eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Termomodernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku A wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymiOgłoszenie z dnia 2022-08-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku A wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 63 16 500

1.5.8.) Numer faksu: 14 63 16 600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@anstar.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://anstar.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku A wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35c16bee-1a69-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00237715/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja pomieszczeń na poddaszu budynku A wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651559

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ans_tarnow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym, a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: Platforma Zakupowa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Szczegółowe informacje są określone w Rozdziale 13 SWZ tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 26 SWZ, tj. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniem stosowania RODO zawarto w rozdziale 26 SWZ, tj. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K-dzpz/382-15/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmujące termomodernizację pomieszczeń na poddaszu budynku A Akademii Nauk Stosowanych wraz z malowaniem dachu, wymianą rynien i rur spustowych, odtworzeniem kolorystyki elewacji budynku i innymi pracami towarzyszącymi.
2. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga:
1) Etap I (prace wewnątrz budynku) obejmujący termomodernizację poddasza tj:.
a) termomodernizacja ścian poddasza - zakres robót:
- demontaż obudowy ścianek zewnętrznych,
- dostawa i montaż izolacji cieplnej (wełny mineralnej o grubości 2x15 cm) i paraizolacji dla nowych obudów 2xGKFI z przygotowaniem pod malowanie (wymagane estetyczne połączenie z istniejąca posadzką, ścianami poprzecznymi i sufitem).
b) termomodernizacja sufitów poddasza – zakres robót:
- rozebranie deskowania nad sufitem pomieszczeń poddasza (bez demontażu sufitów GK)
- ułożenie na istniejącą izolację wełnę mineralną grubości 15 cm,
- położenie paroizolacji,
- odtworzenie deskowania z materiału uprzednio rozebranego.
c) roboty malarskie poddasza – zakres:
- malowanie wszystkich pomieszczeń poddasza farbą emulsyjną białą z gruntowaniem (do uzyskania koloru białego).
d) roboty towarzyszące – zakres:
- zabezpieczenie okien folią,
- zniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,
- roboty porządkowe po robotach budowlanych i malowaniu.
2) Etap II (prace zewnątrz budynku) obejmujący roboty remontowe elewacyjne:
a) odnowienie cokołu budynku - zakres:
- odbicie niestabilnych i luźnych elementów,
- przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farby,
- uzupełnienie ubytków, oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
- gruntowanie podłoży,
- przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem (wyrównanie powierzchni),
- szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego,
- gruntowanie gruntem silikonowym,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm struktura baranek (kolory jasne - do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji).
b) ustawienie kompletnych rusztowań przy ścianach elewacyjnych budynku z siatkami zabezpieczającymi.
c) odnowienie ścian elewacyjnych budynku; zakres: oczyszczenie mechaniczne i zmycie, odgrzybianie ścian elewacji metodą natrysku (dwukrotne), gruntowanie podłoży, szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, gruntowanie gruntem silikonowym, wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm struktura baranek, w poziomie na wysokości zakończenia cokołu i początku ściany elewacyjnej przewidziano zamocowanie profilu narożnikowego;
d) naprawa i uzupełnienie gzymsów wraz z nową powłoką malarską; zakres: ocena wizualna stanu technicznego gzymsów, odbicie niestabilnych elementów gzymsu, gruntowanie gruntem, uzupełnienie gzymsów, gruntowanie gzymsów, wykonanie dwukrotnych powłok malarskich gzymsów farbą silikonową fasadową;
e) rozebranie starych i montaż nowych obróbek blacharskich: zakres demontaż obróbek blacharskich z elewacji budynku, zniesienie i przekazanie do punktu gromadzenia odpadów, dostawa i montaż nowych obróbek blacharskich wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze analogicznym do istniejących obróbek;
f) wyrównanie szpalet zewnętrznych: zakres odbicie luźnych fragmentów szpalet, przetarcie istniejących tynków z zeskrobaniem farb, , gruntowanie ościeżnic , przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności, ręczne przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm, założenie profilu narożnikowego, szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego, gruntowanie gruntem silikonowym, wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5 mm struktura baranek;
g) demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych: demontaż obróbek blacharskich (parapetów zewnętrznych), zniesienie i przekazanie do punktu gromadzenia odpadów, pomiar nowych parapetów (zgodnie z przyjętymi zasadami – wysunięcie 3-4 cm przed elewację, wcięcie w powierzchnie boczne szpalet), dostawa i montaż parapetów zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze analogicznym do istniejących parapetów;
h) demontaż starych i montaż nowych; kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni: demontaż starych elementów (kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni), zniesienie i przekazanie do punktu gromadzenia odpadów, dostawa i montaż nowych elementów (kratek wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni), wykonanych z blachy nierdzewnej;
i) spoinowanie kominów: zakres: wykonanie rusztowań przy kominach, zmycie i oczyszczenie powierzchni kominów, spoinowanie kominów;
j) demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej: zakres: demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej na dachu budynku (Zamawiający nie przewiduje wymiany odcinków instalacji odgromowej od gruntu budynku do wysokości połączenia elewacji z dachem budynku). Po odtworzeniu instalacji odgromowej Zamawiający wymaga wykonania pomiarów instalacji odgromowej;
k) demontaż starych i montaż nowych rynien i rur spustowych; zakres: demontaż starych rynien i rur spustowych, dostawa i montaż orynnowania systemowego budynku, stalowe systemy rynnowe 150/100 – kompletny system dla budynku wraz z włączeniem do kanalizacji (w miejscach włączenia starego systemu);
l) czyszczenie i malowanie dachu, oraz konstrukcji i elementów umieszczonych na dachu budynku: zakres dla malowania dachu: zastosowanie środka powierzchniowo czynnego z emulgatorem korozji, mycie gorącą wodą z detergentem pod ciśnieniem powierzchni dachu, czyszczenie mechaniczne za pomocą szczotek i elektronarzędzi (usunięcie rdzy i zgorzelin), zabezpieczenie ognisk korozji farbą podkładową do dachu, dwukrotne malowanie całej powierzchni dachu dla uzyskania minimalnej powłoki lakierniczej wynoszącej 150 mikronów; malowanie innych elementów konstrukcji umieszczonych na dachu. Zabezpieczenie okien i otworów w dachu.
3. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowym zakresem prac, określa poniższa dokumentacja – załącznik nr 2:
a) opis techniczny i zakres prac;
b) opis materiałów;
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:
– wymagania ogólne;
– bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków;
– tynkowanie;
– roboty malarskie;
– zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych.
d) rysunki:
– rzut dachu, skrzydło A;
– rzut poddasza, segment A;
– rzut dachu, skrzydło B;
– rzut poddasza, segment B;
– rzut dachu, skrzydło C;
– rzut poddasza, segment C;
– elewacja południowa;
– elewacja północna;
– elewacja wschodnia;
– elewacja zachodnia wewnętrzna;
– elewacja wschodnia wewnętrzna;
– elewacja zachodnia;
– przekrój poprzeczny, skrzydła ABC;
– sytuacja, budynki ANS w Tarnowie.
e) przedmiar robót – załącznik nr 12 (przedmiar ma charakter pomocniczy, informacyjny).

