eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrząstowice › Budowa świetlicy wiejskiej w NiwkachOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZĄSTOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413018

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 38

1.5.2.) Miejscowość: Chrząstowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-053

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774219696

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@chrzastowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://chrzastowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://chrzastowice.bip.net.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-faef5632-eafc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000187/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206148/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 357414,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa świetlicy wiejskiej w Niwkach”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane dot. budowy parterowego budynku:
o wymiarach 9,5 m x 14,0 m w rzucie prostokąta, niepodpiwniczonego, do wykonania w technologii tradycyjnej murowanej, o wysokości kalenicy 5,9 m, o dachu dwuspadowym z kątem pochylenia 25 stopni krytym dachówką ceramiczną,
łącznie z wykonaniem ocieplenia budynku, wykonania tynków, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz robót wykończeniowych wewnątrz budynku.

2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 9 do SWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia składają się:
1) Projekt architektoniczno-budowlany:
2) Przedmiar robót:
I etap w zakresie pozycji:
a) Roboty ziemne,
b) Fundamenty,
c) Posadzka (poz. 14-21),
d) Ściany zewnętrzne,
e) Ściany wewnętrzne,
f) Dach.
II etap w zakresie pozycji:
a) Posadzka (poz. 22),
b) Stolarka
c) Tynki,
d) Strop,
e) Ocieplenie,
f) Instalacja wod.-kan.,
g) Instalacja elektryczna

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 499000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Adela Czyrnia

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 754420875

7.3.3) Ulica: Wiejska 52

7.3.4) Miejscowość: Niwki

7.3.5) Kod pocztowy: 46-053

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.