eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Wykonanie przyłączy budynków do sieci kanalizacyjnej i wykonanie nowego szamba w podziale na trzy części: część 1, część 2, część 3Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie przyłączy budynków do sieci kanalizacyjnej i wykonanie nowego szamba w podziale na trzy części: część 1, część 2, część 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811015666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Getta Warszawskiego 1a

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-302

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@stbs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://stbs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie przyłączy budynków do sieci kanalizacyjnej i wykonanie nowego szamba w podziale na trzy części: część 1, część 2, część 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e746e784-1d56-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/stbs

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień
publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.2. System
jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/stbs 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści
dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. 4.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie
dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 5. Za pośrednictwem
posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych
odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności:
przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.6. Zadawanie pytań przez
Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem
Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po
zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz
informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane
z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.7. Do pełnego i
prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie
przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego
podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.8. Użycie przez
Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu
korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. 9.
Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. 10. Sposób sporządzenia podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 11.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg,
.jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Tp 62/DZE/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych polegających na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej budynków i wykonanie nowego szamba w podziale na trzy części: część 1, część 2, część 3 i:
Część 1 – wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej budynków przy ul. Balladyny 6 i ul. Bałtyckiej 6, 22 i 36.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 30 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych polegających na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej budynków i wykonanie nowego szamba w podziale na trzy części: część 1, część 2, część 3 i:
Część 2 – wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej budynków przy ul. Batalionów Chłopskich 112, Mącznej 13, Przytorze 2 i Zawrotnej 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 30 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót instalacyjnych polegających na wykonanie przyłączy do sieci kanalizacyjnej budynków i wykonanie nowego szamba w podziale na trzy części: część 1, część 2, część 3 i:
Część 3 – wykonanie modernizacji przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. Pomorskiej 108 oraz wykonanie nowego szamba przy ul. Zgierska 3, 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 30 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez wykazanie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/1000 dla każdej części;
Przy składaniu oferty na dwie lub trzy części – warunek doświadczenia sumuje się. Wykonawca, którego złożona oferta jest najkorzystniejsza dla dwóch lub wszystkich części tj.:
− dla jednej części – 40.000,00 zł
− dla dwóch części – 80.000,00 zł
− dla trzech części – 120.000,00 zł
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości;
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlano-instalacyjne odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. związane z wykonanie zewnętrznych robót kanalizacyjnych o łącznej wartości co najmniej 40.000 zł brutto, w tym w tym jedna robota o wartości co najmniej 10 000 zł – dla części 1, części 2 i dla części 3;
Przy składaniu oferty na dwie lub trzy części – warunek doświadczenia sumuje się. Wykonawca, którego złożona oferta jest najkorzystniejsza dla dwóch lub wszystkich części tj.:
− dla jednej części musi wykazać się wykonaniem zamówień w okresie jw. polegających na wykonaniu zewnętrznych robót kanalizacyjnych, o łącznej wartości co najmniej 40.000,00 zł, w tym jedna usługa o wartości co najmniej 10.000,00 zł,
− dla dwóch części 3 musi wykazać się wykonaniem zamówień w okresie jw. polegających na wykonaniu zewnętrznych robót kanalizacyjnych, o łącznej wartości co najmniej 80.000,00 zł, w tym w tym jedna usługa o wartości co najmniej 20.000,00 zł,
− dla trzech części musi wykazać się wykonaniem zamówień w okresie jw. polegających na wykonaniu zewnętrznych robót kanalizacyjnych, o łącznej wartości co najmniej 120.000 zł, w tym w tym jedna usługa o wartości co najmniej 30.000 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości;
b) dla każdej z części - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych przynależną do Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą doświadczenie zawodowe, w charakterze kierownika robót lub budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu zewnętrznych robót kanalizacyjnych o wartości co najmniej 40.000,00 zł.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) 1.600,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sześćset 00/100) - część 1
2) 2.700,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset 00/100) - część 2
3) 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) - część 3

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy możliwe będą w sytuacjach wskazanych we wzorze umowy oraz w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/stbs

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.