eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waśniów › Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy WaśniówOgłoszenie z dnia 2022-08-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WAŚNIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 24

1.5.2.) Miejscowość: Waśniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 2646026

1.5.8.) Numer faksu: (41) 2646028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@wasniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wasniow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3bc933d-0425-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305242

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073787/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258594/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: T.2710.33.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Waśniów oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem (dalej: budowa GOKiS) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
b. budowę budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem (dalej: budowa Świetlicy) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Realizacja budowy GOKiS będzie obejmowała w szczególności:
a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej (prawomocnej) decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
b. realizację wszystkich robót budowlanych niezbędnych do budowy budynku GOKiS wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie – na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z lit. a. powyżej i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
c. dostawę i montaż/instalację niezbędnego wyposażenia opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Realizacja budowy Świetlicy będzie obejmowała w szczególności:
a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej (prawomocnej) decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
b. realizację wszystkich robót budowlanych niezbędnych do budowy budynku Świetlicy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie – na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z lit. a. powyżej i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
c. dostawę i montaż/instalację niezbędnego wyposażenia opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a. w zakresie budowy GOKiS – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Waśniów oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Waśniów” stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,
b. w zakresie budowy Świetlicy – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem w msc. Sarnia Zwola, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Waśniów” stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

32343000-9 - Wzmacniacze

32344110-0 - System generowania głosu

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

38652100-1 - Projektory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny ofertowej Wykonawcy oferującego najniższą cenę.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9800000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10989854,10 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.