eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gogolin › "Przebudowa ulicy Norwida i ulicy Hudalli w Gogolinie"Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa ulicy Norwida i ulicy Hudalli w Gogolinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gogolin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krapkowicka 6

1.5.2.) Miejscowość: Gogolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-320

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: +48774076800

1.5.8.) Numer faksu: +48774666247

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gogolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gogolin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa ulicy Norwida i ulicy Hudalli w Gogolinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4950c152-f84a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016543/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ulicy Norwida i ulicy Hudalli w Gogolinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231977/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WPS.IV.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Norwida i ulicy Hudalli w Gogolinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia drogi oraz odwodnienia. W ramach zadnia planowana jest nowa nawierzchnia dróg docelowo o nawierzchni bitumicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), które stanowią załączniki do niniejszej SWZ.
Wszystkie w dokumentacji technicznej odniesienia do norm oraz wskazane z nazwy urządzenia i materiały należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.
Przedmiotowa inwestycja otrzymała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych nr 2/2021/8656/PolskiLad – wartość do kwoty 2 448 298,00 zł.
Powody braku podziału zamówienia na części:
Podział zamówienia na części jest niecelowy. Taki podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Skoordynowanie działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Obie ulice są ze sobą ściśle powiązane technologicznie instalacją oświetleniową i odwadniającą. Kolejnym ważnym powodem niedokonania podziału zamówienia na części jest uzyskanie przez Zamawiającego gwarancji jakości na całość zamówienia, po podziale na części, byłyby kłopoty z otrzymaniem takiej gwarancji i nastąpiłoby nadmierne rozdrobnienie odpowiedzialności wśród różnych wykonawców oraz spowodowałoby zagrożenie na tle dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. Z uwagi na zakres prac do wykonania, które są ze sobą ściśle powiązane i zależne, podział na części mógłby spowodować kłopoty z terminowością realizacji poszczególnych części i całości zamówienia. Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą swobodnie ubiegać się o zamówienie, dopuszczalne jest również podwykonawstwo, więc absolutnie nie ma mowy o naruszeniu konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom.
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na: robotach rozbiórkowych, wykonaniu konstrukcji drogi, robotach ziemnych, wykonaniu zjazdów, oznakowania docelowego, odwodnienia drogi, regulacji studni i oświetlenia drogi. Obowiązek wykonywania w/w czynności na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, gdy są one wykonywane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Wymaganie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę nie dotyczy także osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót, geodety.
Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także podwykonawców. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań określone są w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3398992,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3980280,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3398992,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ADAMIETZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 756-18-36-633

7.3.3) Ulica: ul. Braci Prankel 1

7.3.4) Miejscowość: Strzelce Opolskie

7.3.5) Kod pocztowy: 47-100

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

PD TRAKT KLUCZBORK Sp. z o.o. Sp.K. - roboty drogowe
Podwykonawca nieznany, zakres prac: roboty elektryczne, roboty kanalizacyjne, roboty brukarskie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3398992,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.