eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą, uruchomieniem i wdrożeniem (pełną nazwę zamówienia wskazano w dokumentach zamówienia)Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą, uruchomieniem i wdrożeniem (pełną nazwę zamówienia wskazano w dokumentach zamówienia)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070493318

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michała Grażyńskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334726010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzd.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostawą, uruchomieniem i wdrożeniem (pełną nazwę zamówienia wskazano w dokumentach zamówienia)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e99a094d-1a2d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025297/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup urządzenia Firewall Paloalto 3220 wraz z konfiguracją w klastrze HA

1.2.2 Zakup macierzy dyskowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji z Zamawiającym korzystali z poczty elektronicznej (przetargi@mzd.bielsko.pl).
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
Oferta, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 11.3. – 11.4. Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I Specyfikacji Warunków
Zamówienia (zwanej dalej również „SWZ”), a także oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta, oświadczenia i dokumenty, o których mowa
wyżej, pod rygorem nieważności, winny zostać sporządzone i przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu – wystawcy dokumentu, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez pełnomocnika. Wymagania techniczne
i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku, gdy dopuszczalna jest komunikacja za pomocą poczty elektronicznej,
za datę przekazania Zamawiającemu wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych
odwzorowań dokumentów w postaci papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę otrzymania wiadomości
elektronicznej przez Zamawiającego.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 23.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w pkt. 16 Formularza oferty (Rozdział III SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt. 23.3. Instrukcji dla Wykonawców oraz w pkt. 16 Formularza oferty (Rozdział III SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 161-22/IZ/33/D/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania I jest dostawa, uruchomienie i wdrożenie sprzętu serwerowego (zwanego dalej ,,sprzętem”), w zakresie obejmującym w szczególności:
- dostarczenie półki dyskowej dla rozbudowy obecnej macierzy;
- dostarczenie switcha corowego;
- dostarczenie macierzy dyskowej;
- instalację, uruchomienie i wdrożenie dostarczonego sprzętu;
- udzielenie wsparcia technicznego powdrożeniowego.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Powdrożeniowe wsparcie techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania II jest dostawa, uruchomienie
i wdrożenie urządzenia firewall (zwanego dalej ,,sprzętem”), w zakresie obejmującym w szczególności:
- dostarczenie firewall’a dla rozbudowy istniejącego zabezpieczenia brzegowego do klastra HA;
- instalację, uruchomienie i wdrożenie dostarczonego sprzętu;
- udzielenie wsparcia technicznego powdrożeniowego.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30210000-4 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Powdrożeniowe wsparcie techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

(A) Wiedzy i doświadczenia:
Zadanie I:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i wdrożenie:
a.) macierzy, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto,
b.) switcha corowego, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto.
UWAGI:
1. Przez wdrożenie należy rozumieć w szczególności instalację i uruchomienie macierzy lub switcha corowego.
2. Zamawiający dopuszcza wykazanie dostarczenia i wdrożenia urządzeń wskazanych pod lit. a.) i b.) w ramach odrębnych zamówień (umów).
3. W przypadku, gdy wymagana dostawa jest częścią większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu dostaw, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. Instrukcji dla Wykonawców tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
4. W przypadku, gdy wykazana dostawa została wykonana przez konsorcjum, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.
5. W przypadku, gdy wartość wykazanej przez Wykonawcę dostawy została ustalona w walucie innej niż zł, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
Zadanie II:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i wdrożenie urządzenia firewall producenta sprzętu oferowanego przez Wykonawcę, którego wartość była nie niższa niż 80 000 zł brutto.
UWAGI:
1. Przez wdrożenie należy rozumieć w szczególności instalację i uruchomienie urządzenia firewall oraz wykonanie testu powdrożeniowego z zakresu funkcjonowania klastra HA.
2. W przypadku, gdy wymagana dostawa jest częścią większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu dostaw, należy podać w wykazie, o którym mowa w pkt. 8.5.1.1. Instrukcji dla Wykonawców tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.
3. W przypadku, gdy wykazana dostawa została wykonana przez konsorcjum, Wykonawca może powołać się jedynie na zakres, w którego wykonaniu faktycznie i konkretnie uczestniczył.
4. W przypadku, gdy wartość wykazanej przez Wykonawcę dostawy została ustalona w walucie innej niż zł, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

(B) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zadanie I:
Wykonawca musi wykazać, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobą:
a.) posiadającą kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem IBM Certified Specialist Midrange Storage Technical Support V2 (lub innym równoważnym certyfikatem niezbędnym dla przeprowadzenia prawidłowego wdrożenia sprzętu),
b.) posiadającą certyfikowane uprawnienia do zarządzania projektami metodą PRINCE 2 Practitioner.
Osoba posiadająca kwalifikacje wskazane pod lit. a.) i b.) powinna posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 1 (jednego) wdrożenia macierzy, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto oraz switcha corowego, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto.
Uwagi:
1. Przez wdrożenie należy rozumieć w szczególności instalację i uruchomienie macierzy lub switcha.
2. Zamawiający dopuszcza wykazanie dysponowania dwoma osobami, posiadającymi oddzielne kwalifikacje wskazane odpowiednio pod lit. a.) i b.) oraz wymagane doświadczenie.
3. Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia polegającego na wdrożeniu macierzy i wdrożeniu switcha corowego w ramach odrębnych zamówień (umów).
4. W przypadku, gdy wartość wykazanej przez Wykonawcę dostawy została ustalona w walucie innej niż zł, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
5. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj certyfikatu) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 4 do Rozdziału II SWZ). Wykonawca przekaże wykaz osób „Potencjał kadrowy” na wezwanie Zamawiającego.
Zadanie II:
Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikację producenta sprzętu oferowanego przez Wykonawcę i posiadanego przez Zamawiającego, niezbędnych dla przeprowadzenia wdrożenia urządzenia firewall.
Uwagi:
1. Przez wdrożenie należy rozumieć w szczególności instalację i uruchomienie urządzenia firewall oraz wykonanie testu powdrożeniowego z zakresu funkcjonowania klastra HA.
2. Informację o posiadanych przez ww. osobę kwalifikacjach (rodzaj certyfikatu) i doświadczeniu, Wykonawca winien zamieścić w formularzu „Potencjał Kadrowy” (załącznik nr 4 do Rozdziału II SWZ). Wykonawca przekaże wykaz osób „Potencjał kadrowy” na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca winien
przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien przedłożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) Wykaz usług (Doświadczenie) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

2) Wykaz osób („Potencjał kadrowy”), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług objętych przedmiotowym zamówieniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) – Zadanie I;
-1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) – Zadanie II.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w pkt. 21 Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I SWZ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 10.4. Instrukcji dla Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć
w formularzu oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z
zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Zmiana umowy może nastąpić:
a) w przypadkach opisanych w umowie,
b) co do nieistotnych postanowień umowy.
c) w przypadkach opisanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

(I.) Pełna nazwa zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, URUCHOMIENIEM I WDROŻENIEM
Zadanie I – Dostawa, uruchomienie i wdrożenie sprzętu serwerowego
Zadanie II – Dostawa, uruchomienie i wdrożenie urządzenie firewall
(II.) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane:
- dla Zadania I – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem treści § 9 ust. 8 Wzoru umowy dla Zadania I (Rozdział V SWZ);
- dla Zadania II - w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem treści § 9 ust. 8 Wzoru umowy dla Zadania II (Rozdział V SWZ).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.