eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia laboratorium przyrody w tym akwariów, terrariów i formikarium w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.



Ogłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia laboratorium przyrody w tym akwariów, terrariów i formikarium w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368991422

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubelska 23

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-003

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@cogiteon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cogiteon.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia laboratorium przyrody w tym akwariów, terrariów i formikarium w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-114dddc9-1d2e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030619/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zaprojektowanie i wykonanie wraz z dostawą i uruchomieniem wyposażenia przestrzeni laboratorium przyrody w tym akwariów, terrariów i formikarium w Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” – projekt współfinansowany w ramach dwóch osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej , pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w SWZ rozdz. X i XII.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące RODO zostały opisane w sekcji XX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCN.5.261.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Akwaria wraz z zabudową, osprzętem i aranżacją.
Część ta obejmuje
zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, montaż i aranżację sześciu akwariów wraz z zabudową meblową, osprzętem i akcesoriami wskazanymi w Załączniku 1A do OPZ (akwaria
słodkowodne biotopowe: akwarium „Tanganika”, akwarium „Czarne wody Afryki”, akwarium z rybami labiryntowymi z filtrem akwaponicznym, akwarium chłodne „Aksolotle meksykanskie”, akwaterrarium z traszkami oraz akwarium morskie).

4.2.6.) Główny kod CPV: 39298800-5 - Akwaria

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39300000-5 - Różny sprzęt

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Kryterium ,,Cena” – będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2) Kryterium ,,Okres gwarancji" – będzie rozpatrywane na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny ofert zostały opisane w sekcji XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Terraria wraz z zabudową, osprzętem i aranżacją.
Część ta obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, montaż i aranżację siedmiu terrariów wraz z zabudową meblową, osprzętem i akcesoriami wskazanym w Załączniku 1B do OPZ (terraria przeznaczone dla: gekonów orzęsionych (terrarium typu las tropikalny), anolisów zielonych
(terrarium typu las tropikalny), terrarium typu pustynnego dla eublefarów plamistych, terrarium typu pustynnego dla agam brodatych karłowatych (Pogona henrylawsonii), terrarium typu pustynnego dla lancetogłowa ognistego, terrarium tropikalne dla rzekotek żabich, terrarium dla ślimaków afrykańskich z grupy Achatina)

4.2.6.) Główny kod CPV: 39298800-5 - Akwaria

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39300000-5 - Różny sprzęt

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Kryterium ,,Cena” – będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2) Kryterium ,,Okres gwarancji" – będzie rozpatrywane na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny ofert zostały opisane w sekcji XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Formikarium wraz z osprzętem i aranżacją.
Część ta obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i montaż i aranżację formikarium wraz z osprzętem i potrzebnymi akcesoriami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39298800-5 - Akwaria

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39300000-5 - Różny sprzęt

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1) Kryterium ,,Cena” – będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2) Kryterium ,,Okres gwarancji" – będzie rozpatrywane na podstawie informacji wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
2. Szczegółowe informacje dot. sposobu oceny ofert zostały opisane w sekcji XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia i spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w zakresie części I zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej:  
jedno zamówienia polegające na wykonaniu aranżacji akwarystycznego zbiornika biotopowego.  

b) w zakresie części II zamówienia:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej: 
dwa zamówienia polegające na wykonaniu aranżacji terrarystycznej zbiornika biotopowego - w tym co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu aranżacji w typie biotopu pustynnego i co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu aranżacji w typie wilgotnego lasu tropikalnego.  

c) w zakresie części III zamówienia:  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej: 
jedno zamówienia polegające na wykonaniu aranżacji formikarium.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Formularz oferty, wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 A (i jeśli dotyczy 2B) do SWZ.
Informacje zawarte w tym oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.
4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy);
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wypełniają w formularzu oferty (pkt 7 formularza oferty) oświadczenie, z którego będzie
wynikało, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia określone w SWZ nie mogą zachodzić wobec żadnego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do Zamawiającego pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany Projektowanych postanowień umowy zostały przewidziane w szczególności w §12 - zał. nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cogiteon

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Informacje uzupełniające dot. podstaw wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835);
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
- art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp tj.: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

II. Informacje uzupełniające do terminu realizacji zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 9 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.