eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bojanowo › "Łączymy Pokolenia" - zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole, klub dziecięcy oraz klub seniora wraz z jego przebudową oraz zagospodarowaniem terenuOgłoszenie z dnia 2022-08-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Łączymy Pokolenia” - zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole, klub dziecięcy oraz klub seniora wraz z jego przebudową oraz zagospodarowaniem terenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOJANOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Bojanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-940

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminabojanowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabojanowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/bojanowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Łączymy Pokolenia” - zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole, klub dziecięcy oraz klub seniora wraz z jego przebudową oraz zagospodarowaniem terenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71ca03b3-d1f5-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016669/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 "Łączymy pokolenia" - modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminny Klub Dziecięcy, przedszkole i klub seniora

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156756/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.4.2022.EZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Bojanowie na przedszkole, klub malucha i klub seniora wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zewnętrznego szybu windowego oraz wyposażeniem wnętrz.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach inwestycji pn. „Łączymy Pokolenia” - zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole, klub dziecięcy oraz klub seniora wraz z jego przebudową oraz zagospodarowaniem terenu.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:
1) Dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz opisie wyposażenia, stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności w w/w dokumentacji w zakresie rzeczowo/ilościowym decydujące znaczenie mają przedmiary robót.
2) Wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
3) Zamawiający informuje, że względem zatwierdzonego projektu budowlanego (załączonego do SWZ) wprowadzone zostały następujące zmiany:
- wyłączono z zakresu remont elewacji,
- odstąpiono od wykonania ocieplenia posadzki poddasza,
- wyłączono z zakresu altanę wraz z utwardzaniem pod altanę,
- wyłączono z zakresu osłonę śmietnikową,
- zmiana nawierzchni utwardzonej pod parking z kostki na nawierzchnię szutrową,
- uszczegółowiono zakresy wykonania tynków, w tym dodano tynki renowacyjne w piwnicy,
- doprecyzowano technologie wykonania podbicia fundamentów (przedmiar),
- doprecyzowano technologie wykonania ścian działowych - ściany GK,
- wprowadzono zmianę w warstwach wykończeniowych posadzki, wprowadzono podkłady akustyczne pod panele winylowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11762974,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12276000,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11762974,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Giera Piotr Giera, Daniel Giera Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Piotr Giera Usługi Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6961889466

7.3.3) Ulica: Dzięczyna 28a

7.3.4) Miejscowość: Poniec

7.3.5) Kod pocztowy: 64-125

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Branża sanitarna- instalacje wewnętrzne
Branża sanitarna – instalacje zewnętrzne
Branża elektryczna

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11762974,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.