eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wierzchosławice › Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wierzchosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660996

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Wierzchosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-122

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wierzchoslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fc485f4-1a42-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034445/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugwierzchoslawice,m,401836,2022.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, poczta elektroniczna: zp@wierzchoslawice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykon. posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji”.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykon. jest zobowiązany zapoznać się z ww. Instrukcjami.

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wymienionych w pkt 1, wynosi 150 MB.

4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykon. na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej tak aby umożliwić Zamaw. prowadzenie korespondencji związanej z
postępowaniem. W przypadku nie podania adresu ePUAP lub adresu poczty elektronicznej w ofercie, Zamawiający będzie wysyłał wiadomości na skrzynkę ePUAP, z której została wysłana oferta. Do oferty należy załączyć odpowiednie Zestawienia cenowe, do każdej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. Zestawienie stanowi część oferty.

6. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

7. Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamaw. a Wykon. w szczególności składanie oświadczeń zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP lub e-mail: zp@wierzchoslawice.pl.

9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamaw. dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

10. Formaty przesyłanych danych: .doc, .docx, .odt, .pdf, lub inny ogólnodostępny i bezpłatny format danych. Pliki z danymi mogą również zostać skompresowane za pomocą programu do kompresji plików, Zamawiający musi mieć możliwość rozpakowania plików za pomocą programów dopuszczalnych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.11.2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje znajdują się w pkt I.10 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRGDOŚ.271.1.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 1: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostrowie

LOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 193/1 i 193/2, obręb 0008 Ostrów, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Ostrowie, 33-122 Ostrów 139.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
- wykonania dokumentacji technicznej branż instalacyjnych dla przedmiotowego obiektu przy uwzględnieniu wszystkich nie ujętych
w niniejszym opracowaniu wytycznych i uwarunkowań;
- Wykonania dokumentacji obejmującej co najmniej:
• projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branże instalacyjne wg wymagań prawnych dla przedmiotowego obiektu;
• prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach przewidzianych do realizacji;
• dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże,
- wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;
- uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;
- o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań
i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,
- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.

Zakres robót budowlanych:
Budynek nr 1 Szkoły Podstawowej w Ostrowie:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
• modernizacja i docieplenie stropu drewnianego nad parterem
• wymiana posadzek
• malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi
• wymiana podokienników wewnętrznych
• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
• dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie toalety dla niepełnosprawnych w obrębie istniejących węzłów sanitarnych, zastosowanie drzwi bezprogowych do sal lekcyjnych,
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
• materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.
• wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz
z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów
i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU
• montaż instalacji wentylacji grawitacyjnej: montaż nawiewników
w istniejących oknach
- Modernizacja instalacji elektrycznej:
• wymiana rozdzielnicy elektrycznej wraz z wyposażeniem
• wymiana okablowania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych
• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED
• wymiana osprzętu instalacyjnego (łączników i gniazd)
• montaż instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Budynek nr 2 Szkoły Podstawowej w Ostrowie:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
• wymiana posadzek
• malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (sala gimnastyczna oraz scena)
• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
• materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU
• montaż instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej
• montaż instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej
- Modernizacja kotłowni:
• demontaż istniejących kotłów gazowych
• demontaż systemu kominowego
• demontaż rozdzielaczy, rurociągów, pomp i armatury w pomieszczeniu kotłowni
• montaż nowych kotłów gazowych kondensacyjnych w układzie kaskadowym
• montaż dedykowanego do kotłów systemu spalinowego
• montaż rozdzielaczy, orurowania, pomp i armatury dostosowanych do nowych kotłów
• montaż wymiennika woda/glikol, pomp i armatury na potrzeby ciepła technologicznego
• modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni na potrzeby nowych kotłów
• montaż systemu detekcji gazu
• montaż systemu uzdatniania wody
• modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni
• modernizacja instalacji wod-kan w pomieszczeni kotłowni
• montaż liczników energii umożliwiających opomiarowanie instalacji
- Montaż źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej:
• montaż zasobnika CWU
• montaż orurowania, pomp i armatury instalacji ciepłej wody użytkowej
i cyrkulacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie
- waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) okres gwarancji - za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (max 8 kwartałów) – 40% - max do uzyskania 40 pkt
Liczba punktów = (OGof/8) * 100 * waga
gdzie:
- OGof – dodatkowy okres gwarancji podany w ofercie (w przypadku zadeklarowania 8 lub więcej kwartałów Wykonawca, otrzyma 40 pkt),
- waga – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40%

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 2: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wierzchosławicach

LOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 1323/1, 1325/1 i 1326/4, obręb 0011 Wierzchosławice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 713.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
- Wykonania dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:
• Projekt techniczny w podziale na branże wg wymagań prawnych dla przedmiotowego obiektu
• prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji;
• dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże,
- wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;
- uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;
- o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań
i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,
- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.

