eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sławków › Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta SławkowaOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sławków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257558

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sławków

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-260

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@slawkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.slawkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b836e0d-1d56-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306781

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032858/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.slawkow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.slawkow.pl, sod@slawkow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Sławków do obsługi postępowań przetargowych (zwanego dalej Systemem E-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://e-zp.slawkow.pl. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z: Instrukcją dla wykonawców dot. Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Sławków oraz Regulaminem korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Sławków. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://e-zp.slawkow.pl (podczas zakładania konta użytkownika) oraz bip.slawkow.pl/zamówienia publiczne i przetargi//zamówienia publiczne od 01.01.2021 r./E-zamówienia publiczne. Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Sławkowa jest Gmina Sławków, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą Urzędu przy ul. Rynek 1, 41-260 Sławków, tel. 32 293 15 52, e-mail: um@slawkow.pl. www: https://bip.slawkow.pl. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@slawkow.pl, b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia jawnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.12.2022 oraz zawarcia i wykonania umowy o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000,00 zł. 4) Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest zależny realizowanego zadania oraz przedmiotu sprawy. 5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 7) Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 8) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 9) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
a) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. b) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. c) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu (budowa) - zaprojektuj i wybuduj - kontenerowej oczyszczalni ścieków dla centrum miasta Sławkowa (formuła zaprojektuj i wybuduj). Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Projekt zakłada budowę nowej oczyszczalni ścieków w miejsce starego, wyeksploatowanego obiektu. Inwestycja jest niezbędna dla zachowania ciągłości obsługi gospodarki ściekowej dla ponad 40% mieszkańców Sławkowa. Pozwoli ona również na usprawnienie procesu oczyszczania ścieków, jak i rozbudowę kanalizacji przyszłości. Bez tej inwestycji Sławków utraci możliwość prawidłowej ochrony wód Białej Przemszy przed niekorzystnymi skutkami zrzutów ścieków. Miasto Sławków bez wsparcia zewnętrznego nie ma zdolności finansowych realizacji tej strategicznej inwestycji.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do poprawnego zrealizowania wyżej wymienionej inwestycji wraz z podłączeniem wybudowanych obiektów do istniejącej infrastruktury technicznej, a następnie kompleksowe wykonanie na ich podstawie robót budowlanych (wykonanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień, zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę).
2) dostawa urządzeń technologicznych wszystkich instalacji; montaż, rozruch i uruchomienie; próby i szkolenie; roboty odtworzeniowe, jak również wszelkie inne działania niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji, przekazania ich Zamawiającemu i uzyskania wymaganych pozwoleń środowiskowych oraz pozwolenia na użytkowanie,
3) zapewnienie aby wszystkie obiekty, budowle, urządzenia i wyposażenie były nowe, kompletne, ze wszystkimi akcesoriami, zgodne z dokumentami postępowania i wymaganiami.
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót oraz zapewnienie dostaw odpowiadających wymaganiom Zamawiającego, zgodnych z najnowszą praktyką inżynieryjną i polskim prawem.
5. W ramach wykonywanych Robót Wykonawca zobowiązany jest także do:
1) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
2) sprawowania nadzoru autorskiego,
3) zapewnienia kierownictwa robót i kierownika budowy.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następującej gwarancji na przedmiot zamówienia: 2 lata na usługi projektowe, 5 lat na roboty budowlane, instalacyjne, konstrukcyjne, 2 lata dla urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków liczone od daty podpisania protokołu odbioru ostatecznego całości robót i dostaw objętych przedmiotem umowy. Istniejące urządzenia tj. prasa, sitopiaskownik, zbiornik retencyjny są wyłączone z gwarancji jaką udziela Wykonawca.
5. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Programie funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Zmiany do Programu funkcjonalno – użytkowego opisano w załączniku nr 4A. Ponadto Zamawiający zamieszcza: Załącznik 4B schemat technologiczny (zastrzeżenie: w schemacie biofiltry zostały zaprojektowane w istniejących bioreaktorach stalowych, natomiast docelowo biofiltry zaprojektowane mają być jako nowe urządzenia, bioreaktory nie są brane pod uwagę.), Załącznik 4C – dokumentację zdjęciową, Załącznik 4D – dokumentacja posiadanych urządzeń.
6. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.
7. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i art. 101 ust. 4 ustawy, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji. oraz będą zgodne pod względem:
‒ gabarytów i konstrukcji (wielkość) szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych,
‒ charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
‒ charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
‒ parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
‒ parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
‒ standardów emisyjnych.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlanych pod kierownictwem kierownika budowy np. czynności wykonywane przez pracowników fizycznych, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego, kierowców. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w stosunku do projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, geodetów, dostawców.
Pozostałe wymagania dot. zatrudnienia zgodnie z zapisami SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający w odniesieniu do tego warunku nie określa minimalnego poziomu zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
4) zdolność techniczna lub zawodowa
4.1) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach:
a) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, który posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 600 m3/d.
b) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (osoba będzie sprawowała funkcję kierownika budowy)
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do kierowania robotami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Osoby te muszą być zrzeszone we właściwej izbie samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie. Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych uprawnień budowlanych przez tę samą osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień budowlanych. Przy łączeniu uprawnień liczba wykazywanych osób jest uwarunkowana kompletem wymaganych uprawnień budowlanych, które zostały określone powyżej. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do powyższego warunku dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4.2) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 600m3/d wraz z rozruchem.
Pojęcie budowa, przebudowa, należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia ma być spełniony w całości przez z jednego z wykonawców (brak możliwości sumowania poszczególnych elementów opisanych w warunku)
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać roboty budowlane, w których Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności/braku przynależności składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych: w postaci:
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp). Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załączniki nr 3 do SWZ). Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku, o którym mowa w Rozdziale X SWZ pkt 6 - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (dot. także spółek cywilnych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub ich pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu. Żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy także spółek cywilnych (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp).
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone są w załączniku nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E- Zamówienia Publiczne Gminy Sławków do obsługi postępowań przetargowych pod adresem: https://e-zp.slawkow.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) tj.: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust 3 ww. ustawy.
2. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2024 r. Forma wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.