(...) Dalsze inf. dot. obowiązku informacyjnego zawarte są w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Państwu prawo:
- do usunięcia danych osobowych;
- do przenoszenia danych osobowych;
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zadanie 1 - Budowa urządzenia do zjazdu linowego w Glinkach – fundusz sołecki
Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
- Ręczne usunięcie humusu wraz z wywozem,
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod fundamenty,
- Wykonanie warstwy podsypkowej wraz z jej zagęszczeniem,
- Ułożenie geowłókniny,
- Wykonanie warstwy z pasku zagęszczonej mechanicznie,
- Dostawa i montaż urządzenia do zjazdu linowego.
Wymagane:
- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe,
- aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności, certyfikaty, dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zadanie 2 – Budowa placu zabaw w Wiskitnie
Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
a) Prace przygotowawcze:
- mechaniczne karczowanie krzaków,
- rozbiórka i utylizacja nieczynnego słupa oświetleniowego,
- wywóz i utylizacja gruzu oraz gałęzi,
b) Wykonanie ogrodzenia:
- wykopanie dołów wraz z osadzeniem słupków,
- montaż podmurówki, montaż przęseł ogrodzeniowych wraz z furtką,
c) Wykonanie nawierzchni z trawy siewem,
d) Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów:
- piaskownica sześciokątna wraz z wypełnieniem piaskiem,
- bujak,
- huśtawka wagowa,
- zestaw zabawowy,
- karuzela pojedyncza,
- huśtawka bocianie gniazdo,
- huśtawka podwójna,
e) Dostawa i montaż urządzeń strefy fitness wraz z wykonaniem fundamentów :
- wyciskanie siedząc,
- orbitrek,
- wioślarz,
- motyl zewnętrzny,
- drabinka,
f) Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego wraz z wykonaniem fundamentów:
- ławki stalowe,
- kosz na śmieci,
- stojak dla rowerów,
- tablica regulaminowa.
Wymagane:
- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe,
- aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności, certyfikaty, dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45262300-4 - Betonowanie

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3) Zadanie 3 - Budowa palcu zabaw w sołectwie Gogolin, gm. Koronowo
Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
a) Zakup oraz montaż urządzeń małej architektury na placu zabaw wraz z wykonaniem fundamentów:
- huśtawka podwójna,
- huśtawka ważka,
- bujak na sprężynie – konik,
- bujak na sprężynie – traktor,
- karuzela tarczowa,
b) Zakup oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznej z wykonaniem fundamentów na prętach zbrojeniowych w podłożu betonowym:
- orbitrek i biegacz na pylonie,
- rower,
- wyciskanie siedząc,
- twister i wahadło na pylonie,
c) Zakup oraz montaż urządzeń małej architektury z wykonaniem fundamentów:
- ławki z oparciem,
- kosz na śmieci,
d) Wykonanie nawierzchni placu zabaw i siłowni zewnętrznej:
- wykonanie prac pomiarowych wraz z pracami ziemnymi i utylizacją urobku,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku wraz z jej zagęszczeniem,
e) Wykonanie nasadzeń:
- przygotowanie podłoża pod wykonanie trawników dywanowych siewem,
- zagęszczenie podłoża walcem,
- podlanie terenu po zasianiu trawy.
Wymagane:
- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe,
- aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności, certyfikaty, dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45262300-4 - Betonowanie

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4) Zadanie 4 – Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Samociążku – fundusz sołecki
Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
a) Prace demontażowe wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów z terenu rozbiórki:
- rozebranie istniejącego drewnianego ogrodzenia,
- demontaż ławki (2 kpl.),
- demontaż zestawu zabawowego,
- demontaż huśtawki wahadłowej dwuosobowej,
- demontaż tablicy regulaminowej,
- demontaż kosza na śmieci,
- wywiezienie i utylizacja materiałów z terenu rozbiórki,
b) Zieleń (prace polegające m.in. na wykaszaniu chwastów, karczowanie drzew, średnica pni 16-20 cm – przycięcie gałęzi, karczowanie krzewów, wywóz powstałych odpadów zielonych, karpiny, gałęzi i ich utylizacja),
c) Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:
- zestaw wielofunkcyjny – tor przeszkód wraz z wykonaniem fundamentów,
- karuzela tarczowa wraz z wykonaniem fundamentów,
- huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem wraz z wykonaniem fundamentów;
d) Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego:
- ławka z oparciem (2 szt.) – o wymiarach 1,70x0,60 (konstrukcja ławki ze stali malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z desek, ławka montowana na stałe bezpośrednio w gruncie,
- kosz na śmieci (1 szt.) konstrukcji metalowej o wymiarach 0,45x0,30 m, wysokość 1,00 m, pojemność 30l, konstrukcja malowana proszkowo, wsad wykonany z blachy 1,5 mm, całość cynkowana ogniowo, kosz montowany na stałe bezpośrednio w gruncie,
- tablica informacyjna regulaminowa placu zabaw (1 szt.) o wymiarach 0,65x0,1x1,8 m z rury konstrukcyjnej o przekroju 48x3 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo, tablica wykonana z płyty HPL,
e) Utworzenie nawierzchni bezpiecznej wokół zamontowanych urządzeń zabawowych (wymienionych w pkt. c).
Nawierzchnię z piasku płukanego należy wykonać zachowując wymagane wymiary określone w dokumentacji technicznej urządzenia i przy zachowaniu następującej kolejności robót:
- zdjęcie warstwy darni i humusu gr. 0,40 m,
- ułożenie geowłókniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,
- wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku płukanego o frakcji 0,2-2,0 mm o grubości warstwy min 0,40 m.
Wymagane:
- przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, wolny od wad prawnych, spełniać wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe,
- aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności, certyfikaty, dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres odpowiedzialności z tytułu rekojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w punkcie 5 niniejszego rozdziału, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania:
- dla Zadania 1 – jednej roboty budowlanej polegającej na budowie placu zabaw, strefy fitness lub montażu urządzeń małej architektury, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto.
Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
- dla Zadania 2 - dwóch robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw lub stref fitness, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.
Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
- dla Zadania 3 - dwóch robót budowlanych polegających na budowie stref fitness i relaksu, placów zabaw odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto.
Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
- dla Zadania 4 - dwóch robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw lub stref fitness, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości łącznej nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto.
Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie samodzielnie w całości. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli ten podmiot spełnia go w całości.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.0.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
Wzór oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.