Zakres robót budowlanych:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
• dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez utworzenie na jednej kondygnacji toalety dla niepełnosprawnych w obrębie istniejących węzłów sanitarnych, zastosowanie drzwi bezprogowych do sal lekcyjnych,
• wymiana posadzek (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”)
• malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”)
• wymiana podokienników wewnętrznych
• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
• wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
• modernizacja instalacji wentylacji grawitacyjnej – montaż nawiewników okiennych
- Modernizacja instalacji elektrycznej:
• wymiana wewnętrznych linii zasilających do tablic budynkowych
• wymiana tablic budynkowych, montaż nowej tablicy w kuchni
• wymiana okablowania instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych
• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED
• wykonanie podejścia pod instalację fotowoltaiczną (2 etap)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie
- waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) okres gwarancji - za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (max 8 kwartałów) – 40% - max do uzyskania 40 pkt
Liczba punktów = (OGof/8) * 100 * waga
gdzie:
- OGof – dodatkowy okres gwarancji podany w ofercie (w przypadku zadeklarowania 8 lub więcej kwartałów Wykonawca, otrzyma 40 pkt),
- waga – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40%

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 3: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach

LOKALIZACJA: Inwestycja na działce o numerze ewidencyjnym 321, obręb 0007 Mikołajowice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika w Mikołajowicach, 33-121 Mikołajowice 168.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.
W ramach zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
- uwzględnienia na każdym etapie procesu projektowego wytycznych Audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Mikołajowicach, opracowanie z dnia 31.03.2020 r.
- Wykonania dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:
• projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy w podziale na branże instalacyjne wg wymagań prawnych w zakresie obszarów modernizowanych dla przedmiotowego obiektu;
• prawidłowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych przewidzianych do realizacji;
• dokumentacje powykonawcze zrealizowanych robót w podziale na branże,
- wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych i instalacyjnych;
- uzyskania na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń administracyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymaganymi do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia;
- o ile będzie zachodziła taka konieczność wykonanie wszelkich badań
i ekspertyz budowlanych, konstrukcyjnych, elektrycznych, mykologicznych, itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonania robót budowlanych instalacyjno - wykończeniowych przedmiotowego obiektu według sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, PFU, SWZ,
- Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót budowlanych na koszt własny.

Zakres robót budowlanych:
- Roboty budowlane wewnątrz budynku:
• przebudowa sanitariatu oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych
• wymiana posadzek (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”)
• malowanie ścian i sufitów wraz z robotami towarzyszącymi (zgodnie z formularzem ,,Zestawienie cenowe do oferty”)
• wymiana podokienników wewnętrznych
- Modernizacja instalacji sanitarnych:
• materiały z rozbiórki instalacji (stalowe, żeliwne, itp.) stanowią własność Inwestora i należy je złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora
• wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnych: wymiana rurociągów wraz z armaturą, podejść dopływowych i odpływowych do przyborów
i armatury, wymiana przyborów i armatury sanitarnej
• modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: wymiana grzejników, wymiana rurociągów wraz z armaturą
• montaż instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z instalacją cyrkulacji CWU
• montaż nawiewników okiennych
- Modernizacja kotłowni:
• demontaż istniejących kotłów gazowych
• demontaż systemu kominowego
• demontaż rozdzielaczy, rurociągów, pomp i armatury w pomieszczeniu kotłowni
• montaż nowych kotłów gazowych kondensacyjnych w układzie kaskadowym
• montaż dedykowanego do kotłów systemu spalinowego
• montaż rozdzielaczy, orurowania, pomp i armatury dostosowanych do nowych kotłów kondensacyjnych oraz umożliwiających w przyszłości włączenie dodatkowych źródeł w postaci pomp ciepła (2 etap).
• modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej w kotłowni na potrzeby nowych kotłów
• montaż systemu detekcji gazu
• montaż systemu uzdatniania wody
• modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni
• modernizacja instalacji wod-kan w pomieszczeni kotłowni
• montaż liczników energii umożliwiających opomiarowanie instalacji
- Montaż źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej:
• montaż zasobnika CWU
• montaż orurowania, pomp i armatury instalacji ciepłej wody użytkowej
i cyrkulacji
- Modernizacja instalacji elektrycznej
• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED
• przystosowanie nowej instalacji elektrycznej pod wpięcie paneli fotowoltaicznych (2 etap inwestycji)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie
- waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) okres gwarancji - za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (max 8 kwartałów) – 40% - max do uzyskania 40 pkt
Liczba punktów = (OGof/8) * 100 * waga
gdzie:
- OGof – dodatkowy okres gwarancji podany w ofercie (w przypadku zadeklarowania 8 lub więcej kwartałów Wykonawca, otrzyma 40 pkt),
- waga – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40%

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice – CZĘŚĆ 4: Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Łętowicach

LOKALIZACJA: Inwestycja na działkach o numerach ewidencyjnych 1390/1, 1391/10, obręb 0006 Łętowice, Gmina Wierzchosławice. Adres: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Łętowicach, 33-121 Łętowice 371.

