eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radzyń Podlaski › Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim.Ogłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RADZYŃ PODLASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzyń Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-300

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83 351-24-60

1.5.8.) Numer faksu: 83 352-80-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzyn-podl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe36aa16-1d5e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306784

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025499/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@radzyn-podl.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP i mieć dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4.Ofertę ( według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ) oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków zamówienia(sporządzone według wzoru określonego odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do SWZ), składa się pod rygorem nieważności , w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż oferta i oświadczenia wymienione w § 13 ust. 1 SWZ - które mogą być przekazywane jedynie w sposób wskazany w ust. 8 SWZ) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:
1) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
2) poczty elektronicznej:
a) wykonawca przekazuje dokumenty na adres poczty zamawiającego – na adres poczty elektronicznej : sekretariat@radzyn-podl.pl,
b) zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie a wykonawca zapoznał się z ich treścią.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.
2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Siedziba: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Adres e-mail: sekretariat@radzyn-podl.pl . tel.: 83 351 24 60.
3. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się poprzez e-mail: targonski@radzyn-podl.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
5. ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy.
6. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDEZYNARODOWEJ:
Nie dotyczy.
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO – posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszyć integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe są pozyskiwane zgodnie z obowiązującym prawem od osób, których dane dotyczą bądź od uprawnionych podmiotów na podstawie ustawy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. poz. 3.15. ze względu na ograniczoną ilość znaków:
11. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane celem wykonania zamówienia publicznego pn. „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim”. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty budowlane obejmujące następujące branże, zgodnie z poniższym:
Ulica Partyzantów - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Międzyrzecką do działki nr 1714/250
1) roboty branży sanitarnej:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty przygotowawcze (m.in. prace geodezyjne – pomiary), roboty rozbiórkowe (m.in. w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, studni rewizyjnych, sieci wodociągowej),
b) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
c) budowa kanalizacji deszczowej, wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
d) przebudowa sieci wodociągowej,
e) usunięcie ewentualnych kolizji z innymi sieciami,
2) roboty drogowe:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – roboty przygotowawcze (m.in. roboty pomiarowe), roboty rozbiórkowe (m.in. podbudowy jezdni, frezowanie nawierzchni bitumicznych, nawierzchni zjazdów, krawężników drogowych, obrzeży betonowych, chodników),
b) odtworzenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
c) odtworzenie chodników z betonowej kostki brukowej. Na przejściach dla pieszych płytki integracyjne, ostrzegawcze dla niewidomych,
d) odbudowa krawężników i obrzeży,
e) odtworzenie zjazdów z betonowej kostki brukowej,
f) regulacja wpustów kanalizacji deszczowej,
g) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h) urządzenie zieleni,
i) inne roboty towarzyszące.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do SWZ (dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jako odwzorowania elektroniczne formy pisemnej - odpowiednio w plikach skompresowanych zip od nr 1_1 do nr 1_5).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233140-2 - Roboty drogowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium: cena (C) - 100%.
2. Punkty w ramach kryterium Cena (C) będą liczone następująco:

najniższa wartość ceny w badanych ofertach
C= ------------------------------------------------------------- x MP x waga kryterium
wartość ceny w ofercie badanej
C - ilość punktów za cenę w badanej ofercie
MP - max. ilość punktów: 100
Waga Kryterium – 1
3. Wyliczona wartość punktów w zakresie kryterium cena (C) będzie zaokrąglana do trzech miejsc po przecinku.
3. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto, wykazaną w ofercie.
4. Za najkorzystniejszą wśród ocenianych ofert zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) znajdują się w sytuacji finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia – posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej 1 250 000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 250 000,00 zł;
2) posiadają zdolność techniczną lub zawodową, posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zadanie, którego przedmiotem były roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej lub deszczowej, których wartość robót wynosiła minimum 1 000 000 zł (brutto) lub większej ilości zadań, w których wartość takich robót budowlanych wyniosła łącznie co najmniej 1 000 000 zł (brutto), a w każdym z tych zadań ich wartość nie była mniejsza niż 100 000 zł (brutto).
UWAGA: Dla wartości wyrażonych w innej walucie niż PLN Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu wszczęcia postępowania. W przypadku nieopublikowania przelicznika średniego kursu waluty w tym dniu, przyjmie się opublikowany średni kurs waluty w dniu następnym po dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3. miesiące przed jej złożeniem,
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, wzór wykazu robót budowlanych określono w załączniku nr 5 do SWZ. Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego w § 11 ust. 1 pkt 1 SWZ warunku udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40 000,00 zł, słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100.

