eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Kompleksowa usługa hotelarska w zakresie organizacji konferencji podsumowującej projekt Agrobank.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa hotelarska w zakresie organizacji konferencji podsumowującej projekt Agrobank.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa hotelarska w zakresie organizacji konferencji podsumowującej projekt Agrobank.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffdcd3ca-1a3e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071827/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi hotelarskie krajowe, w tym restauracyjne i najem sal wykładowych na potrzeby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (zamówienie udzielane w częściach)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się drogą elektroniczną - przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający, zwanej dalej: „Platformą” lub „Systemem” – dostępnej na stronie
internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl oraz poczty elektronicznej.
2. Przez Platformę należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w
formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i innych dokumentów.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
22. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej,
koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej
szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site
list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska są na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie (05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i
przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1) administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor
Centrum Doradztwa Rolniczego (zwane dalej „CDR”) z siedzibą w Brwinowie (05-080) przy ul. Pszczelińskiej;
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i
przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
pkt 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74-76 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78-79 Ustawy Pzp;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
7) posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność oceny oferty i zawarcia umowy;
11) Administrator danych nie mam zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CB.DAG.26.92.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 1551046,14 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 476600,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Kompleksowa usługa hotelarska w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach
pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) w zakresie organizacji konferencji
podsumowującej projekt Agrobank, obejmująca usługi hotelarskie noclegowe, restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
oraz usługi w zakresie spotkań i konferencji poprzez zapewnienie sali konferencyjnej w terminie: 19-22.09.2022 r.
2) Usługa obejmuje zapewnienie dla grupy maksymalnie 150 osób: miejsc noclegowych z dnia 20 na 21.09.2022 r., sali
konferencyjnej/wykładowej na max. 150 osób oraz śniadań, obiadów, kolacji - z możliwością zapewnienia menu dla wegan i
wegetarian oraz ciągłego serwisu kawowego podczas konferencji (w miejscu świadczenia usługi w zakresie spotkań i
konferencji).
3) Świadczenie usług hotelarskich objętych przedmiotem zamówienia w obiekcie hotelarskim zaszeregowanym do
określonego rodzaju i kategorii oznaczonej minimum 4 gwiazdkami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211),
wpisanym do Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na
miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
4) Obiekt, w tym sala restauracyjna i konferencyjna musi spełniać wymogi wynikające z aktualnych epidemicznych
obostrzeń rządowych przeciwdziałających COVID-19 (w tym ilość metrów kw. na osobę) - dla grupy max. 150 uczestników.
Łazienki będą wyposażone w płyny antybakteryjne, a wszystkie miejsca newralgiczne takie jak: klamki, stoły, poręcze będą
na bieżąco dezynfekowane
5) Świadczenie usługi na terenie i w granicach miasta stołecznego Warszawy. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym
nazwę i adres siedziby obiektu wykonania całego przedmiotu zamówienia oraz rodzaj i kategorię tego obiektu.
6) Usługa hotelarska noclegowa oraz restauracyjna muszą być świadczone w miejscu/obiekcie świadczenia usługi w
zakresie spotkań i konferencji.
7) Zamówienie obejmuje zapewnienie punktu recepcyjnego o powierzchni min. 20 m2 – stół i 2 krzesła (min 1x1 m / os.),
usytuowanego przy sali konferencyjnej.
8) Zamówienie obejmuje zapewnienie dodatkowej powierzchni (20 m2) do degustacji produktów zbożowych – 3 stoły i 3
krzesła, usytuowanej przy sali konferencyjnej.
9) Zamówienie obejmuje zapewnienie miejsca na 2 kabiny do tłumaczenia symultanicznego/stanowiska dla tłumaczy o
powierzchni min. 20 m2.
10) Zamówienie obejmuje zapewnienie bezpłatnego parkingu dla samochodów osobowych gości nocujących w obiekcie
oraz przystosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych w liczbie min. 50.
11) Zapewnienie możliwości wyświetlania wystąpień prelegentów na ekranie/rzutniku w sali konferencyjnej.
12) Zamówienie obejmuje zapewnienie usługi udostępnienia sali konferencyjnej / wykładowej w dniu 20.09.2022 r. od godz.
