eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wawrzeńczyce › "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych - na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wawrzeńczyce 57

1.5.2.) Miejscowość: Wawrzeńczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-125

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 122874003

1.5.8.) Numer faksu: 122874003

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_igwaw@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06a0a2e0-1a50-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035117/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,402616,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: ug_igwaw@poczta.onet.pl - z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
Adres strony internetowej Zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugigolomniawawrzenczyce,m,402616,2022.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty lub wniosku
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządz. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
4.5.2016 r., str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce 32-125 Wawrzeńczyce 57, tel. 12 2874003; e-mail:ug_igwaw@poczta.onet.pl 2.W sprawach związ. z
Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce:
Panem Tomaszem Nowakowskim, adres e-mail: iod@igwa.pl; telefon: 12 287-40-03 wew. 22.3.Pani/Pana dane osobowe przetwarz.
będą w celu przeprow. postępow. i udziel. zamów., prowadzenia dokumentacji księgowo podatkowej, archiwizacji danych,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.4.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:1)ustawa z dnia
11.09.2019r. – PZP;2)ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych; 3)ustawa z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach; 4)art.6 pkt.1 lit.c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.5.Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważ. Na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiąz. przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja
postęp. na podst. art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwar. przez
okres niezbędny do realizacji celu przetwarz. oraz przez okres wynikający z przepisów, w szczegól. z przepisów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
w szczegól. zgodnie z art.78 ust.1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udziel. zamów., a jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamów. publicz. przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.7 Posiada Pani/Pan
prawo:1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiaj. może, zgodnie z art.75 PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udziel. zamów.;2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych; zgodnie z art.76 PZP wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postęp. oraz jego
załączników;3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art.74 ust.3 PZP wykonanie tego
obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do dnia zakończenie postęp. o udziel. zamów.8. Przysługuje
Pani/Panprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913
Warszawa. 9.Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu. 10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 11.Podanie danych osob. jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postęp. o udziel. zamów.; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP. 12.Jednocześnie Zamawiaj. przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiaj. w związku z prowadzonym
postępow. i które Zamawiaj. pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postęp., chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce o łącznej długości odcinków 77 km, w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, zgodnie z:
a) Szczegółową Specyfikacją Techniczną zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce (Zał. nr 10 do SWZ GK.271.16.2022);
b) Standardami zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce (Zał. Nr 11 do SWZ GK.271.16.2022).
Mapa orientacyjna z oznaczeniem odcinków dróg zakwalifikowanych do poszczególnych standardów stanowi Zał. Nr 12 do SWZ GK.271.16.2022.
2. Liczba km w poszczególnych standardach zimowego utrzymania dróg (ZUD) wynosi:
- IV standard ZUD – 14,8 km;
- V standard ZUD – 42,4 km;
- VI standard ZUD – 19,8 km;

3. Opis poszczególnych standardów zimowego utrzymania dróg zawarty jest w Zał. Nr 11 do SWZ GK.271.16.2022.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-12-15 do 2024-02-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium nr 1 „Cena brutto” – 60%;
2) Kryterium nr 2 „Czas reakcji na rozpoczęcie usługi” – 30%;
3) Kryterium nr 3 „Termin płatności faktur” – 10%.
1.1. Sposób oceny ofert w kryterium nr 1 „Cena brutto”. Ofertom zostaną przyznane punkty proporcjonalnie, wg wzoru:
PC=[CN/CR x 60%] x 100
PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium cena brutto
CN – najniższa oferowana cena brutto
CR – cena brutto oferty rozpatrywanej.
1.2. Sposób oceny ofert w kryterium nr 2 „Czas reakcji na rozpoczęcie usługi” (PTR).
Czas reakcji na rozpoczęcie usługi (czas rozpoczęcia usługi liczony od otrzymania sygnału telefonicznego):
1 h – 30 pkt
2 h – 20 pkt
3 h – 10 pkt
4h – 0 pkt
Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 30 punktów.
W przypadku wskazania w ofercie innego czasu reakcji na rozpoczęcie usługi niż wymienione powyżej lub w przypadku nie wskazania w ofercie czasu reakcji na rozpoczęcie usługi oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SWZ.
1.3. Sposób oceny ofert w kryterium nr 3 „Termin płatności faktur” (TPF)- liczony od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Przyjmuje się miesięczny system rozliczania. Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia będą składane w cyklach miesięcznych.
Punktacja w tym kryterium zostanie ustalona w następujący sposób:
TPF=(Tp/14) x 10
• TPF obliczana - liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktur”
• Tp termin płatności badanej oferty.