ZAKRES: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie:
• projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opracowaniami – rozbudowa obiektu (jak mapa do celów projektowych, badania geologiczne gruntu itp.),
• projektów wykonawczych, obejmujących projekty branżowe (zamawiający posiada dokumentację instalacyjną dla przedsięwzięcia Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łetowicach; roboty instalacyjne (c.o., c.u.w., wod., elektr.) należy wykonać w oparciu o w/w dokumentację),
• uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy węzła sanitarnego (1 toaleta) wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
• przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego,
• zbiorczego zestawienia kosztów,
• harmonogramu realizacji zadania,
• uzyskanie pozwolenia na budowę dla obiektu,
• wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej i uzyskanego pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa i Programem Funkcjonalno- Użytkowym wraz ze wszelkimi dostawami materiałów, konstrukcji, urządzeń i wyposażenia,
• prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad robotami we wszystkich branżach,
• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
• dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń na użytkowanie wybudowanego obiektu.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót:
- Rozbudowa – budynek parterowy, posadowiony z wykorzystaniem części fundamentów istniejących, o powierzchni użytkowej 280 m2 (+/- 5%),
z dodatkowo osobnym wejściem z zewnątrz umożliwiający korzystanie
z biblioteki szkolnej po zamknięciu budynku szkoły dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.
- Należy wykonać również w części dydaktycznej instalację hydrantową wewnętrzną – powierzchnia budynku przekracza 1 000m2 – obecnie
w budynku nie ma hydrantów wewnętrznych.
- Uwaga: oznakowanie pomieszczeń istniejących zgodne z inwentaryzacją obiektu będąca częścią projektu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Łętowicach” do wglądu w UG Wierzchosławice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262520-2 - Roboty murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punkty przyznawane za ww. kryteria będą liczone następująco:
1) cena oferty brutto – 60% - max do uzyskania 60 pkt
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie
- waga – waga procentowa dla kryterium „cena oferty brutto” = 60%
2) okres gwarancji - za każdy kwartał ponad 36 miesięcy 1 punkt (max 8 kwartałów) – 40% - max do uzyskania 40 pkt
Liczba punktów = (OGof/8) * 100 * waga
gdzie:
- OGof – dodatkowy okres gwarancji podany w ofercie (w przypadku zadeklarowania 8 lub więcej kwartałów Wykonawca, otrzyma 40 pkt),
- waga – waga procentowa dla kryterium „okres gwarancji” = 40%

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
a) Część I zamówienia (Ostrów): 250 000,00 zł.
b) Część II zamówienia (Wierzchosławice): 400 000,00 zł.
c) Część III zamówienia (Mikołajowice): 250 000,00 zł.
d) Część IV zamówienia (Łętowice): 350 000,00 zł.
4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca dysponuje
- Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum trzy zamówienia ogólnobudowlane w zakresie budowy, modernizacji, rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (przy czym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przynajmniej jeden z nich musi spełniać ten warunek w całości).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt III.1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy również spółek cywilnych).
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z ograniczoną liczbą znaków w tej sekcji, Zamawiający zamieści tutaj jedynie krótką informację dot. zmian w umowie. Szczegółowy rodzaj i zakres możliwych zmian w umowie oraz warunki ich wprowadzenia określa dokument: Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU) - załącznik do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, w przypadkach:
a)zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w przypadku zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową z powodu konieczności wykonania prac zamiennych zgodnie z §15, robót dodatkowych zgodnie z Pzp oraz zmiany umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp.
b)zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w tym art. na zasadach i w sposób określony w PPU, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
c)zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia innych niż wskazane w pkt b, tj. w przypadku:
i.zmiany ceny materiałów związanych z realizacją zamówienia
ii.zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, innych niż wskazane w ppkt i
–jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
-na zasadach i w sposób określony w PPU.
d) zmiana wysokości i ilości transz.
2)Zmiany terminu, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - jedynie w następstwie:
a)wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac zewnętrznych
b)wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, wystąpienia pandemii
c)konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej Umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy
d)konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej
e)niemożności realizacji Przedmiotu Umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
f)działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.
g)wystąpienia wad Dokumentacji technicznej, skutkujących koniecznością dokonania w niej zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót
h)uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczącymi skrócenia terminu
i)zmiany przepisów prawa, wpływających na termin wykonania przedmiotu umowy,
j)konieczność skoordynowania robót budowlanych z innymi zdaniami, jeśli mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy
k)zmiany umowy na podstawie art. 455 ust 2 Ustawy Pzp.
3)Sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jedynie w następstwie:
a)konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dok. projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
b)stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dok. proj. warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
c)stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dok. proj. warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,
d)zmian technologicznych – zgodnie z opisem w PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.