eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cyOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w Tczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192471199

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rokicka 5A

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zuostczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuostczew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-067b5eac-f1f6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073924/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa drutu do prasy belującej odpady na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233807/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PN/7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa drutu stalowego do prasy belującej na potrzeby Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie w okresie 12 m-cy w ilości szacunkowej 50.000 kg.

Drut używany będzie do wiązania (belowania) sprasowanych surowców wtórnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) ciągniony na zimno;
2) wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku: C4D lub SAE1006 lub S235JRG,
3) żarzony,
4) średnio miękki,
5) lekko olejowany (powierzchniowo),
6 przekrój / średnica drutu 3,5 mm
7) wytrzymałość na zrywanie w przedziale 350-410 N/mm2
8) normy związane: PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007, PN-EN ISO 16120-1:2017-07, PN-EN 10204:2006 (lub równoważnych),
9) przeznaczony do wiązania sprasowanych surowców wtórnych w specjalistycznych prasach belujących.

10) Dostawa drutu:
- dostarczany w kręgach o średnicy zewnętrznej wynoszącej od 600 do 700 mm i ciężarze w zakresie 200 - 250 kg/1krąg
- min. 4 rolki ustawione pionowo na palecie Euro,
- na każdej z palet powinna znajdować się informacja / metka z wagą brutto oraz netto towaru,
- kręgi zabezpieczone metodą zapewniającą ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniem oraz zachowanie właściwości oraz parametrów techniczno-eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych w okresie co najmniej 6 m-cy,(folia termokurczliwa, stretch itp.)
- każda z rolek na obwodzie powinna być powiązana drutem / pospinane taśmami stalowymi w min. 3 miejscach,
- w jednorazowej dostawie od minimum 10.000 kg do maximum 22.000 kg,
- odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A we wskazane przez Zamawiającego miejsce,
- odbywać się będzie na podstawie kompletu niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego drutu, przekazanych Zamawiającemu przed rozładunkiem a zawierających świadectwo jakości z takimi parametrami jak: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę oraz wagę palety z ładunkiem,
- wymagana jest z uwzględnieniem awizacji terminu dostawy (telefonicznie oraz poprzez wiadomość elektroniczną) na min. 24 godziny przed planowaną dostawą.
Zamawiający zastrzega, że podana ilość przedmiotu zamówienia jest orientacyjną i zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu do max. 15%).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 343785 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 343785 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 343785 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MET-STAL Sp. Jawna D. Urbański, P. Zaskórski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712875997

7.3.3) Ulica: ul. Sulejowska 45

7.3.4) Miejscowość: Piotrków Tryb.

7.3.5) Kod pocztowy: 97-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 343785 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.