eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krapkowice › Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia - drugie postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia - drugie postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krapkowickie Centrum zdrowia Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 160213499

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Os.XXX lecia 21

1.5.2.) Miejscowość: Krapkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-303

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcz.krapkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcz.krapkowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia - drugie postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee66e7dc-1d4a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306179

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kcz-krapkowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kcz-krapkowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://kcz-krapkowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 20/VIII/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparaty i środki do myci i dezynfekcji szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa środków dezynfekcyjnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, każdy Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich zaoferowanych pozycji w danej części zamówienia (należy podać nr części i pozycji)- potwierdzające wymagane przez Zmawiającego parametry.
2) Aktualną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej każdego zaoferowanego środka dezynfekcyjnego wydaną przez producenta (w języku polskim)- zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Aktualne na dzień otwarcia świadectwa dopuszczenia zaoferowanych preparatów do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z zakwalifikowaniem danego preparatu do grupy: produkt biobójczy lub wyrób medyczny lub produkt leczniczy),
4) Dokumenty, z treści których wynika że preparat jest dopuszczony do obrotu i używania w placówkach służby zdrowia,
5) Dokument potwierdzający żądane spektrum i czas działania preparatu dezynfekcyjnego w obszarze medycznym –dla każdej pozycji w danej części.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, każdy Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1) Prospekty, katalogi producenta, ulotki w języku polskim dotyczące wszystkich zaoferowanych pozycji w danej części zamówienia (należy podać nr części i pozycji)- potwierdzające wymagane przez Zmawiającego parametry.
2) Aktualną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej każdego zaoferowanego środka dezynfekcyjnego wydaną przez producenta (w języku polskim)- zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Aktualne na dzień otwarcia świadectwa dopuszczenia zaoferowanych preparatów do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z zakwalifikowaniem danego preparatu do grupy: produkt biobójczy lub wyrób medyczny lub produkt leczniczy),
4) Dokumenty, z treści których wynika że preparat jest dopuszczony do obrotu i używania w placówkach służby zdrowia,
5) Dokument potwierdzający żądane spektrum i czas działania preparatu dezynfekcyjnego w obszarze medycznym –dla każdej pozycji w danej części.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
b) formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór określa Załącznik nr 3 do SWZ.
d) przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w rozdziale IV SWZ.
e) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia, jeśli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 670).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy:
a) w przypadku braku (niedostępności) produktu na rynku, wycofania z obrotu, wstrzymania lub zakończenia produkcji, lub wydania stosownej decyzji urzędowej, co musi być udokumentowane przez Wykonawcę np. pismem producenta, Wykonawca zobowiązany jest, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamawiany asortyment występujący pod inną nazwą handlową (odpowiednik) o takim samym składzie, postaci, ilości i przeznaczeniu, w cenie zagwarantowanej w umowie,
b) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wprowadzenia do obrotu lub zaproponowania przez Wykonawcę nowego produktu, odpowiadającemu produktowi będącemu przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, że nowy produkt spełnia minimum wszystkie wymagania produktu objętego ofertą w zakresie jego zgodności z SWZ i nie powoduje zwiększenia ceny ofertowej – co wykonawca powinien szczegółowo udokumentować,
c) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu asortymentu), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
d) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kcz-krapkowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.