eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ochotnica Dolna › Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica DolnaOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ochotnica Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dłubacze 160

1.5.2.) Miejscowość: Ochotnica Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-452

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182620910

1.5.8.) Numer faksu: 182620936

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ochotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3aece91a-1d5a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306863

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024371/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica DolnaZimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna,m,402578,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata: Urząd Gminy Ochotnica Dolna, Identyfikator adresata: /bw5m49no0s/skrytka oraz poczty elektronicznej: przetargi@ochotnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Gmina Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres:
inspektor@cbi24.pl,
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Ochotnica Dolna na okres
01.09.2022 r. – 31.12.2022 r.” Oznaczenie sprawy: WZ.271.2.4.2022,
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/6

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.3.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
Zakres rzeczowy usług w ramach Części I obejmuje:
1) os. Posadowskie,
2) os. Jurkowski Potok,
3) os. Gronie,
4) os. Majdówka,
5) os. Czajki,
6) os. Błaszczaki,
7) os. Jamne, 5300 m
8) os. Jamne – Cyrhla
9) os. Jamne – Cyrhla – odnoga lewa
10) os. Pierdułowski Potok,
11) os. Skałka, 1200 m
W ramach w/w części planuje się 630 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r
4. Zakres rzeczowy usług w ramach Części II obejmuje:
1) os. Zawady (do Krzyża),
2) os. Zawady (Stara Droga),
3) os. Białówka (sięgacz prawy do nr 325 B, sięgacz lewy do nr 321 D),
4) os. Jaszcze,
5) os. Jaszcze – (Zagroniowski Potok),
6) os. Jaszcze – (Małe Jaszcze)
7) os. Mostkowe,
8) os. Studzionki,
9) Plac przy budynku WOK i Remizy OSP,
10) Plac przy wyjeździe z os. Jamne w dół,
11) Plac przy Skwerku
W ramach w/w części planuje się 630 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
5. Zakres rzeczowy usług w ramach Części III obejmuje:
1) os. Ustrzyk (sięgacz lewy Sikory),
2) os. Forendówki (do Wiaty kuligowej),
3) os. Holina,
4) os. Bartoszówka.
W ramach w/w części planuje się 480 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
6. Zakres rzeczowy usług w ramach Części IV obejmuje:
1) os. Brysiówka
2) os. Janczury,
3) os. Janczury - Osobie (do Buciory),
4) os. Osobie Górne (do Skalne),
5) os. Skalne – os. Twarogi,
6) os. Janczurowski Potok,
7) os. Sikorówka,
8) os. Rola,
9) os. Rola – Folwark,
10) os. Polisiówka,
11) os. Gardonie (do nr 78),
12) os. Kuce.
W ramach w/w części planuje się 430 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
7. Zakres rzeczowy usług w ramach Części V obejmuje:
1) os. Lubańskie,
2) os. Pitki,
3) os. Kołodzieje,
4) os. Zarębówka,
5) os. Soskówka – Zawory,
6) os. Bąki,
7) os. Leskówka,
8) os. Bibiarze,
9) os. Szymany,
10) os. Nogawki,
11) os. Dutkówka (do P. Mazurka),
12) os. Dłubacze,
13) os. Dłubacze - Droga do WOK i Remizy,
14) os. Dłubacze – Hologówka (ścieżka Rowerowa),
15) os. Hologówka (obok apteki),
16) Parking przy Szkole Podstawowej i Kościele
17) Parking przy Urzędzie Gminy i Targowisku
18) Parking przy WOK
19) Plac przy Remizie OSP.
W ramach w/w części planuje się 360 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
8. Zakres rzeczowy usług w ramach Części VI obejmuje:
1) os. Kudowe( do nr 217 A),
2) os. Kudowe – sięgacz lewy do nr 201
3) os. Kudowe - strona prawa,
4) os. Gorcowe (do nr 69),
5) os. Gorcowe - skręt przy nr 18 B
6) os. Rusnaki,
7) os. Kapłony
8) os. Skrodne,
9) os. Skrodne – Kotliny.
W ramach ww. części planuje się 630 godzin zimowego utrzymania dróg