Zamawiający wymaga, aby najkrótszy termin płatności wynosił 7 dni, a najdłuższy 14 dni. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda terminu płatności lub zaoferuje termin krótszy niż 7 dni bądź dłuższy niż 14 dni, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu, jako niezgodna z SWZ.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = PC+PTR+TPF. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na rozpoczęcie usługi

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w/w zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w/w zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł).

4. Zdolności technicznej lub zawodowej

1) techniczna:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w celu wykonania zamówienia, co najmniej:
a) pługo-piaskarka lub pługo-solarka – w ilości 3 szt.;
b) koparko-ładowarka – w ilości 2 szt.;
c) pługiem wirnikowym – w ilości 1 szt.;
d) ciągnikiem kołowym z pługiem – w ilości 3 szt.;
e) samochodem samowyładowczym – w ilości 1 szt.

2) zawodowa:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał usługi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych na łączną kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto);
b) dysponuje do wykonywania przedmiotu zamówienia co najmniej 4 kierowcami, posiadającymi aktualne uprawnienia do kierowani pojazdami niezbędnymi do realizacji zamówienia (w szczególności: pługo-piaskarką, pługo-solarką, koparko-ładowarką, pługiem wirnikowym, ciągnikiem kołowym z pługiem, samochodem samowyładowczym).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
Oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych na łączną kwotę co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto). Wykaz musi zawierać: wartość, przedmiot, datę wykonania nazwę i adres podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wykazu usług dowody określające, czy wymienione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SWZ;
2. wykazu osób (kierowców), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy uwzględnić co najmniej 4 kierowców, którzy realizować będą zamówienie posiadających aktualne uprawnienia do kierowania sprzętem wymienionym w „wykazie sprzętu dostępnego Wykonawcy”. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.
3. wykazu sprzętu dostępnego Wykonawcy usług do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem. W wykazie należy uwzględnić co najmniej: pługo-piaskarka lub pługo-solarka – w ilości 3 szt.; koparko-ładowarka – w ilości 2 szt.; pług wirnikowy – w ilości 1 szt.; ciągnik kołowy z pługiem – w ilości 3 szt. samochód samowyładowczy - w ilości 1 szt. Wykazany sprzęt musi posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC (jeżeli dotyczy). Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
4. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 zł).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z oferta Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale IX ust. 1 i ust. 2 SWZ nr referencyjny GK.271.16.2022

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych, które zostaną wprowadzone do umowy (Zał. Nr 9 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-06 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie realizowane będzie w sezonach zimowego utrzymania dróg w latach 2022/2023; 2023/2024, co najmniej w okresie:
- od dnia 15.12.2022 do dnia 15.02.2023r.
- od dnia 15.12.2023 do dnia 15.02.2024r.
z zastrzeżeniem pkt 2 – 10.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie rozpoczęcia okresu zimowego określając datę i godzinę realizacji zamówienia tj. zimowego utrzymania dróg gminnych.
3. Informację, o której mowa w ust. 2 Zamawiający może przekazać Wykonawcy tylko raz w danym okresie zimowego utrzymania dróg gminnych, nie później niż w dniu 15 grudnia, drogą telefoniczną oraz niezwłocznie drogą pisemną (faksem, pocztą).
4. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność za realizację zamówienia, liczoną od daty, o której mowa w ust. 2 w wysokości 1/30 należnego wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień należytego wykonania prac objętych zamówieniem w tym miesiącu.
5. Za każdy pełny miesiąc realizacji zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczną kwotę ryczałtową stanowiącą należność za zimowe utrzymanie dróg gminnych.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zakończenia okresu zimowego określając datę i godzinę realizacji zamówienia tj. zimowego utrzymania dróg gminnych.
7. Informację, o której mowa w ust. 6 Zamawiający może przekazać Wykonawcy tylko raz w danym okresie zimowego utrzymania dróg gminnych, nie wcześniej niż w dniu 15 lutego, drogą telefoniczną oraz niezwłocznie prześle drogą pisemną (faksem, pocztą).
8. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność za realizację zamówienia, liczoną do daty, o której mowa w ust. 6, w wysokości 1/30 należnego wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień należytego wykonania prac objętych zamówieniem w tym miesiącu.
9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wymagających realizacji przedmiotu zamówienia po podanym przez Zamawiającego terminie zakończenia danego okresu zimowego, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia na podstawie odrębnego zlecenia, przekazanego przez Zamawiającego drogą telefoniczną oraz niezwłocznie drogą pisemną (faksem, pocztą).
10. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność za realizację zlecenia, o którym mowa w ust. 9, w wysokości 2/30 należnego wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień należytego wykonania prac objętych zleceniem dodatkowym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.