eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Usługa szkoleniowa w zakresie realizacji szkolenia specjalistycznego pt. " Komunikacja wolna od przemocy. Warsztat prowadzony w oparciu o model M.B Rosenberga"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa szkoleniowa w zakresie realizacji szkolenia specjalistycznego pt.
” Komunikacja wolna od przemocy. Warsztat prowadzony w oparciu o model M.B Rosenberga”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Dolnosląskie Dolnosląski Osrodek Polityki Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932084580

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-501

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dops@dops.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ww.dops.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Dolnoślaski Osrodek Polityki Społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa szkoleniowa w zakresie realizacji szkolenia specjalistycznego pt.
” Komunikacja wolna od przemocy. Warsztat prowadzony w oparciu o model M.B Rosenberga”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2253241-1d50-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306434

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041173/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 szkolenia specjalistyczne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dops_wroc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dops_wroc.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – Zamawiający informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 42-44, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych.
e-mail: iod@dops.wroc.pl,
adres do korespondencji: ul. Trzebnicka 42-44, 50-230 Wrocław.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu: przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego, zawarcia umowy, realizacji zamówienia, obowiązku sprawozdawczego, przedłożenia organom kontroli, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków z zakresu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stosowanej w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą, co do zasady pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania oraz sądy powszechne i administracyjne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• żądania ich sprostowania(ew. poprawiania), skorzystanie z prawa do sprostowania (poprawienia) danych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Stosownie do treści art. 19 ust. 3 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@dops.wroc.pl.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników merytorycznych Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania DOPS/ZP/251-11/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 13000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Usługa szkoleniowa w zakresie realizacji szkolenia specjalistycznego pt.
” Komunikacja wolna od przemocy. Warsztat prowadzony w oparciu o model M.B Rosenberga” wraz z wykonaniem prezentacji multimedialnej do szkolenia”;
Realizacja szkolenia odbywa się w ramach zadania Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60 %
Doświadczenie kadry dydaktycznej - ocena doświadczenia trenerów wskazanych do przeprowadzenia szkolenia 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kadry dydaktycznej - ocena doświadczenia trenerów wskazanych do przeprowadzenia szkolenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jeśli wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że:
Osoba prowadząca szkolenie powinna posiadać następujące wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:
1. Ukończone studia wyższe magisterskie
ORAZ
2. Każdy kandydat na trenera powinien mieć ukończone min. 50 godzin zegarowych szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu Non Violent Communication w tym uznane będą nazwy takich form rozwoju jak: komunikacja bez przemocy, empatyczna komunikacja, studium NVC, studium prowadzone metodą Porozumienia bez Przemocy.
3. Każdy kandydat na trenera powinien posiadać ukończone specjalistyczne szkolenia lub moduły w ramach szkoleń, kursów w wymiarze nie mniejszym niż 100 godzin zegarowych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Lub
posiadać 5 lat doświadczenia zawodowego w instytucjach publicznych sektora pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub pracy z rodziną (Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) lub w pracy lub wolontariacie w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub pracy z rodziną.

WYMÓG DOT. DOŚWIADCZENIA TRENERÓW
Poza wymaganiami dot. wykształcenia, wymagane jest spełnienie warunku doświadczenia zawodowego przez trenera przedstawionego jako kadra przewidziana do realizacji warsztatu.
4. Kandydat na trenera powinien posiadać doświadczenie w wymiarze:
co najmniej 50 godzin zegarowych doświadczenia w prowadzeniu warsztatów grupowych opartych o komunikację w oparciu o model Porozumienia bez przemocy M.B. Rosenberg, dla osób dorosłych.

5. Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek doświadczenia, jeśli w przedstawionym wykazie zrealizowanych szkoleń znajdą się szkolenia o tematyce: porozumienie bez przemocy, komunikacja pełna empatii, kurs/szkolenie NVC. Wykonawca wprost wskaże liczbę godzin z ogółu godzin szkolenia, które dotyczą tematyki porozumienia bez przemocy opartych o model M.B. Rosenberga dla osób dorosłych
Warunki dot. wykształcenia oraz doświadczenia powinny być spełnione łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 9 do SWZ;
2) wykaz osób (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
3) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r., o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 9 do SWZ;
2) wykaz osób (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz usług (doświadczenie trenera) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.4 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w Rozdziale 5 pkt. 2 SWZ musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.4.1 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
5.4.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.4.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ (zobowiązanie). Wykonawca może przedstawić też inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:-zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; -sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; -czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. Dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.
5.4.4 W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
5.5 Ocena spełniana ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/ nie spełnia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w przypadku:
a) Zmiany terminu realizacji zamówienia. Zmiana może obejmować dni robocze . Zmiana tylko i wyłącznie na wniosek Zamawiającego. O zaistniałej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 5 dni roboczych przed terminem każdej edycji realizacji zamówienia. Zmiana powyższa może wystąpić z powodu:
- wstrzymania realizacji zamówienia lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
- z powodu działania siły wyższej, (np. zaostrzenia przepisów związanych z wystąpieniem stanu epidemii na obszarze kraju, które będą miały bezpośredni wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia), za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, mające bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania zamówienia.
- termin wykonania usługi określony w § 2 ust. 7, może zostać wydłużony o jeden miesiąc kalendarzowy;
b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT – zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 pozostanie bez zmian, ulegnie zmianie wartość wynagrodzenia brutto.
c) Zmiany kadry szkoleniowej przed lub w czasie trwania szkoleń, przy czym zmiany te nie mogą powodować poziomu pogorszenia kwalifikacji i doświadczenia trenera/ów wskazanych w ofercie oraz ilości przeprowadzonych szkoleń zadeklarowanych w złożonej ofercie a podlegającej ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert – dotyczy zmienionej kadry w stosunku do zaoferowanej w ofercie przetargowej. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 3 dni robocze przed planowaną zmianą wykładowcy (dotyczy zmiany kadry w czasie trwania szkolenia), w celu akceptacji wykładowcy przez Zamawiającego.
Zmiana powyższa może nastąpić z powodu przyczyn losowych takich jak śmierć trenera/wykładowcy lub choroba. Każde z tych zdarzeń musi być udokumentowane poprzez odpowiednie dokumenty urzędowe lub inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację. Zamawiający nie uwzględni jako należytej przesłanki zmiany trenera/wykładowcy jedynie na podstawie wystosowanego przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego wykonania takiej zmiany.
a) Zmiana miejsca szkolenia – na inne w obrębie miasta Wrocławia.
b) W przypadku zrekrutowania poniżej 10 osób Zamawiający będzie miał możliwość odwołania szkolenia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wykonawca o tym fakcie zostanie poinformowany na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dops_wroc

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.