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
9. Zakres rzeczowy usług w ramach Części VII obejmuje:
1) Młynne (od drogi powiatowej - Za Bystry Gronik nr 135),
2) Młynne – Brzeźnie,
3) Młynne – Golce,
4) Młynne Krzyśki (nr 47 B), Błachuty - Tomaśki – Gołdyny (poza potok),
5) Młynne - Szlagówka,
6) Młynne - Barnasie, Gronik Niżny, Folwark,
7) Młynne Piszczki (do nr 92 A),
8) Młynne – Jagieły do nr 103 E, i 103 B,
9) Młynne - Chrobaki,
10) Młynne - Kotelniki – Wierch Młynne
11) Parking przy Kaplicy.
W ramach ww. części planuje się 530 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
10. Zakres rzeczowy usług w ramach Części VIII obejmuje:
1) os. Kłodne,
2) os. Kłodne (miejsce zawracania autobusu szkolnego)
3) os. Obłaz Górny,
4) os. Lachówka,
5) os. Bliszcze
6) os. Płaśnie,
7) os. Księżaki,
8) os. Kotelnica,
W ramach ww. części planuje się 220 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
Zakres rzeczowy usług w ramach Części IX obejmuje:
1) os. Stachówka,
2) os. Gąszcze,
3) os. Ligasy,
4) os. Ziemianki,
5) os. Potok,
6) os. Padół,
7) os. Miazgi,
W ramach ww. części planuje się 150 godzin zimowego utrzymania dróg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na terenie Gminy Ochotnica Dolna w okresie od 01.11.2022 r. do 14.04.2023 r.
12. Zakres rzeczowy usług w ramach Części X obejmuje:
1) os. Chlebki,
2) os. Michałki,
3) os. Michałki miejsce postojowe (przy DW 969),
4) os. Brodki,
5) os. Glinik,
6) os. Kozielce,
7) os. Zagonie,
8) os. Górki,
9) os. Gabrysie,
10) os. Obłaz Wyżny,
11) os. Makowica,
12) os. Połanki,
13) os. Hardopadły,
14) os. Piszczki,
15) os. Talafusy,
W ramach ww. części planuje się 180 godzin zimowego utrzymania dróg

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów
- 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia: (waga 40 %) punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za podstawienie pojazdu zastępczego w wymaganym przez Zamawiającego, maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii: 0 pkt
2) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 46 - 59 min od zaistnienia awarii: 10 pkt
3) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie 31 - 45 min od zaistnienia awarii: 20 pkt
4) za podstawienie pojazdu zastępczego w czasie do 30 min od zaistnienia awarii: 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 2 Wzorów ofert dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I- X.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia - Zamawiający uzna, iż Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy w maksymalnym czasie 1 h od zaistnienia awarii i przyzna Wykonawcy 0 punktów.
6. W przypadku, gdy Wykonawca poda w ofercie czas podstawienia pojazdu zastępczego powyżej 1 godziny, oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Część I - VII
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy wykażą się dysponowaniem niezbędnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:
a) min. 1 (słownie: jednym) ciągnikiem z pługiem i piaskarką lub samochodem z pługiem i piaskarką;
b) min. 1 (słownie: jedną) ładowarką kołową lub koparko-ładowarką kołową;
c) min. 1 (słownie: jednym) pługiem wirnikowym;
d) min. 1 (słownie: jednym) pojazdem samowyładowczym do 10 ton lub zestawem z przyczepą samowyładowczą;
e) min. 1 (słownie: jednym) pojazdem zastępczym w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.

Część VIII - X
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy wykażą się dysponowaniem niezbędnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:
a) min. 1 (słownie: jednym) ciągnikiem z pługiem i piaskarką lub samochodem z pługiem i piaskarką;
b) min. 1 (słownie: jedną) ładowarką kołową lub koparko-ładowarką kołową;
c) min. 1 (słownie: jednym) pojazdem samowyładowczym do 10 ton lub zestawem z przyczepą samowyładowczą;
d) min. 1 (słownie: jednym) pojazdem zastępczym w przypadku wystąpienia awarii któregokolwiek z pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający będzie żądał: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
a) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawcę:
1) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X pkt I SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Inne oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zgodnie z art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)- dalej jako ,,ustawa o szczególnych rozwiązaniach" z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.