2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299, z późn. zm.).

3. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 02 września 2022 r. do godz. 10:00.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Miasta Radzyń Podlaski nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spółdzielczym
w Radzyniu Podlaskim, z adnotacją „Wadium – znak sprawy: WRG.271.10.2022”.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, termin wniesienia wadium będzie uznany za zachowany tylko wtedy, gdy uznanie rachunku bankowego zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna tj. gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Jeżeli wadium jest wnoszone w postaci gwarancji i poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 2-4 ustawy, Zamawiający dopuszcza przekazanie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, także na adres poczty elektronicznej wskazanej w § 17 SWZ.
7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, dokument powinien sporządzony być zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawierać następujące elementy:
1) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
2) kwotę wadium;
3) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …. 2022 r. do dnia ….”;
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej
w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
8. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia – dotyczy także wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej i składających ofertę jako spółka cywilna:
1) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) każdy z wykonawców powinien dołączyć do oferty oświadczenia, o których mowa w § 13 ust. 1 zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ.
4) zobowiązani oni są, na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w § 13 ust. 7 – składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy który/którzy wykazuje/-ą spełnianie warunków.
3. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii oraz złożone wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy , w przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 23 umowy – termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
2) konieczności przedłużenia terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie dało się wcześniej przewidzieć, wynikających z konieczności zachowania zasad sztuki budowlanej, niezbędnych dla prawidłowego zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - termin wykonania umowy zostanie wówczas wydłużony o czas niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia tych prac zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami;
3) wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu bądź innych zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy – termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;
4) wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu, przeszkody geologiczne – termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania tych okoliczności;
5) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w tym wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej lub STWiORB, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy – termin realizacji przedmiotu umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a także do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, jeżeli zmiany te wpływają lub mogą mieć wpływ na ten termin;
6) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy żądania wstrzymania robót, stanowiących przedmiot umowy, lub wydania zakazu prowadzenia takich robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie nakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót lub zakazano ich prowadzenia;
7) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;
8) konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji administracyjnych – termin realizacji przedmiotu umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do uzyskania decyzji, pozwoleń lub uzgodnień od właściwego organu;
9) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień - termin realizacji przedmiotu umowy może zostać przedłużony do czasu uzyskania decyzji, pozwoleń lub uzgodnień;
10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym.
cd. w sekcji IX.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości w zakresie obejmującym cały przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego bez uwag.
2. Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3. cd. sekcji VII:
2. W zakresie pozostałych uregulowań umownych zmiana umowy - oprócz przypadków wyraźnie wskazanych we wzorze umowy - jest dopuszczalna w następujących przypadkach:
1) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 23 umowy;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wprowadzenia nowych regulacji prawnych po dacie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym;
3) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,
4) wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.
3. Postanowienia objęte paragrafem § 22 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 wymaga złożenia przez Wykonawcę umotywowanego, pisemnego wniosku, uwzględniającego zasady - szczegółowy opis zawarto w § 22 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 7 SWZ).
6. W związku z art. 439 ust. 1 uPZP, Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, przez jego wzrost lub obniżenie, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja).
7. Zamawiający ustala zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy - zgodnie z § 22 ust. 10 wzoru umowy (załącznik nr 7 SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.