eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Przebudowa budynku dydaktycznego "B" Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - Sala konsumpcyjna: roboty budowlane oraz dostawa mebli i wyposażenia"Ogłoszenie z dnia 2022-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa budynku dydaktycznego „B” Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Sala konsumpcyjna: roboty budowlane oraz dostawa mebli i wyposażenia”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Święty Marcin 87

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-808

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618568944

1.5.8.) Numer faksu: 618536676

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanclerz@amuz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amuz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa budynku dydaktycznego „B” Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – Sala konsumpcyjna: roboty budowlane oraz dostawa mebli i wyposażenia”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b86e117-f36d-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305220

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062577/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa budynku dydaktycznego B AM w Poznaniu, ul. Święty Marcin 87 - etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222256/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/AM/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1463413,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1049729,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w Sali konsumpcyjnej i zapleczu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45442110-1 - Malowanie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 - Układanie kabli

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 897874,30 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa mebli i wyposażenia sali konsumpcyjnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262700-8 - Przebudowa budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 151854,96 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1321869,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1321869,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1321869,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekspertis Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721267583

7.3.3) Ulica: Nieszawska 1

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-021

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1321869,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 218773,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 266764,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 266764,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PB Tenders Sebastian Borkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542618489

7.3.3) Ulica: Jana Kozietulskiego 38/1

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-657

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 266764,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, że Firma Tronus Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, z ceną 218 773,95 zł, wybrana w dniu 15.07.2022 r., uchyliła się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 2 część zamówienia. Termin związania ofertą upłynął w dniu 05.08.2022 r. Zgodnie z art. 263 Pzp, Zamawiający w tej sytuacji mógł dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Ponieważ termin związania ofertą upłynął w dniu 05.08.2022 r., Zamawiający na podstawie art. 252 ust. 2 Pzp poprosił w dniu 09.08.2022 r. pisemnie Firmę PB Tenders Sebastian Borkowski, ul. Jana Kozietulskiego 38/1, 85-657 Bydgoszcz, o wyrażenie pisemnej zgody na wybór jej oferty i zawarcie umowy na część 2 zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca w dniu 09.08.2022 r. dostarczył pisemną zgodę na zawarcie umowy po terminie związania ofertą. Wobec powyższego Zamawiający ponownie dokonał oceny ofert i wybrał ofertę PB Tenders Sebastian Borkowski, ul. Jana Kozietulskiego 38/1, 85-657 Bydgoszcz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.