eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czernichów › "Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czernichowie"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czernichowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gminna 1

1.5.2.) Miejscowość: Czernichów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-070

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@czernichow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czernichowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22ef6016-1a42-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038084/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czernichowie” w ramach projektu pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czernichów"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e1a6a2a-8f23-4c56-a6c5-3622840d2047

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
(za wyjątkiem składania ofert)
poczty elektronicznej: urzad@czernichow.pl
2.Oferty należy złożyć za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez
środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt.
3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu:
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
(za wyjątkiem składania ofert)
poczty elektronicznej: urzad@czernichow.pl
4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Paweł Kosek, Roman Kawaler tel. +48 (12) 444 55 77, (12) 270 21 04 wew. 134, e-mail:
pawel.kosek@czernichow.pl, roman.kawaler@czernichow.pl
5.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
6.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
7.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
8.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
10.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czernichów, z siedzibą przy ul.
Gminnej 1, 32-070 Czernichów, tel.: 12 270 21 04, adres e-mail: urzad@czernichow.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej
sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: Urząd Gminy
Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub adres e-mail: iod@czernichow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czernichowie,
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
• wymiana stolarki okiennej - 56 szt. okien;
• termo -renowacja dachu – 271,97 m2,
• docieplenie stropów – 195,30 m2,
• wymiana stolarki drzwiowej - 5 szt,
• modernizacja instalacji c.w.u.
• wykonanie instalacji wentylacji,
• docieplenie ścian zewnętrznych starej części budynku - 851,18 m2,
• docieplenie ścian zewnętrznych nowej części budynku - 886,324m2,
• wymiana instalacji c.o. wraz z rozbudową źródła ciepła o PC,
• budowa instalacji fotowoltaicznej - o mocy 21.0 kWp. - 56 szt moduł PV 375 WP,
• wymiana oświetlenia w technologii LED,
• roboty budowlane towarzyszące m.in. malowanie ścian i sufitów wraz z gipsowaniem po montażach instalacyjnych,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

-Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

-Zdolność techniczna lub zawodowa
Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, co najmniej:
wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie budynku o kubaturze 2 500 m3 z wyłączeniem budynków o konstrukcji stalowej, których wartość winna wynosić minimum 1 500 000,00 zł. brutto

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone.
W szczególności Wykonawca będzie dysponował osobami na każde wymienione w poniższej tabeli stanowisko.
Lp. Stanowisko Uprawnienia
1 Kierownik robót elektrycznych Uprawnienia do kierowania robotami
w branży elektrycznej
2 Kierownik robót sanitarnych Uprawnienia do kierowania robotami w branży sanitarnej
3 Kierownik konstrukcyjno - budowlany Uprawnienia do kierowania robotami w branży kontrukcyjno - budowlanej

- Przez posiadanie uprawnień budowlanych, wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy)
będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
-Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351),
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych - ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z
2021 roku, poz. 1646).
-W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – warunki określone w pkt 6.2 SWZ winni
spełniać łącznie.
-W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-W przypadku, o którym mowa w pkt.6.4 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie (na formularzu ofertowym), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1-
6.1.2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
-Wykonawca zgodnie z art. 118 ust.1 ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
-W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
-Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
-Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
-Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
-Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
-Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do
SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 3 do SWZ;

-Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
-Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do
SWZ.
-Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których
mowa w pkt.7.7.2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.7.2 SWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
-Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków;
b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy.
-Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
-W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

-Formularz oferty- załącznik nr 1 do SWZ.

-Kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony zgodnie z dostarczonym „przedmiarem robót” ze wskazaniem w kosztorysie składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich i zysku (z cenami jednostkowymi i wartością pozycji bez podatku VAT), kwotę podatku VAT lub oświadczenie Wykonawcy, że jest zwolniony z płacenia podatku VAT. Stosowanie się do katalogów KNR, KNNR i innych nie jest obowiązujące.

-Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SWZ.

-Oświadczenia podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy)- zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ,

-Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

-Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

-Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby (jeżeli dotyczy)potwierdzające, stosunek łączący wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów i określający w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostepniającego zasoby,
- sposób i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniającym zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (jeżeli dotyczy)- zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ,
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki wprowadzania zmian do umowy określono w zał. nr 8 do SWZ- wzór umowy w paragrafie 16

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5e1a6a2a-8f23-4c56-a6c5-3622840d2047

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Załączniki do SWZ:
1) Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP- załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do SWZ.
5) Wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zobowiązanie - załącznik nr 6 do SWZ.
7) Przedmiary robót- załącznik nr 7 do SWZ.
8) Projektowane postanowienia umowy -załącznik nr 8 do SWZ.
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- załącznik nr 9 do SWZ.
10) Dokumentacja projektowa zakres zgłoszenia –załącznik nr 10 do SWZ
11) PBW Dokumentacja architektoniczno-budowlana_zakres realizacyjny - załącznik nr 11 do SWZ
12) PBW Dokumentacja techniczna instalacyjna_zakres realizacyjny - załącznik nr 12 do SWZ
13) PBW_Dokumenty dodatkowe_ekspertyza ppoz - załącznik nr 13 do SWZ
14) Przedmiar robót 1 – załącznik nr 14 do SWZ
15) Przedmiar robót 2 – załącznik nr 15 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.