Okres gwarancji:
1. Okres gwarancji: na roboty ogólnobudowlane min. 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
2. Bieg terminu gwarancji zaczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają projektowane postanowienia umowy stanowiące integralną część SWZ - załącznik Nr 11.

Wizja lokalna:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający zaleca złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej.
2) Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 19.08.2022 r. o godz. 9:00 Spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście główne budynek A. Osoba do kontaktu: Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:

1) Cena brutto zł
Cena oferty będzie wynikała z „Ceny brutto zł”, zapisanej w Formularza oferty. Ze wszystkich wartości Cof złożonych ofert, Zamawiający przyjmie wartość najmniejszą, jako Cmin. Cena „C” będzie oceniana wg skali punktowej, z uwzględnieniem wagi procentowej tego kryterium. Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów w tym kryterium to 60. Punktacja za cenę oferty ustalona jest w sposób następujący:
C = ( Cmin/Cof ) * 100 *60% gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
- Cof - cena podana w ofercie,
- 100 – wskaźnik stały
- 60% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

2) Okres gwarancji
Punkty w kryterium oceny ofert – okres gwarancji 40% (40 pkt)
60 miesięcy - 0 pkt
72 miesięcy - 10 pkt
84 miesięcy - 20 pkt
96 miesiące - 30 pkt
108 miesięcy i więcej - 40 pkt
Uwaga: Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku wskazania powyższego okresu, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najkrótszego okresu gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają wykluczeniu z postępowania (art. 57 pkt 1 Pzp) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 57 ust. 2 Pzp).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert w postępowaniu) a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 roboty polegającej na wykonaniu prac remontowych elewacji budynków o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych z innymi wykonawcami, roboty budowlane o których mowa powyżej, dotyczą robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponuje w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno–budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa.
Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie „w sposób czynny” należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U.).
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w Rozdziale 9 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót:
Wykazu wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (okres liczony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu prac remontowych elewacji budynków o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego a nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych z innymi wykonawcami wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Załącznik nr 9 do SWZ.

Wykazu osób:
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców – Załącznik nr 3,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 4,
3) oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia – Załącznik nr 5,
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy - Załącznik nr 6,
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 7,
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika) o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia/wspólnicy spółki cywilnej składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 5 do SWZ.
6. Zgodnie z zapisami w rozdziale 9 pkt 2 SWZ, Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie/wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w rozdziale 9 pkt 2 ppkt 1) SWZ.
7. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę, będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu narzędzia komercyjnego https://platformazakupowa.pl – adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ans_tarnow. Składanie i otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem ww. platformy zakupowej, na zasadach określonych w SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.