8:00 do godz. 14:00 w dniu 21.09.2022 r. dla 150 osób:
a) sala musi spełniać wymogi wynikające z aktualnych epidemicznych obostrzeń rządowych przeciwdziałających COVID-19
(w tym ilość metrów kw. na osobę – 1 m x 1 m);
b) wyposażenie sali w ekran, sprzęt audiowizualny, możliwość transmisji obrad na zewnątrz sali w miejscu świadczenia usługi, przedłużacze do prądu oraz łącze internetowe – symetryczne 30/30 Mbps, umożliwiające udział w Konferencji w
formie on-line;
c) zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia oraz mikrofonów bezprzewodowych w ilości 5 szt..
d) Zamówienie obejmuje zapewnienie usługi udostępnienia 1 dodatkowej sali konferencyjnej / wykładowej w dniu 20.09.2022
r. od godz. 8:00 do godz. 14:00 w dniu 21.09.2022 r. dla 30 osób:
e) sala musi spełniać wymogi wynikające z aktualnych epidemicznych obostrzeń rządowych przeciwdziałających COVID-19
(w tym ilość metrów kw. na osobę – 1 m x 1 m);
f) wyposażenie sali w ekran, sprzęt audiowizualny, możliwość transmisji obrad na zewnątrz sali w miejscu świadczenia
usługi, przedłużacze do prądu oraz łącze internetowe – symetryczne 30/30 Mbps, umożliwiające udział w Konferencji w
formie on-line;
g) zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia oraz mikrofonów bezprzewodowych w ilości 5 szt.
13) Zapewnienie w dniu 20.09.2022 r. oraz 21.09.2022 r. kompletnego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia
symultanicznego, tj: systemu i odbiornika symultanicznego, w tym:
a) Mikrofonów bezprzewodowych (5 szt.) i słuchawek do tłumaczenia symultanicznego dla 150 osób (150 szt.);
b) 2 pojedynczych lub jednej dwustanowiskowej kabiny do tłumaczeń symultanicznych z dźwiękoszczelnymi ścianami;
c) Zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia sali oraz obsługi technicznej w/w sprzętu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1) Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w Rozdziale II ust. 4 SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Prawo opcji może być uruchomione wyłącznie w okresie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia.
3) Niedopuszczalne jest przekroczenie ustanowionego zakresu prawa opcji.
4) Ceny wszystkich usług dostarczanych w ramach prawa opcji pozostaną bez zmian i będą jednakowe,
jak w zamówieniu podstawowym.
5) Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych chętnych uczestników konferencji
wykraczających poza zamówienie podstawowe.
6) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usług objętych zamówieniem
opcjonalnym i w tym celu, Zamawiający przekaże Wykonawcy zgłoszenie/oświadczenie w formie pisemnej na wskazany
adres e-mail Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności skorzystania z usług objętych
zamówieniem opcjonalnym i jego dokładnym zakresie minimum 3 dni robocze przed wskazaną datą wykonania umowy
(terminem wykonania zamówienia). Konieczność i zakres zamówienia opcjonalnego będą zależały od ilości dodatkowych
chętnych osób (poza zamówieniem podstawowym).
7) W treści oświadczenia Zamawiający wskaże, w jakim zakresie będzie korzystał z prawa opcji.
8) Maksymalna wartość opcji nie przekroczy 100% wartości zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-19 do 2022-09-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług hotelarskich do
wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego pod warunkiem, że usługi objęte zamówieniem podstawowym zostaną
wykonane terminowo i z należytą starannością.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
całkowitą
liczbę punktów obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w oparciu o podane kryterium
wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość/standard obiektu świadczenia usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy świadczący usługi hotelarskie w zaoferowanych obiektach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), które są obiektami hotelarskimi zaszeregowanymi do określonego rodzaju i kategorii oznaczonej minimum 4 gwiazdkami wpisanymi do Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wpis do Ewidencji Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211), które są obiektami hotelarskimi zaszeregowanymi do określonego rodzaju i kategorii oznaczonej minimum 4 gwiazdkami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, także pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) brak podstaw wykluczenia musi spełniać każdy Wykonawca z osobna;
b) warunki udziału w postępowaniu musi spełniać każdy Wykonawca z osobna
Wykonawca składa Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ,
tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu,
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące
wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć/załączyć na Platformie w
formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować je wraz z
ofertą.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa
każdy z wykonawców; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Z treści
tej umowy powinny w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podziału obowiązków
Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w
warunkach i na podstawie art. 455 ust. 1-2 Ustawy Pzp oraz w sposób i na warunkach określonych w PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej e-Zamawiający – dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na Platformie w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.