eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chmielnik › "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik w sezonie zimowym 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik w sezonie zimowym 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 50

1.5.2.) Miejscowość: Chmielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-016

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chmielnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chmielnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik w sezonie zimowym 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ba4d3b5-1d41-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023174/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.chmielnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres skrytki ePUAP Zamawiającego: /s996rvp8do/skrytka
c) Komunikacja z Wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bip.chmielnik.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator przedmiotowego postępowania dostępny jest na „Liście wszystkich postępowań na miniPortalu”.
6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego. Przekazywane w ten sposób informacje będą nieskuteczne i nie wiążą Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RD.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowości Chmielnik
Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i placów gminnych na terenie miejscowości Chmielnik w przypadku polecenia pracownika Urzędu Gminy również na terenie pozostałych miejscowości) poprzez:
a) odśnieżanie dróg i placów gminnych,
b) posypywanie dróg i placów gminnych,
c) jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i placów gminnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć II – Wykonywanie usług koparko – ładowarką
Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i placów gminnych na terenie Gminy Chmielnik poprzez odśnieżanie, przygotowanie i załadunek mieszanki - piaskowo solnej, usuwanie i załadunek śniegu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć III – Wykonywanie usług samochodem ciężarowym w miejscowościach: Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka
Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i placów gminnych na terenie miejscowości: Błędowa Tyczyńska, Borówki, Wola Rafałowska i Zabratówka (w przypadku polecenia pracownika Urzędu Gminy również w miejscowości Chmielnik) poprzez:
a) odśnieżanie dróg i placów gminnych,
b) posypywanie dróg i placów gminnych,
c) jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i placów gminnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże, że: dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj.: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi gwarantującymi efektywne prowadzenie usług (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie):
Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych:
a) Część I: samochód ciężarowy z 2 osiami napędowymi o masie własnej do 10 ton – 1 szt.
Samochód winien być wyposażony w pług śnieżny przedni jednostronny od 2,7 m do 3 m szerokości, piaskarko-solarkę z dodatkowym wyjściem na płynną sól o ładowności od 1,5 tony do 3 ton;
b) Część II: koparko - ładowarka z napędem na 2 osie wyposażona w łyżkę tylną do załadunku o pojemności min. 0,5 m3 oraz przednią do mieszania materiału składowanego na placu manewrowym oraz załadunku zalegającego śniegu – zestaw 1 szt.;
c) Cześć III: samochód ciężarowy z 2 osiami napędowymi o masie własnej do 10 ton - 1 szt.
Samochód winien być wyposażony w pług śnieżny przedni jednostronny od 2,7 m do 3 m szerokości, piaskarko-solarkę z dodatkowym wyjściem na płynną sól o ładowności od 1,5 tony do 3 ton. Wymaga się również by samochód był opcjonalnie wyposażony w odpinany pług wirnikowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz sprzętu i osprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ - warunki minimalne:
1) Część I: samochód ciężarowy z 2 osiami napędowymi o masie własnej do 10 ton - 1 szt.
Samochód winien być wyposażony w pług śnieżny przedni jednostronny od 2,7 m do 3 m szerokości, piaskarko-solarkę z dodatkowym wyjściem na płynną sól o ładowności od 1,5 tony
do 3 ton;
2) Część II: koparko - ładowarka z napędem na 2 osie wyposażona w łyżkę tylną do załadunku o pojemności 0,5 m3 oraz przednią do mieszania materiału składowanego na placu manewrowym oraz załadunku zalegającego śniegu – zestaw 1 szt.;
3) Cześć III: samochód ciężarowy z 2 osiami napędowymi o masie własnej do 10 ton - 1 szt.
Samochód winien być wyposażony w pług śnieżny przedni jednostronny od 2,7 m do 3 m szerokości, piaskarko-solarkę z dodatkowym wyjściem na płynną sól o ładowności od 1,5 tony do 3 ton. Wymaga się również by samochód był opcjonalnie wyposażony w odpinany pług wirnikowy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz „Oferta” –podpisany przez osoby umocowane należycie do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 1 do SWZ. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej tj. przekazana w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ– oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ zawarte w Załączniku nr 2 do SWZ musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby* oraz jego oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnianiu warunków zawarte Załączniku nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy) – musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 P.z.p. (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, kiedy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wskazane w punkcie VII.1.2) i VII.1.3). Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3) Zgodnie z art. 117 ust. 4 P.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
4) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ewentualnie przedłożyć umowę spółki lub uchwałę wspólników, określające zakres uprawnień do reprezentowania spółki przez wspólników (art. 865 KC).
5) Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym do wspólników spółki cywilnej.
6) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
7) Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
8) W formularzu Oferta (załącznik nr 1 do SWZ) w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, a nie tylko pełnomocnika.
9) W formularzu Oferta należy wskazać, które roboty/usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
10) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
11) Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Zmiany
takowe mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych aneksów do umowy. Szczegóły określone są w Załączniku nr 4
do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.