eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kamienica › Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2022-23.06.2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2022-23.06.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kamienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-512

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2022-23.06.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89c7e492-1a39-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012021/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2022-23.06.2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.starakamienica.bip.net.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu , który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietni 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Kamienica, z siedzibą: ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
2) inspektorem danych osobowych w Gminie Stara Kamienica jest Pani Barbara Oganowska, kontakt: 75 75 14 337,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Stara Kamienica w okresie 01.09.2022-23.06.2023
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej uczniów w trakcie trwania roku szkolnego z miejsca zatrzymania autobusu (przystanku) do szkoły i odwóz po skończonych zajęciach do miejsca zatrzymania autobusu (przystanku) wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania i wysiadania oraz opieką opiekuna w każdym pojeździe w trakcie wsiadania, jazdy i wysiadania uczniów/wychowanków.
Przewóz realizowany będzie na podstawie zakupu biletów miesięcznych z ustawową ulgą (zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego -Dz. U. z 2018 poz. 295) przysługującą dzieciom i młodzieży szkolnej uczęszczających do szkół z terenu Gminy Stara Kamienica na utworzonych przez Wykonawcę liniach regularnych z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym. Dokumentem uprawniającym do przejazdu będzie bilet miesięczny imienny wystawiony przez Wykonawcę. Wydawanie biletów miesięcznych odbywać się będzie na podstawie list uczniów uprawnionych do przejazdów sporządzanych co miesiąc przez Dyrektorów placówek oświatowych. Szacowana ilość biletów miesięcznych to ok. 250 szt.
Usługa przewozowa winna być realizowana środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu dzieci, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia.
Ilość zakupionych biletów może ulec zmianie, na co Zamawiający nie ma wpływu. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat, a Wykonawca nie będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż szacowana przez Zamawiającego.

Zadanie 2: dzierżawa pojazdu typu Jelcz stanowiącego własność Zamawiającego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34980000-0 - Bilety przewozowe

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Umowna cena , w tym:
1. – umowna cena (C1) za realizację zadania 1 obliczoną jako iloczyn ceny jednostkowej za bilet przez szacunkową ilość biletów (dla porównania ofert przyjmuje się 250 biletów)
2. Umowna cena (C2) za realizację zadania 2, podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN

Podniesienie kar umownych określonych w § 11 pkt. 1 ppkt. 4 projektu umowy (K)

Czas podstawienia taboru zastępczego (w minutach) (Z) Łącznie 60%=60,00 punktów, w tym:
30% = 30,00punktów


30% = 30,00punktów20%= 20 punktów

20% = 20,00 punktów

Ad 1) Cena – łącznie 60 % w tym:

umowna cena (C1) za realizację zadania 1 obliczoną jako iloczyn ceny jednostkowej za bilet przez szacunkową ilość biletów (dla porównania ofert przyjmuje się 250 biletów). Umowna cena za realizację pierwszego zadania, określona przez wykonawcę w ofercie - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca = 30,00 punktów. Oferta z najniższą umowną ceną otrzymuje 30,00 punktów. Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:
C = C min X 30
Ci
gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”cena”, z zaokrągleniem ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą w księgowości
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty ”i”
30,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena” dla zadania nr 1.umowna cena (C2) za realizację zadania 2, podana w ofercie łącznie z podatkiem VAT i wyrażona w PLN. Umowna cena za realizację drugiego zadania, określonej przez wykonawcę w ofercie - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać Wykonawca = 30,00 punktów. Oferta z najwyższą umowną ceną otrzymuje 30,00 punktów. Pozostałe oferty oceniane zostaną wg wzoru:

C = C i X 30
C max
gdzie:

gdzie:
C - ilość punktów jakie otrzyma oferta ”i” za kryterium ”cena”, z zaokrągleniem ilości punktów do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z powszechnie przyjętą zasadą w księgowości
C max – najwyższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
Ci - cena oferty ”i”
30,00 - maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta za kryterium ”cena” dla zadania nr 2.


Ad 2) Za podniesienie kar umownych określonych w § 11 pkt. 1 ppkt. 4 projektu umowy (K) – 20 % w tym:

- do 2,5 % w stosunku do propozycji w § 11 pkt. 1 ppkt. 4 projektu umowy - 5,00 pkt.
- do 5,0 % w stosunku do propozycji w § 11 pkt. 1 ppkt. 4 projektu umowy - 10,00 pkt
- do 10,0 % w stosunku do propozycji w § 11 pkt. 1 ppkt. 4 projektu umowy - 20,00 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody i nie uzupełni w pkt. 6 Formularza ofertowego odpowiedniego pola , otrzymuje 0 pkt.

Ad 3) Czas podstawienia taboru zastępczego (Z) – 20 % w tym:

- do 20 minut 20 pkt.
- od 30 minut (włącznie) do 40 minut (włącznie) – 10 pkt.
- powyżej 40 minut – 0 pkt.


Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

Pi = Pi (C) + Pi(K) + Pi(Z)
gdzie:
Pi łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i);
Pi(C) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena”
Pi(K) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „podniesienie kar umownych”
Pi(Z) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „czas podstawienia taboru zastępczego”

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów (Pi), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Podniesienie kar umownych określonych w § 11 pkt. 1 ppkt. 4 projektu umowy (K)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia taboru zastępczego (w minutach) (Z)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.),
b. Zezwolenia lub wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)., w ramach linii regularnych obejmujące trasy (linie kursowe) określone według SIWZ.


3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 200 000,00 PLN
Uwaga: Wykonawca do umowy ubezpieczenia dołącza potwierdzenie zapłaty składki lub raty składki

b. dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową (lub środkami finansowymi i zdolnością kredytową) – w wysokości co najmniej - 50 000,00 PLN. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.
.
4) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

a) dysponuje lub będzie dysponować:
taborem samochodowym umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi tj .co najmniej: 3 autobusami lub 2 autobusami i busem z odpowiednią liczbą miejsc siedzących zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach i 1 awaryjny autobus/bus z odpowiednią liczbą miejsc siedzących

Wymagania dotyczące pojazdów:
▪ sprawne technicznie tj. pojazd używany do transportu dzieci musi być przystosowany do ich przewozu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260), oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.),
▪ posiadanie odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
▪ pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać opony zachowujące dobre właściwości jezdne nawet na ośnieżonej nawierzchni,
▪ spełniają wymogi sanitarne,
▪ posiadają odpowiednie ogrzewanie,
▪ w pojeździe musi być zapewniony opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy,
▪ zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi badaniami lekarskim. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u dzieci choroby lokomocyjnej.

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego wykazu posiadanego taboru samochodowego.

b) wykonał:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech zadań objętych odrębną umową, każda o wartości powyżej 300 000 zł brutto związanych z wykonaniem przewozów uczniów do szkół wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia każdego z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły: „spełnia-nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca / każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Tomu I SWZ.

Podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca - na podstawie art. 125 ust. 5 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2a do Tomu I SWZ.
Na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej Mini Portal, Wykonawca, k zobowiązany jest do złożenia w terminie wskazanym w wezwaniu , aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:- Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.2 Oświadczenie Podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SWZ
Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Podmiot na którego zasobach polega Wykonawca.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Tomu I SWZ,
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, dotyczący podmiotu udostępniającego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca / każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do Tomu I SWZ.

Podmiot, na którego zasobach polega Wykonawca - na podstawie art. 125 ust. 5 u.p.z.p w celu wykazania wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2a do Tomu I SWZ.

Na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej Mini Portal, Wykonawca, k zobowiązany jest do złożenia w terminie wskazanym w wezwaniu , aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
- Oświadczenie Wykonawcy /Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ
Oświadczenie Podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego – zgodne z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SWZ
Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusem, stosownie do postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Zezwolenie lub wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w ramach linii regularnych obejmujące trasy (linie kursowe) określone według SWZ.
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 200 000,00 PLN
Uwaga: Wykonawca do umowy ubezpieczenia dołącza potwierdzenie zapłaty składki lub raty składki
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w wysokości co najmniej - 50 000,00 PLN. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie ww. środkami finansowymi.
a) wykaz taboru samochodowego przewidzianego do wykonania zamówienia – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ do Tomu I SWZ
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z treścią załącznika nr 10 do SWZ do Tomu I SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Miejsce wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego otwarty w PLN: BNP Paribas Oddział Operacyjny w Jeleniej Górze – nr konta 11 2030 0045 1110 0000 0100 0850 z adnotacją w tytule wpłaty: Wadium – Dowóz dzieci do szkół
Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego.
4. Gwarancje i poręczenia należy wystawić w formie elektronicznej opatrzonej przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym na: Gmina Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica i przekazać Zamawiającemu oryginał w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przed upływem terminu, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 u.p.z.p zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) u.p.z.p.
6 Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 98 ust. 4 i 5 u.p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią załącznika nr 8 do Tomu I SWZ.

5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa oddzielnie jako oświadczenie własne każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowa¬na do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajo¬wego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.

7) Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówie-nia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezento¬wania nie wynika z dokumentów, o których mowa wyżej zamawiający może żądać od wyko¬nawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezento¬wania wykonawcy.

8) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnic-twa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mi-mo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 128 ustawy PZP).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego określone zostały w Projekcie umowy, który stanowi Tom II SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 u.p.z.p. oraz wskazanym w Projekcie Umowy.
4. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w treści SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że:
1.1. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p.:
1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) siły wyższej mającej bezpośredni, udokumentowany wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia, w tym przede wszystkim na termin realizacji. Wykonawca zobowiązany jest wykazać i uzasadnić w formie pisemnej, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, że siła wyższa miała wpływ na wykonywania przez niego przedmiotu umowy ;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.
c) zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,
w szczególności art. 15r ustawy z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).
2) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie zapisów pkt 1.1. ppkt 1), złożyć do Zamawiającego umotywowany, pisemny wniosek o dokonanie stosownych zmian warunków wykonywania umowy.
3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.
1.2 zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4), oraz ust.2, u.p.z.p.
2. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejscem składania ofert jest platforma Mini Portal dostępna pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.