eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszk闚 › 安iadczenie us逝gi w zakresie ca這dobowej ochrony os鏏 i mienia w SPZZOZ w WyszkowieOg這szenie z dnia 2022-08-16


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝gi w zakresie ca這dobowej ochrony os鏏 i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Samodzielny Publiczny Zesp馧 Zak豉d闚 Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308726

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Komisji Edukacji Narodowej 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Wyszk闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostro喚cki

1.5.7.) Numer telefonu: 29-743-76-11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@szpitalwyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.szpitalwyszkow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://www.szpitalwyszkow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi w zakresie ca這dobowej ochrony os鏏 i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-52c7102b-f867-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00306529

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00082318/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.2 安iadczenie us逝gi ca這dobowej ochrony os鏏 i mienia w okresie 12 miesi璚y w SPZZOZ w Wyszkowie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00238566/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: DEZ/Z/341/ZP-34/2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest „安iadczenie us逝gi w zakresie ca這dobowej ochrony os鏏 i mienia w SPZZOZ w Wyszkowie”.
1. Opis przedmiotu zam闚ienia zosta zawarty w Za陰czniku nr 5 Wz鏎 umowy.
2. Przedmiot umowy musi by realizowany zgodnie z zobowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami w szczeg鏊no軼i zgodnie z postanowieniami:
1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie os鏏 i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
2) rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1);
3) przepis闚 wykonawczych do ww. ustaw;
4) wewn皻rznych akt闚 prawnych obowi您uj帷ych w SPZZOZ w Wyszkowie m.in. Zasad 鈔odowiskowych – Za陰cznik nr 9, Zasad zachowania poufno軼i – Za陰cznik nr 6, Przetwarzania danych osobowych – Za陰cznik nr 2.
3. Wykonawca zobowi您any jest do posiadania w okresie obowi您ywania umowy aktualnej koncesji na prowadzenie dzia豉lno軼i na obszarze, kt鏎ego dotyczy przedmiotowe zam闚ienie us逝g ochrony os鏏 i mienia, wydanej przez ministra w豉軼iwego do spraw wewn皻rznych, zgodnie z ustaw z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia.
4. Wykonawca zobowi您any jest do posiadania w okresie obowi您ywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i, o kt鏎ej mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie os鏏 i mienia.
5. Zamawiaj帷y wymaga, aby Wykonawca skierowa do realizacji umowy pracownik闚, zgodnie z zapisami zawartymi w szczeg馧owym opisie przedmiotu zam闚ienia.
6. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 wp造wu na zmian obsady pracownik闚 Wykonawcy przydzielonych do realizacji umowy poprzez 膨danie w ka盥ym czasie zmiany pracownika ochrony
w przypadku stwierdzenia, i w spos鏏 niew豉軼iwy wykonuje swoje obowi您ki.
7. Termin p豉tno軼i za realizacj przedmiotu zam闚ienia 60 dni od daty dor璚zenia Zamawiaj帷emu prawid這wo wystawionej faktury.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 79710000-4 - Us逝gi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Us逝gi nadzoru przy u篡ciu alarmu

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 195348,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 242433,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 195348,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Tak

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia (dotyczy pe軟omocnika, o kt鏎ym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): NAWIGATOR 14 Sp馧ka Cywilna

Nazwy (firmy) pozosta造ch wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia: OCHRONA GOT Grupa 11 Sp. z o. o. w Likwidacji, OCHRONA GOT Grupa Sp. z o. o., AGENCAJA OCHRONY-GOT Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 388279926

7.3.4) Miejscowo嗆: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-09

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 195348,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.