eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › WRO.WOP.260.36.2021.JG Usługi społeczne - ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa KOWR Oddział Terenowy we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WRO.WOP.260.36.2021.JG Usługi społeczne - ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mińska 60

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-610

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WRO.WOP.260.36.2021.JG Usługi społeczne - ochrona całodobowa w formie monitoringu elektronicznego obiektów będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0a38dfc-1a0d-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045456/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.37 Ochrona obiektów w Zasobie KOWR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów, lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ. 2. Korzystanie z
Platformy jest nieodpłatne. 3. Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji
przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. 4. Po wypełnieniu
formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
5.Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod
adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). 6 Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest w zakładce
„Pomoc/Instrukcje”.7 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z platformy, określone w instrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy Wykonawca korzystając z
platformy zobowiązuje się do przestrzegania postanowień za-wartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie platformy.8. System
umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności pliki w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.pdf, .jpg, .zip, .rar.9.
Korespondencja elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.10. Za datę wpływu oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP,
podmiotowych środków dowodowych, w
tym oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowych
środków dowodowych, pełnomocnictw, oraz innych informacji, dokumentów i oświadczeń przyjmuje się datę ich wczytywania do
systemu (przesłania na Platformę).11. Plik oferty załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w
systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie
terminu składania ofert.12 Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiają-ce pracę na
Platformie: 12.1 stały dostęp
do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 12.2 komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej
konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux
lub ich nowsze wersje; 12.3 zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0; 12.4 włączona obsługa JavaScript; 12.5 zainstalowany program Acrobat Reader. 13 Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w Rozporządzeniach: -
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;- Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.14 Zamawiający nie
przewiduje sposobu komunikowania się
z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanej w SWZ. Pozostałe informacje podano
w SWZ pkt.7

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie
zamówienia/ złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że: 1.
administrator danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul.
Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. 2. Inspektor Ochrony Danych
Osobowych W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w ust. 1.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w
celach związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn.zm. (dalej PZP), w celach związanych z realizacją
obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z
obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji
dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164 z
późn. zm.).4. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z
przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty
świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych lub
kurierską.5. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany
przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i
w stosunku do niego. Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia
roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4l zas trwania umowy. 6. Informacja o
wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:1) prawo
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) prawo do usunięcia
danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany w
pkt1.Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie
będzie podejmował wobec Pani/Pana z automatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 9.Przekazywanie
danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 4.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRO.WOP.260.36.2021.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2967665,62 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 878605,65 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 13

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Małkowice, Sadków, Wilczków, Żerniki Wielkie, Żórawina, Ołtaszyn – Wysoka, Jugowiec, Żar, Cieszyce

4.2.5.) Wartość części: 77415,12 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Bożeń, Gryżyce, Moczydlnica Klasztorna, Pogalewo Małe, Łososiowice, Zakrzewo, Dobroszyce

4.2.5.) Wartość części: 87401,16 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Ciepłowody, Stary Henryków, Henryków, Lipa, Czerńczyce, Bobolice, Stolec, Stolec, Starczów

4.2.5.) Wartość części: 85698,54 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Wirki 10, Szczepanów, Uciechów, Roztocznik, Tworzyjanów, Wiśniowa

4.2.5.) Wartość części: 64321,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Siedlimowice, Graniczna, Śródmieście nr 3, Pietrzyków

4.2.5.) Wartość części: 56501,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Gniewomirowice, Pątnów Legnicki, Groble, Raszówka, Rudna, Tymowa, Lasowice 54, Dzierżkowice 20, Rynarcice

4.2.5.) Wartość części: 99319,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Wągrodno, Stary Jawor, Lipa, Stare Rochowice, Tyńczyk Legnicki, Gorzanowice

4.2.5.) Wartość części: 63982,83 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Jaczków, Jelenia Góra ul. Goduszyńska, 23 NE, 60 Strupice, Kochanów

4.2.5.) Wartość części: 47679,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Niwnice, Nowa Wieś Grodziska, Obręb IV (Płakowice), Wojcieszów, Dobków, Oleszna Podgórska

4.2.5.) Wartość części: 50448,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Księginice (Sulisławice),Świniary, Działosza, Krościna Mała, Pawłów Trzebnicki, Ligota Strupińska, Tarnowiec, Brzostowo

4.2.5.) Wartość części: 73981,38 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Gorzuchów, Starków 20, Piszkowice, Szalejów Dolny, Stary Wielisław, Jaszkowa Dolna

4.2.5.) Wartość części: 69591,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Idzików, Trzebieszowice, Nowa Ruda, Ścinawka Średnia, Łagiewniki

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi społeczne ochrony całodobowej w formie monitoringu elektronicznego obiektów Komorniki, Sieroszowice, Obiszów, Pęcław, Pęcław, Droglowice – Mileszyn, Przemków, Obręb 3, Niechlów (Klimontów), Jakubów

4.2.5.) Wartość części: 108233,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryterium „Cena brutto dla Przedmiotu” -60%
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00113345/01 z dnia 2022-04-07
2022-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Kryterium „Doświadczenie” (Kd) - 12%
Kryterium „zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g” (Kz) - 16%
Kryterium „dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego”(Ku)- 12%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 12

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie osób wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe usługi patrolu ochronno - interwencyjnego

4.3.6.) Waga: 12

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 ustawy PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz fakultatywne przesłanki z art. 109 ust.1 pkt 4)-10) ustawy PZP
oraz
2 spełniają warunki udziału w postępowaniu - dotyczące:

2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga posiadania koncesji do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej:
a) stałej lub doraźnej,
b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wykaże się posiadaniem koncesji. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli którykolwiek z uczestników nie wykaże się wymaganą koncesją.

