eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego - 2Ogłoszenie z dnia 2022-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego - 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288857

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-545

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@orsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://orsk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://orsk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego - 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b05b788-fcf1-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019596/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00240343/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP/DT-SERW/21/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 94502,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego - szyny rehabilitacyjne do stawu kolanowego
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymaganiach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku do SWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33158000-2 - Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

4.5.5.) Wartość części: 71414,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego - aparaty do fizykoterapii- a) aparat do elektroterapii, b) aparat do ultradźwięków.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymaganiach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku do SWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33158000-2 - Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

4.5.5.) Wartość części: 14841,76 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego - zestaw do magnetoterapii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymaganiach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku do SWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33158000-2 - Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

4.5.5.) Wartość części: 13456,80 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego - smaty do masażu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilości i wymaganiach techniczno-użytkowych został określony w Załączniku do SWZ stanowiącym jej integralną część.
3. Warunki realizacji Przedmiotu Zamówienia zawarte zostały również w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33158000-2 - Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej

4.5.5.) Wartość części: 2675,84 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 64152,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64152,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64152,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KALMED Iwona Renz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 300591204

7.3.3) Ulica: ul. Wilczak 3

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-623

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64152,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12960,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BTL Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017422914

7.3.3) Ulica: ul. Leonidasa 49

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-239

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11347,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11347,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11347,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BTL Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 017422914

7.3.3) Ulica: ul. Leonidasa 49

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-239

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11347,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie części nr 4 wpłynęła jedna oferta. Oferta ta złożona przez Wykonawcę CASADA Polska Sp. z o.o., została odrzucona ponieważ została złożona w sposób niezgodny z wymogiem Zamawiajacego

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.