eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pozna › Zaprojektowanie i wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej w budynku szko造 Spo貫cznej Szko造 Podstawowej nr 2 przy Os. Wichrowe Wzg鏎ze 114 w PoznaniuOg這szenie z dnia 2022-08-16

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej w budynku szko造 Spo貫cznej Szko造 Podstawowej nr 2 przy Os. Wichrowe Wzg鏎ze 114 w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto Pozna - Urz康 Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pozna

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Pozna

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Zarz康 Komunalnych Zasob闚 Lokalowych Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 2090002942

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Jana Matejki 57

1.11.4.) Miejscowo嗆: Pozna

1.11.5.) Kod pocztowy: 60-770

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Pozna

1.11.9.) Numer telefonu: 614158800

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zkzl.poznan.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej w budynku szko造 Spo貫cznej Szko造 Podstawowej nr 2 przy Os. Wichrowe Wzg鏎ze 114 w Poznaniu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-b4e55305-1d45-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00306120

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-16

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00024984/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.4 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych salach lekcyjnych i wykonaniu rob鏒 og鏊nobudowlanych w budynku na os. Wichrowe Wzg鏎ze 114 (zaprojektuj i wybuduj)

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za
po鈔ednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.
2. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za
po鈔ednictwem Platformy.
3. Wykonawca przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania akceptuje warunki korzystania z Platformy, okre郵one w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zak豉dce „Regulamin" oraz
uznaje go za wi捫帷y.
4. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z Platformy, dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o
wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu Platformy
znajduj si w zak豉dce „Instrukcje dla Wykonawc闚" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wyst瘼uje limit obj皻o軼i plik闚 lub
spakowanych folder闚 w zakresie ca貫j oferty do ilo軼i 10 plik闚 lub spakowanych folder闚 przy maksymalnej wielko軼i pliku /
folderu 150 MB. W przypadku wi瘯szych plik闚 zaleca si ich spakowanie z podzia貫m na mniejsze paczki np. 150 MB ka盥a. Za
dat przekazania oferty lub wniosk闚 przyjmuje si dat ich przekazania w systemie poprzez klikni璚ie przycisku Z堯 ofert w
drugim kroku i wy鈍ietlaniu komunikatu, 瞠 oferta zosta豉 z這穎na.
2. Zgodnie z 11 ust. 2 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i
przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie Zamawiaj帷y zamieszcza wymagania dotycz帷e specyfikacji
po陰czenia, formatu przesy豉nych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za po鈔ednictwem
Platformy, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) Platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
3. Zalecany format przesy豉nych danych, tj. plik闚 o wielko軼i do 75 MB: .pdf
4. Sporz康zanie i przekazywanie informacji musi by zgodne z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady
Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla
dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu udzielenie zam闚ienia publicznego lub
konkursie.
5. Za dat przekazania sk豉danych dokument闚, o鈍iadcze, wniosk闚 (innych ni wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w
post瘼owaniu), zawiadomie, zapyta oraz przekazywanie informacji uznaje si klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do
zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego. Komunikacja poprzez Wy郵ij
wiadomo嗆 umo磧iwia dodanie do tre軼i wysy豉nej wiadomo軼i plik闚 lub spakowanego katalogu (za陰cznik闚). Wyst瘼uje limit
obj皻o軼i plik闚 lub spakowanych folder闚 do ilo軼i 10 plik闚 lub spakowanych folder闚 przy maksymalnej sumarycznej wielko軼i
500 MB.
6. Wszelk korespondencj zwi您an z niniejszym post瘼owaniem nale篡 przekazywa za po鈔ednictwem Platformy.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 komunikowania si z
wykonawcami za po鈔ednictwem poczty elektronicznej: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl z tym zastrze瞠niem, i oferta, w tym
o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) i 2) SWZ mog zosta przekazane wy陰cznie za pomoc powy窺zej
Platformy.
8. Ofert, w tym o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, sporz康za si w j瞛yku polskim, pod rygorem
niewa積o軼i, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym w formatach danych okre郵onych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych
zadania publiczne.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych), dalej RODO
informuj, i:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzib przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Pozna.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na
adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Pozna.
3. Pani / Pana dane b璠 przetwarzane w celu wype軟ienia obowi您ku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikaj帷ego z ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych, kt鏎ym jest przeprowadzenie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia
publicznego.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla kt鏎ego zosta造 zebrane, b璠 przetwarzane do cel闚 archiwalnych i przechowywane przez
okres niezb璠ny do zrealizowania przepis闚 dotycz帷ych archiwizowania danych obowi您uj帷ych u Administratora.
5. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie
mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie
niezgodnym z ustaw oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
przypadk闚, o kt鏎ych mowa, w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikaj帷ym z przepis闚 to wym鏬 ustawowy niezb璠ny do wzi璚ia udzia逝 w
post瘼owaniach Prawo zam闚ie publicznych. Podanie dodatkowych danych ma charakter dobrowolny.
7. Dane osobowe nie b璠 przetwarzane w spos鏏 opieraj帷y si wy陰cznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
8. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zam闚ie publicznych, jak r闚nie inne podmioty
upowa積ione do odbioru danych osobowych na podstawie przepis闚 prawa lub zawartych z Administratorem um闚, w tym
podmioty zajmuj帷e si obs逝g informatyczn Administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.201.69.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Zaprojektowanie i wykonanie izolacji akustycznej sali sportowej w budynku szko造 Spo貫cznej Szko造 Podstawowej nr 2 przy Os. Wichrowe Wzg鏎ze 114 w Poznaniu.
Przedmiot zam闚ienia obejmuje w szczeg鏊no軼i:
1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno–U篡tkowego (zwanego dalej PFU): Projektu technicznego (w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm., zwanej dalej Prawem budowlanym) oraz innych dokument闚 i opracowa wskazanych w tre軼i Umowy lub w PFU wraz z uzyskaniem warunk闚, uzgodnie i pozwole, niezb璠nych do sporz康zenia Projektu technicznego (zwanych dalej Pozwoleniami), a nadto STWiORB, BIOZ, Przedmiaru rob鏒 oraz Szczeg馧owego kosztorysu wykonawczego,
2) pe軟ienie czynno軼i nadzoru autorskiego nad realizacj rob鏒 obj皻ych Dokumentacj, zwanym dalej Nadzorem autorskim,
3) realizacj rob鏒 na podstawie Dokumentacji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej (zwanej dalej Dokumentacj Powykonawcz).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

