eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Władysławowo › Budowa wejść na plażę nr 1-7, 9 we WładysławowieOgłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wejść na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Władysławowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. J. Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 586745436

1.5.8.) Numer faksu: +48 586745436

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wladyslawowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wejść na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0a51a35-1d59-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038000/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa wejścia na plażę nr 1-7, 9 we Władysławowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a wykonawcą oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja” lub na adres e-mail: zamowienia@wladyslawowo.pl
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
• dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
• dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający, zgodnie z art. 67 p.z.p., określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WŁADYSŁAWOWO;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@wladyslawowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• upoważnieni pracownicy Gminy Władysławowo oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441,
REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Władysławowo prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.RIiGK.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3871524,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa wejść na plażę nr 1 – 7, 9 we Władysławowie", w
zakresie budowy nawierzchni, przyłączy i instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej), małej
architektury i czterech toalet publicznych prefabrykowanych. Szczegółowy zakres robót określają: Opis Przedmiotu
Zamówienia (załącznik A) oraz Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, Przedmiar Robót. Uwaga: wielkości podane w przedmiarze robót należy traktować orientacyjnie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Punkty w kryterium "cena"= cena najniższa brutto*/cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
2. Punkty przyznawane za kryterium „okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane” będą liczone wg następującego
wzoru:
G = ((Go - 36)/24) x 30
gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane”,
Go– gwarancja oferowana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (na wykonane roboty budowlano-montażowe) udzielony ponad 60 miesięcy nie
będzie dodatkowo punktowany, a do wzoru zostanie podstawiony jako 60 miesięczny, natomiast za zaoferowanie wymaganego
minimalnego 36 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 36. miesięczny
okres gwarancji, a w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlano-montażowe” Wykonawca otrzyma 0 pkt.
3. Ocena w tym kryterium będzie dokonana w następujący sposób:
Czas reakcji – 14 dni = 0 pkt
Czas reakcji – 7 dni = 5 pkt
Czas reakcji – 3 dni = 10 pkt
Jeśli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określił czasu reakcji Zamawiający uzna, że Wykonawca określa czas reakcji na 14
dni roboczych, a w kryterium „czas reakcji” Wykonawca otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonane roboty budowlano-montażowe

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie wystąpienia wady w czasie udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

WARUNEK 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy i/lub
przebudowy i/lub remontu drogi i/lub parkingu i/lub ciągu pieszego i/lub chodników i/lub placu rekreacyjnego o nawierzchni
utwardzonej oraz budową co najmniej jednej toalety publicznej prefabrykowanej wraz z wykonaniem robót branży
elektrycznej i sanitarnej w zakresie budowy sieci i/lub przyłącza: kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub elektrycznej,
o łącznej wartości robót nie mniejszej niż
150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Uwaga: WARUNEK 1a) jest niepodzielny w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. Oznacza to, że tylko jeden z podmiotów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz tylko jeden z podmiotów, który udostępnia swoje zasoby - musi
spełniać łącznie wymagania określone w WARUNKU 1a).
lub
b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał:
- w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót
budowlanych w zakresie budowy i/lub przebudowy i/lub remontu drogi i/lub parkingu i/lub ciągu pieszego i/lub chodników
i/lub placu rekreacyjnego o nawierzchni utwardzonej, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100);
oraz
- w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót
budowlanych w zakresie budowy co najmniej jednej toalety publicznej prefabrykowanej wraz z wykonaniem robót branży
elektrycznej i sanitarnej w zakresie budowy sieci i/lub przyłącza: kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej i/lub elektrycznej,
o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Uwaga: WARUNEK 1b) jest podzielny w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. Oznacza to, że każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy z podmiotów, który udostępnia swoje zasoby – może spełniać
oddzielnie poszczególne warunki, o których mowa w WARUNKU 1b) tiret pierwsze i drugie.
Uwaga: W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty
z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs
NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.
WARUNEK 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające niżej wskazane
uprawienia:
a) KIEROWNIK BUDOWY - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej.
b) KIEROWNIK ROBÓT - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej;
c) KIEROWNIK ROBÓT - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) KIEROWNIK ROBÓT - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych branży elektrycznej.
Uwaga: WARUNEK 2) jest podzielny w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. Oznacza to, że każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy z podmiotów, który udostępnia swoje zasoby – może spełniać
oddzielnie poszczególne warunki, o których mowa w WARUNKU 2) litera a) do d).
Uwaga. Zamawiający dopuszcza łączne spełnienie przez 1 (jedną) osobę funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika
robót w jednej lub kilku z wymienionych branż budowlanych lub funkcji kierownika robót w więcej niż jednej branży.
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, a także uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
budowlane te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Uwaga! Jeżeli wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w zdaniu 1,
dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
• WYKAZ OSÓB, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa
w Rozdziale IV ust. 7 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są
konieczne do wykazania równoważności).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego
uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający, po przekazaniu terenu robót, udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż wykonał zamówienie w
zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.
3. Pozostała część wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji, tj. po dokonaniu
odbioru końcowego robót oraz ostatecznym rozliczeniu zaliczek, z zastrzeżeniem że kwota wynagrodzenia płatnego po
zakończeniu inwestycji nie może być mniejsza niż kwota dofinansowania inwestycji, przyznanego Zamawiającemu z
Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Łączna kwota zaliczek - do 25% wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Płatność każdej kolejnej zaliczki udzielanej przez Zamawiającego nastąpi dopiero po wykonaniu przez Wykonawcę
świadczeń na wartość nie mniejszą niż wartość zaliczki uprzednio udzielonej.
6. Podstawą rozliczenia udzielonych zaliczek będą protokoły odbioru robót, potwierdzające że Wykonawca wykonał
zamówienie w zakresie wartości udzielonej zaliczki.
7. Udzielenie pierwszej i każdej kolejnej zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę
zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 100% wartości udzielanej
zaliczki. Okres obowiązywania zabezpieczenia każdej zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia w siedzibie
Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w przyszłej Umowie zwiększony o 25 dni roboczych od daty
wykonania przedmiotu umowy.
8. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu w Urzędzie Miejskim we Władysławowie (84-
120), przy ul. Gen. J. Hallera 19, w miejscu: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok. 307.
9. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury zaliczkowej po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7.
10. Pozostała do zapłaty cena będzie zapłacona w oparciu o prawidłowo wystawioną przez WYKONAWCĘ fakturę końcową
po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w terminie 35 dni od dnia odbioru inwestycji.
11. Protokolarny odbiór będzie podstawą do zwrotu zabezpieczenia zaliczki.
12. Szczegółowe postanowienia dot. udzielenia i rozliczenia zaliczki/zaliczek określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5
do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, polegających na:
1) zmianie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,
2) zmianie wynagrodzenia,
3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia,
4) zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć na Platformie Zamawiającego pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) FORMULARZA OFERTY - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
2) W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca składa OŚWIADCZENIE, w którym wskazuje.:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3) WYKAZ ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH– jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 7 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności). Jeżeli złożony wykaz rozwiązań równoważnych będzie niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia (art. 107 ust. 2 ustawy Pzp).
4) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa podmiot udostępniający zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.
7) OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA z art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
8) ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU (udostępniającego zasoby), o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
9) DOWÓD WNIESIENIA WADIUM. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca składa oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia;
10) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - ODPIS LUB INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU;
11) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 10 - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
12) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.