eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lesko › Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż - Lesko polegającej na budowie chodnika.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Leski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 371034980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Lesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 469 71 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat-leski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-leski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8883fac0-1d3b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030848/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika w km 4+198-5+180 w miejscowości Łukawica.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiat-leski.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Dane skrzynki ePUAP:
dane odbiorcy:
nazwa: Starostwo Powiatowe w Lesku
adres skrzynki: ePUAP: /SPLesko/SkrytkaESP
oraz poczty elektronicznej: zp@powiat-leski.pl a także inwestycje@powiat-leski.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami , odbywa się przy użyciu;
poczty elektronicznej - email Zamawiającego: zp@powiat-leski.pl, inwestycje@powiat-leski.pl
a także miniPortalu; https://miniportal.uzp.gov.pl/
oraz platformy ePUAP; https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na ePUAP. Wykonawca posiadający dostęp do konta na ePUAP ma możliwość skorzystania z następujących formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email : zp@powiat-leski.pl, inwestycje@powiat-leski.pl
6. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert).
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia IN.272.1.8.2022
6.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: inwestycje@powiat-leski.pl, zp@powiat-leski.pl (preferowany sposób komunikacji).
Maksymalny rozmiar załącznika poczty wynosi 20 MB. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Kwestie związane ze składaniem podpisu elektronicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego reguluje art. 63 ustawy Pzp. Zgodnie z ww. przepisem w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W zakresie procedury składania właściwego podpisu elektronicznego wskazać należy, iż prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że wykonawca przekazuje zamawiającemu plik zawierający ofertę wraz z właściwym podpisem elektronicznym, który został złożony przed zaszyfrowaniem oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Starosta Powiatu Leskiego ul. Rynek 1, 38-600 Lesko;
2. Inspektor danych osobowych – IOD. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiat Leski, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem danych osobowych w następujący sposób:
a). listownie na adres Starostwo Powiatowe w Lesku ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
b) e-mailem: iod@powiat-leski.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie postanowień umownych zawartych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy i wymaga od wykonawcy przestrzegania tych postanowień

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.272.1.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegającej na budowie chodnika w km 4+198-5+180 w miejscowości Łukawica. Przedmiotem zamówienia jest przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łukawica, przebiegającej przez działkę nr 116/1 obręb Łukawica i działkę nr 85 obręb Manasterzec. Przedmiotowy odcinek znajduje się w miejscowości Łukawica. Początek odcinka rozpoczyna się w km 4+198 (zjazd do Kościoła) po stronie lewej natomiast koniec to km 5+180 (dowiązanie do istniejącego chodnika) po stronie prawej. Na odcinku 982,00 metrów należy wykonać chodnika o szerokości około 2,00 m wraz z poszerzeniem pasa drogowego, odwodnieniem drogi, wykonaniem zjazdów do posesji, wzmocnienia skarp pobocza, zamontowanie barierek ochronnych, znaków drogowych, malowaniem linii i przejścia dla pieszych. Podstawą do wykonania zadania jest projekt wykonawczy (zwany dalej dokumentacją projektową) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na budowie chodnika w km 4+198.00 – 5+180.00 w miejscowości Łukawica” (załącznik nr 2 do SWZ).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR (załącznik nr 3 do SWZ) oraz kosztorys ofertowy (załączniki nr 4 do SWZ).
Przedmiot zamówienia realizowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
Sposób realizacji zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i warunkami SWZ, w szczególności:
-projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego
-dokumentacją projektową
-kosztorys ofertowy
-STWiORB
Dołączony do SWZ kosztorys ofertowy (załączniki nr 4 do SWZ) ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny oferty. Kosztorys ofertowy nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w kosztorysie przedmiary robót i zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Załączony kosztorys ofertowy służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie jest wyłączną podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
Tam, gdzie w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Każdemu odwołaniu do norm krajowych przywołanych w niniejszej SWZ wraz z załącznikami towarzyszy zwrot: „lub równoważne”.
Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych , użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis/specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.
Okres gwarancji i rękojmi za wady
Zamawiający wymaga udzielenia na wykonane roboty gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 3 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 380 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą . Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Doświadczenie wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zadanie o charakterze zgodnym z zakresem przedmiotu zamówienia, przez co Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie drogi, chodników lub parkingów na drogach mających statut drogi publicznej o wartości min. 500 000,00 zł. PLN brutto, poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje).
Zamawiający wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/zlecenia/ zamówienia/inwestycji.
Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
Kierownik budowy - 1 osoba
Kwalifikacje:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności budownictwa drogowego wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową;
Doświadczenie:
Osoba ta musi posiadać
- minimum 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych.
Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na podstawie art. 273 ust 1 pkt 2 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2. wykazu osób (załączniki nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzory wykazów i oświadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://www.bip.powiat-leski.pl/Zamowienia_Publiczne

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 7 do SWZ) oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 8 do SWZ). Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia oraz następujące dokumenty:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 7 do SWZ);
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – załącznik nr 8 do SWZ);
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy – załącznik nr 9 do SWZ);
d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
e) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne – załącznik nr 13 do SWZ);
f) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 14 do SWZ); - na wezwanie Zamawiającego;
g) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego zasoby (o którym mowa w art. 125 ust. 5. - jeżeli dotyczy – załącznik nr 10 do SWZ);
h) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (o którym mowa w art. 125 ust. 5 Pzp – jeżeli dotyczy – załącznik nr 11 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podwykonawstwa żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ w sprawie zamówienia publicznego.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
-zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
-zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
-zmian opisanych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095),
-zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
-zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
w sytuacji opisanych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 12.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na miniPortalu poprzez platformę ePuap. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 2. Sposób złożenia oferty, opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.