2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa milion złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym ubezpieczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym ubezpieczeniem.

2.4 zdolności technicznej lub zawodowej
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonywał, a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje co najmniej 3 usługi elektronicznego systemu monitoringu całodobowego ochrony osób i mienia w obiektach zabudowanych realizowanych w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zasady udostępniania zasobów opisano w ust. 13 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A. DOKUMENTY
SKŁADANE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA
OFERT
1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodne co do treści z Zał.nr 2 do
SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
2 Podmiot udostępniający zasoby składa również oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodne z załącznikiem nr 2a do SWZ.B. DOKUMENTY (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) SKŁADANE PO
OTWARCIU OFERT
1 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku oferty wspólnej odpis lub informację składa każdy z Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w sekcji B
pkt. 12.5.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt. 12.5.1 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
- odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury –
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, lub
gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit.
a i b oraz pkt 3 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego re-prezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy
ważności dokumentów stosuje się odpowiednio jak wyżej.
2 Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach innych lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 ustawy PZP (udostępnienie zasobów), zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, tj. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu - zgodnego co do treści
z Załącznikiem nr 2a do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA
OFERT
1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -zgodne co do treści z Zał.nr 2 do
SWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy
3 Podmiot udostępniający zasoby składa również oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu zgodne z załącznikiem nr 2a do SWZ. W oświadczeniu podmiot udostepniający zasoby wskazuje, które warunki
udziału w postępowaniu spełnia.
B. DOKUMENTY (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT
1 odpis lub informacji z KRS lub CEDIG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2 koncesja do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej: a) stałej lub doraźnej,
b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i
systemach alarmowych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
3 dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).
4 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały
wykonane lub są wykonywane (Wykaz usług winien być zgodny co do treści z załącznikiem nr 3 do SWZ) oraz dowodów
określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

DOKUMENTY SKŁADANE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERT
PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
1 Do oferty, wykonawca dołącza przedmiotowe środki dowodowe służące do oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert
wskazanymi w pkt. 19 SWZ:
2 wykaz wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie –
dotyczące usług w zakresie wymaganym wskazanym w pkt. 11.2.4 SWZ oraz usług dodatkowego doświadczenia
zawodowego podlegającego ocenie w kryterium
określonym w pkt. 19.3 SWZ – wzór załącznik nr 3 do SWZ;
3 oświadczenie o zatrudnieniu przy realizacji umowy na pełny etat, na okres trwania umowy pracowników z pośród osób
wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt. 2) lit. a, b, c, e, g to jest osób:
-bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy
zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
-niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych
-do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status oso-by poszukującej pracy, bez zatrudnienia
Wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 4 do SWZ
4 oświadczenie w zakresie dodatkowych niespodziewanych wizyt lustracyjnych na obiektach objętych przedmiotem
zamówienia. Wzór oświadczenia przedstawiono w załączniku nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wspólne ubieganie się o zamówienie
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (min. konsorcjum, spółka cywilna). Wykonawcy ponoszą
solidarną odpowiedzialność.
2 Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem
wykonawców działających wspólnie.
3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4 Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna w sytuacjach przewidzianych w art. 455 PZP. Dopuszczalna jest również zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:
1) Okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających realizację wszystkich lub części usług objętych umową, jeśli okoliczności te mają charakter obiektywny oraz niezależny od woli Stron;
2) Przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, których nie dało się wcześniej przewidzieć;
2. Dopuszczalna jest również zmiana przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania umowy. W takiej sytuacji, należne Wykonawcy wynagrodzenie netto pozostanie niezmienne, zaś podwyższeniu podlegać będzie jedynie kwota odpowiadająca aktualnej stawce podatku VAT.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
4. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
5. Zmiany niniejszej umowy, określone w ust. 1 wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zmiany umowy dotyczące Zamawiającego lub Wykonawcy związane z administracyjno-organizacyjną częścią umowy np. nazwy podmiotu, adresu, NIP, REGON lub osób wyznaczonych do kontaktów lub numerów telefonów kontaktowych, nie wymagają aneksu do umowy lecz Strony są zobowiązane do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 6 umowy. Wobec braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie danych adresowych, o których mowa wyżej doręczenie uznaje się za skuteczne na adres podany w niniejszej umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga termin dla
Przedmiot 10: Pożądany Od dnia 29 września 2022 r. na 12 miesięcy. Obiekty nr 1-7
Od dnia 7 października 2022 r. na 12 miesięcy. Obiekty nr 8
Wymagany Od dnia podpisania umowy na 12 miesięcy.
Przedmiot 11: Pożądany Od dnia 29 września 2022 r. na 12 miesięcy. Obiekty nr 1-6
Wymagany Od dnia podpisania umowy na 12 miesięcy.
Przedmiot 12: Pożądany Od dnia 29 września 2022 r. na 12 miesięcy. Obiekty nr 1-5
Wymagany Od dnia podpisania umowy na 12 miesięcy.
Przedmiot 13: Pożądany Od dnia 29 września 2022 r. na 12 miesięcy. Obiekty nr 1-10
Wymagany Od dnia podpisania umowy na 12 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.