45300000-0 - Roboty instalacyjne wbudynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45323000-7 - Roboty wzakresie izolacji d德i瘯oszczelnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45453000-7 - Roboty remontowe irenowacyjne

71248000-8 - Nadz鏎 nad projektem idokumentacj

71313200-7 - Us逝gi doradcze wzakresie izolacji d德i瘯oszczelnej oraz akustyki pomieszcze

71220000-6 - Us逝gi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla ka盥ej z cz窷ci post瘼owania osobno Zamawiaj帷y
b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami oceny ofert:
- cena brutto oferty,
- okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesi帷ach.
Punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane w miesi帷ach” zostan wyliczone wed逝g
poni窺zych zasad:
1) Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesi璚y liczony od dnia podpisania Protoko逝 Odbioru Ko鎍owego Rob鏒. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawc kr鏒szego okresu gwarancji lub nie wpisaniu w formularzu ofertowym okresu udzielanej gwarancji
oferta b璠zie podlega豉 odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy PZP.
2) Maksymalny punktowany przez Zamawiaj帷ego okres gwarancji wynosi 60 miesi璚y od dnia podpisania Protoko逝 Odbioru
Ko鎍owego Rob鏒. W przypadku zaoferowania przez Wykonawc d逝窺zego okresu gwarancji do oceny w ramach danego kryterium
Zamawiaj帷y przyjmie okres 60 miesi璚y.
3) W przypadku, gdy kt鏎ykolwiek z Wykonawc闚 zaoferuje okres gwarancji d逝窺zy ni 60 miesi璚y Zamawiaj帷y do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawc闚 przyjmie maksymalny okres gwarancji (Gmax) r闚ny 60 miesi璚y.
2. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spo鈔鏚 ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert b璠zie liczona
z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta (spo鈔鏚 wszystkich z這穎nych w post瘼owaniu ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu),
kt鏎a otrzyma najwi瘯sz 陰czn liczb punkt闚 w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu (na zasadach okre郵onych w Rozdziale VII SWZ) oraz spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu. 2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca:
a) wykaza, 瞠 zrealizowa (zako鎍zy), jako strona umowy, nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat*, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie odpowiadaj帷e swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zam闚ienia, tj. wykona lub wyremontowa lub zmodernizowa izolacj akustyczn w sali gimnastycznej lub podobnym obiekcie sportowym o warto軼i nie mniejszej ni 200 000,00 z brutto.
W przypadku gdy warto嗆 wykazywanego zam闚ienia okre郵ona zosta豉 w walucie innej ni wskazana przez Zamawiaj帷ego, Zamawiaj帷y przeliczy j na podstawie 鈔edniego kursu z這tego w stosunku do waluty obcej okre郵onego w Tabeli Kurs闚 Narodowego Banku Polskiego na dzie publikacji Og這szenia o zam闚ieniu w Biuletynie Zam闚ie Publicznych.
* Okresy wyra穎ne w latach liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.
b) dysponowa w czasie trwania umowy co najmniej jedn osob mog帷 wykonywa samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w kierowaniu i projektowaniu robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej.
Warunek dotycz帷y dysponowania w czasie trwania umowy co najmniej jedn osob mog帷 wykonywa samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wskazanych przez Zamawiaj帷ego specjalno軼iach zostanie uznany przez Zamawiaj帷ego za spe軟iony r闚nie w przypadku, kiedy Wykonawca wyka瞠 si posiadaniem os鏏 mog帷ych wykonywa samodzielne funkcje techniczne w budownictwie osobno w zakresie projektowania i osobno w zakresie kierowania robotami budowlanymi w wymaganych specjalno軼iach.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) o鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnosz帷ym si do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 8-10 ustawy PZP - wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat*, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne odpowiednie dokumenty- wz鏎 wykazu rob鏒 budowlanych stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ,
Je瞠li Wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych wsp鏊nie z innymi Wykonawcami powy窺zy wykaz musi dotyczy rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu ten Wykonawca bezpo鈔ednio uczestniczy.
* Okresy wyra穎ne w latach liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert.
2) o鈍iadczenia Wykonawcy o dysponowaniu w czasie trwania umowy osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia – wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

WRAZ Z OFERT WYKONAWCA JEST ZOBOWI╴ANY ZΜ玆:
1) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - za陰cznik nr 2 i nr 3 do SWZ;
2) zobowi您anie podmiotu trzeciego (za陰cznik nr 4 do SWZ) oraz o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII pkt 1 SWZ - za陰cznik nr 2 i nr 3 do SWZ (je瞠li dotyczy);
3) dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy);
4) dokument stwierdzaj帷y ustanowienie przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (je瞠li dotyczy).
5) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy - za陰cznik nr 5 do SWZ (je瞠li dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia: a) o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ sk豉da z ofert ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu,
b) w przypadku, gdy Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. O鈍iadczenie nale篡 z這篡 wg wymog闚 za陰cznika nr 5 do SWZ.
c) Wykonawcy zobowi您ani s na wezwanie Zamawiaj帷ego, z這篡 podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, przy czym podmiotowe 鈔odki dowodowe, o kt鏎ych mowa:
− w ppkt. 2.2. SWZ sk豉da odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, kt鏎y/kt鏎zy wykazuje/- spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu,
− w ppkt. 2.1. SWZ sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
3. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowi您any do zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w PPU, stanowi帷ych Za陰cznik nr 9 do SWZ.
2. Zakres 鈍iadczenia Wykonawcy wynikaj帷y z umowy jest to窺amy z jego zobowi您aniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej wa積o軼i, pod rygorem niewa積o軼i, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z za陰cznikami nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia oferty” dost瘼nego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz, zobowi您any b璠zie do wniesienia zabezpieczenia
nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 5% ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
2. Wykonawcom, a tak瞠 innemu podmiotowi, je瞠li ma lub mia interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz poni鏀 lub mo瞠
ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy, przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej
okre郵one szczeg馧owo w dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP).

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.