eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Z這tniki Kujawskie › "Przebudowa dr鏬 w Gminie Z這tniki Kujawskie : Zadanie 1 - Przebudowa drogi Rucewko - Jordanowo, Zadanie 2 - Przebudowa ul.Wi郾iowej w Z這tnikach Kujawskich"Og這szenie z dnia 2022-08-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
„Przebudowa dr鏬 w Gminie Z這tniki Kujawskie : Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo, Zadanie 2 – Przebudowa ul.Wi郾iowej w Z這tnikach Kujawskich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Z這tniki Kujawskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350808

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Powsta鎍闚 Wielkopolskich 6

1.5.2.) Miejscowo嗆: Z這tniki Kujawskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-180

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.taflinska@zlotnikikujawskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zlotnikikuj.ires.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotnikikujawskie

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa dr鏬 w Gminie Z這tniki Kujawskie : Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo, Zadanie 2 – Przebudowa ul.Wi郾iowej w Z這tnikach Kujawskich”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-3f0ea0e9-f917-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00306805

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00010944/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej Jordanowo-Rucewko

1.1.5 Przebudowa ulic w Z這tnikach Kujawskich - ul. Wi郾iowa

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00234626/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.1.14.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.3.1) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 3572583,99 PLN

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

Cz窷 1

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zadanie 1 – Przebudowa drogi Rucewko – Jordanowo

Przedmiotowe zam闚ienie obejmuje przebudow drogi gminnej nr 150112C Rucewko – Jordanowo – Leszcze – Tuczno na odcinku Rucewko – Jordanowo od skrzy穎wania z drog wojew鏚zk nr 246 w miejscowo軼i Rucewko do skrzy穎wania z drog powiatow nr 2506C w miejscowo軼i Jordanowo. D逝go嗆 odcinka drogi obj皻ej przebudow wynosi 1791,70 m. Jezdnia na ca貫j d逝go軼i trasy szeroko軼i 5 m. Pozosta造 opis w SWZ.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 1673902,69 PLN

Cz窷 2

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zadanie 2 – Przebudowa ul.Wi郾iowej w Z這tnikach Kujawskich

Przebudowa ulicy Wi郾iowej w swym zakresie obejmuje:
- wymian istniej帷ej sieci wodoci庵owej wraz z przy陰czami , sie wodoci庵owa o przekroju Ø 90 wpinaj帷a si do gminnej sieci wodoci庵owej. Na trasie sieci wodoci庵owej nale篡 wykona trzy hydranty D80 z zasuwami odcinaj帷ymi,
- wykonanie kanalizacji deszczowej, przewody tworz帷e g堯wny ci庵 kanalizacyjny wykona z rur PCV Ø 300 mm klasy SN8, przewidziane do wykonania s r闚nie studnie kanalizacyjne przyj皻o studnie 瞠lbetowe rewizyjne Ø 1200 mm. Odwodnienie nawierzchni w formie wpust闚 ulicznych w陰czonych do projektowanej sieci deszczowej, wpusty uliczne p豉skie drogowe DN 500 mm z osadnikiem,
- Przebudowa jezdni, chodnik闚, wykonanie zjazd闚 indywidualnych na pobliskie posesje – projektowana nawierzchnia z brukowej kostki betonowej,
pozosta造 opis w SWZ.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane wzakresie budowy ruroci庵闚, linii komunikacyjnych ielektroenergetycznych, autostrad, dr鏬, lotnisk ikolei; wyr闚nywanie terenu

4.5.5.) Warto嗆 cz窷ci: 1898681,30 PLN

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

Cz窷 1

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 1)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 2152500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 2152500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 2152500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 1)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: 字edni przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Przedsi瑿iorstwo Rob鏒 Drogowych INODROG Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 090501628

7.3.3) Ulica: Budowlana 38

7.3.4) Miejscowo嗆: Inowroc豉w

7.3.5) Kod pocztowy: 88-100

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 2152500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

Cz窷 2

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA (dla cz窷ci 2)

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla cz窷ci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 1948389,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 1948389,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 1948389,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA (dla cz窷ci 2)

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Ma造 przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: SZUBARGA BUILDING GROUP sp馧ka z ograniczon odpowiedzialno軼i

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 380805367

7.3.3) Ulica: W豉dys豉wa υkietka 55F/2

7.3.4) Miejscowo嗆: Sopot

7.3.5) Kod pocztowy: 81-736

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla cz窷ci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 1948389,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.