eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowala-Stępocina › "Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie na rok 2022 ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCIOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby
Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie na rok 2022
ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM.JULIANA TUWIMA W KOWALI-STĘPOCINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670215670

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Kowala-Stępocina

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-624

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@przedszkolekowala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.przedszkolekowala.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby
Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie na rok 2022
ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca1a1f94-1d42-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00130334/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 „Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola Publicznego im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępocinie na rok 2022 ZADANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.-Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem -Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy PZP, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.-Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, -Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych
wykonawcy w celu innym niż cel określony w powyżej. -Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym
postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:- obowiązek informacyjny przewidziany w art.
13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i
przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;- obowiązek informacyjny
wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane
wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.-W celu
zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.-
Udostępnianie protokołu i załączników - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie
żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, Zamawiający informuje, że:-Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których
mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do
upływu terminu na ich wniesienie. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych
osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. -W
przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15 ust. 1–3 RODO , zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.-Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników.-W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PP.073.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 zamówienia: zakup i dostawa ryb mrożonych, warzyw i owoców mrożonych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
1) Podane w załączniku nr 10 do SWZ ilości są orientacyjnym zapotrzebowania może różnić się od ilości zamawianej przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy.
2) Towar musi być dostarczony i rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3) Dostawa odbywać się będzie 1 raz w tygodniu lub według potrzeb Zamawiającego.
4) Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Zamawiający wymaga aby towar zamówiony
(mrożony) przywożony był w temp. minimum (-18°C) i pakowany w folię.
5) Etykiety na mrożonkach tylko w języku polskim.
6) Owoce lub warzywa jednolite tej samej odmiany, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez
trwałych zlepieńców, bez zapachów i posmaków obcych dla danego asortymentu, smak i zapach delikatny, niedopuszczalny
smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii (z
wyjątkiem mieszanek), owoce i warzywa zdrowe, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, brak
zanieczyszczeń chemicznych, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii
chorobotwórczych.
7) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z dnia 01 sierpnia 2016 r. poz. 1154

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15331170-9 - Warzywa mrożone

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Cena - waga 60 % = 60 pkt
Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%= 40pkt
PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60% dla poszczególnych części zamówienia
Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru – 40,00 pkt. = 40%
3. Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60 Maksymalna
ilość punktów, jaką może uzyskać oferta
w kryterium „Cena” wynosi 60.
Według wzoru : CN / CO x 60
4. Ocena kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%
tj. czas na wymianę wadliwego lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia oraz czas
realizacji poszczególnego zamówienia przy ewentualnym opóźnieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczególnionych
w załączniku nr 10 do SWZ.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. – 60 min
20 pkt. – 90 min
0 pkt. – 180 min i więcej.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 40
pkt.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało przyporządkowaniem okresu 180 min i
więcej- w związku z czym wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 punków.
5. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: pkt. w
kryterium CENA + pkt. W kryterium CZAS KONIECZNY NA WYMIANĘ LUB UZUPEŁNIENIE TOWARU = suma pkt.
Wyjaśnienia:
CN – cena oferty najtańszej
CO – cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 zamówienia: zakup i dostawa mięsa, drobiu i wędlin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
nr 10 do SWZ. Podane w załączniku nr 10 do SWZ ilości są orientacyjnym zapotrzebowania może różnić się od ilości
zamawianej przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
1. Zmiana asortymentu zamówionego towaru możliwa jest tylko po uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Dostawa mięsa i wędlin odbywać się będzie codziennie lub według potrzeb Zamawiającego.
3. Towar musi być dostarczony następnego dnia do godziny 8:00 od daty złożenia telefonicznego zamówienia.
4. Zawartość nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g produktu gotowego do spożycia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016 r. Dz. U. z dnia 01 sierpnia 2016 r. poz. 1154).
5. Towar musi być dostarczony i rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakościowe dla świeżego mięsa i produktów mięsnych:
MIĘSO WIEPRZOWE:
Klasa I – mięso chude i nieścięgniste o wyrazistym czerwonym kolorze. Mięso świeże bez oznak wcześniejszego mrożenia I
klasy (barwa – bladoróżowa do czerwonej, powierzchnia – sucha, matowa, zapach – charakterystyczny, przekrój- lekko
wilgotny – sok mięsny przezroczysty, konsystencja – jędrna, elastyczna, (po naciśnięciu palcem szybko się wyrównuje) .
DRÓB:Dostarczane tuszki oraz elementy muszą spełniać kryteria dla elementów zaliczanych do klasy handlowej „A” określone w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 543/2008, tj.: posiadać dobrą budowę, tkanka mięśniowa musi buyć pełna, piersi dobrze
rozwinięte, szerokie długie i umięśnione, nogi umięśnione. Grzbiet i nogi powinny pokryte być cienką równomierną warstwą
tłuszczu. Na tuszkach kurczaka i elementach z kurczaka nie dopuszczalne są pozostałości piór. Świeże mięso drobiowe nie
może wykazywać żadnych oznak wcześniejszego mrożenia. Tuszki drobiowe i elementy drobiowe muszą być dostarczane
nienaruszone, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, zabrudzeń lub krwi, bez obcego zapachu, bez
wystających złamanych kości, bez poważnych stłuczeń, bez widocznych plam krwistych, z wyjątkiem małych i
niezauważalnych. Mięśnie piersiowe kurczaka, indyka pozbawione skóry, kości i ścięgien, dopuszcza się niewielkie
rozerwania oraz nacięcia mięśni powstałe podczas oddzielania skóry i kośćca, zapach i barwa naturalna. Niedopuszczalne
są zapachy, mogące świadczyć o zachodzących procesach rozkładu mięsa przez mikroorganizmy.
WOŁOWINA:
Mięso chude o wyrazistym czerwonym kolorze. Mięso świeże bez oznak wcześniejszego mrożenia, posiada dobrą budowę,
tkanka mięśniowa musi być pełna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15111100-0 - Wołowina

15131130-5 - Wędliny

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15131500-0 - Produkty drobiowe

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15112000-6 - Drób

15112100-7 - Świeży drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i
odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Cena - waga 60 % = 60 pkt
Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%= 40pkt
PUNKTACJA BĘDZIE ZASTOSOWANA DO KAŻDEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ODDZIELNIE.
Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
Łączna cena oferty brutto – 60,00 pkt. = 60% dla poszczególnych części zamówienia
Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru – 40,00 pkt. = 40%
3. Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór: cena najniższa z ważnych ofert/ cena badanej oferty x 60 Maksymalna
ilość punktów, jaką może uzyskać oferta
w kryterium „Cena” wynosi 60.
Według wzoru : CN / CO x 60
4. Ocena kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru”- waga 40%
tj. czas na wymianę wadliwego lub o obniżonej jakości towaru lub uzupełnienia braków liczony od momentu zgłoszenia oraz czas
realizacji poszczególnego zamówienia przy ewentualnym opóźnieniu w dostawie w stosunku do godzin wyszczególnionych
w załączniku nr 10 do SWZ.
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
40 pkt. – 60 min
20 pkt. – 90 min
0 pkt. – 180 min i więcej.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru” wynosi 40
pkt.
Niewskazanie czasu koniecznego na wymianę lub uzupełnienie towaru, będzie skutkowało przyporządkowaniem okresu 180 min i
więcej- w związku z czym wykonawca w tym kryterium otrzyma 0 punków.
5. Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następującej zasady: pkt. w
kryterium CENA + pkt. W kryterium CZAS KONIECZNY NA WYMIANĘ LUB UZUPEŁNIENIE TOWARU = suma pkt.
Wyjaśnienia:
CN – cena oferty najtańszej
CO – cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Czas konieczny na wymianę lub uzupełnienie towaru

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w
niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie asortymentu
dotyczącego poszczególnych części:
Część 1 zamówienia: zakup i dostawa ryb mrożonych, warzyw i owoców mrożonych 20 000,00 zł
Część 2 zamówienia: zakup i dostawa mięsa, drobiu i wędlin 20 000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
2.4.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 4;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (Zamawiający pobierze samodzielnie z
ogólnodostępnych rejestrów Wykonawca nie musi załączać do dokumentów na wezwanie)
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
f) art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 835) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z
dnia 18 maja 2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi oraz udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (tj. Dz. U.UE.L.2006.134.1 z 20.05.2006 z późn. zm.) - wg załącznika 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie,
kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
a) wykazu doświadczenia; wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy,
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
wykonywanie usług powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. załącznik nr 3.
2.4.3 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych podmiotowych środków dowodowych.2.4.4 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień
ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający
weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają:
1.1 Zmiana Przedmiotu Umowy w zakresie asortymentu zaoferowanych produktów w przypadku:
a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości,
za cenę nie wyższa niż cena produktu objętego umową.
b) wprowadzenie do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie
dotychczasowego, za cenę nie wyższa niż cena produktu objętego umowa.
c) zmiany nazwy produktu, wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów- w przypadku wprowadzenia
niniejszych zmian przez producenta, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
1.2 Zmiana terminu realizacji umowy - w przypadku innych przyczyn zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia dostaw lub wykonywania innych czynności przewidzianych
umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
1.3 Zmiany w zakresie płatności:
a) zmiana ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ewentualnej różnicy między ilością planowanych ilości
asortymentu a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z bieżących potrzeb - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone
według rzeczywistej ilości zamawianego asortymentu w oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe towaru,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT- wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego
podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
c) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich uzasadnionych (koniecznych) zmian wprowadzanych do umowy.
2. Niewykonanie pełnego zakresu ilościowego umowy nie rodzi roszczenia o zakup niezrealizowanej ilości towaru w okresie
obowiązywania umowy.
3. Zmiany w zakresie ilości zamawianych produktów. Zamawiający zastrzega, że podane ilości artykułów są ilościami
szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z
faktycznych potrzeb Zamawiającego.
4. Nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu okoliczności o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy - z
zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.
5. Zmiany określone w §10 ust. 1 pkt. 1.1 Umowy następują w formie wniosku Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego,
która może zostać wyrażona w formie elektronicznej przez osoby wskazane w § 4 ust. 10 Umowy.
6. Zmiany niniejszej umowy określone w §10 ust. 1 pkt. 1.2 i pkt.1.3 Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowala.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.