eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toszek › Wymiana pokrycia dachowego - ja這wnik w SDOO Paw這wiceOg這szenie z dnia 2022-08-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Wymiana pokrycia dachowego – ja這wnik w SDOO Paw這wice

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Centralny O鈔odek Badania Odmian Ro郵in Uprawnych

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Stacja Do鈍iadczalna Oceny Odmian w Paw這wicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 30163140800079

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: Toszek

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-180

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: pawlowice.coboru.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Badanie i rejestracja odmian ro郵in uprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wymiana pokrycia dachowego – ja這wnik w SDOO Paw這wice

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-64e20cfe-1a38-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00305017

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00045491/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.5 Wymiana pokrycia dachowego - ja這wnik w SDOO Paw這wice

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://pawlowice.coboru.gov.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, skrzynki podawczej na ePUAP /89417772846/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniPortalu dost瘼nym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osob upowa積ion do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego (spe軟iaj帷ego Rozporz康zenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i us逝g zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewn皻rznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014), podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK-7/08/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wymiana pokrycia dachowego budynku ja這wnik w Stacji Do鈍iadczalnej Oceny Odmian w Paw這wicach. W zakres rob鏒 wchodzi:
1) Rozbi鏎ka pokrycia dachowego z blachy
2) Wzmocnienie lub wymiana krokwi dachowych oraz desek czo這wych
3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii dachowej
4) Wykonanie deskowania i 豉cenia po豉ci dachowych
5) Wykonanie pokrycia dachowego blachami trapezowymi
6) Monta obr鏏ek blacharskich z blachy p豉skiej
7) Za這瞠nie rynien dachowych z blachy
8) Za這瞠nie zbiorniczk闚 przy rynnach z blachy
9) Za這瞠nie rury spustowej okr庵貫j z blachy
10) Monta starej instalacji odgromowej
11) Malowanie murk闚 ogniowych farb ppo

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45261213-0 - K豉dzenie dach闚 metalowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbi鏎kowe

45261320-3 - K豉dzenie rynien

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y, poza mo磧iwo軼i zmiany niniejszej umowy w przypadkach okre郵onych w art. 455 ust. 1 pkt 2) - 4) oraz ust. 2 PZP (zgodnie z warunkami okre郵onymi w postanowieniach tych przepis闚) przewiduje r闚nie mo磧iwo嗆 dokonywania zmian postanowie niniejszej umowy tak瞠 w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie, kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w poni窺zych okoliczno軼iach:
1) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/zmiana jego zakresu spowodowana uzasadnionymi przyczynami le膨cymi po stronie Zamawiaj帷ego, kt鏎e sprawiaj, 瞠 przedmiot umowy nale篡 wykona w inny spos鏏 ani瞠li pierwotnie to przewidzia Zamawiaj帷y w umowie, w szczeg鏊no軼i:
a) zmiany przepis闚 podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowi您ku podatkowego itp.,
b) stwierdzenie wad lub brak闚 dokumentacji projektowej Zamawiaj帷ego uniemo磧iwiaj帷ych realizacj umowy lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian; za wady lub braki dokumentacji projektowej rozumie si: 幢e przyj皻e w豉軼iwo軼i rob鏒 niezgodnie z wytycznymi do projektowania albo z przepisami lub zasadami wiedzy technicznej; pomini璚ie rob鏒 wynikaj帷ych z wytycznych do projektowania lub przepis闚 lub zasad wiedzy technicznej; rozbie積o軼i w dokumentach opisuj帷ych roboty, tj. odmienne ustalenia, np. w projekcie i przedmiarze w odniesieniu do tych samych cech, w豉軼iwo軼i ilo軼i lub wymiar闚; niejednoznaczno嗆 przyj皻ego standardu wykonania, kt鏎y nie da si wyinterpretowa o zapisy niniejszej umowy i zwi您ane z nimi przepisy, zasady wiedzy technicznej,
c) w wyniku rezygnacji Zamawiaj帷ego z realizacji cz窷ci przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania poszczeg鏊nych rob鏒 z przyczyn niele膨cych po stronie Wykonawcy,
d) konieczno軼i zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych czy technologicznych ni wskazane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj帷ego (w szczeg鏊no軼i w przypadku wycofania z rynku starych rozwi您a technologicznych/technicznych lub materia這wych),
e) zmiany decyzji, postanowie lub uzgodnie dokonanych przez organy administracyjne i podmioty uzgadniaj帷e dokumentacj projektow,
f) konieczno嗆 zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa, czy wniosek u篡tkownika uzasadniony mo磧iwo軼i osi庵ni璚ia wymaganego efektu czy korzy軼i w okresie eksploatacji poprzez zastosowanie innych rozwi您a technicznych lub materia這wych przy zachowaniu jako軼i i parametr闚 technicznych obiektu/ instalacji i urz康ze,
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy mo磧iwa b璠zie w przypadku konieczno軼i wstrzymania wykonywania ca這軼i lub cz窷ci prac obj皻ych zam闚ieniem na skutek okoliczno軼i niezale積ych od Wykonawcy, w szczeg鏊no軼i takich, jak:
a) uwarunkowania formalno-prawne, w szczeg鏊no軼i dotycz帷e wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa rob鏒 z przyczyn niezale積ych od Wykonawcy;
b) dzia豉nia si造 wy窺zej uniemo磧iwiaj帷ej wykonanie umowy w okre郵onym pierwotnie terminie (przez si喚 wy窺z nale篡 rozumie zdarzenia zewn皻rzne, kt鏎e powsta造 po zawarciu umowy, kt鏎ych 瘸dna ze stron nie mog豉 przewidzie ani im zapobiec, takie jak w szczeg鏊no軼i: powodzie, huragany, trz瘰ienia ziemi i inne nieoczekiwane i gwa速owne wydarzenia atmosferyczne, geologiczne czy hydrologiczne, dzia豉nia wojenne);
c) zaistnienia innych ni wy瞠j wymienione okoliczno軼i prawnych lub faktycznych (ekonomicznych, technicznych, innych) niemo磧iwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za kt鏎ych wyst徙ienie 瘸dna ze stron nie ponosi odpowiedzialno軼i, skutkuj帷ych brakiem mo磧iwo軼i nale篡tego wykonania umowy w pierwotnym terminie.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-30 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: /89417772846/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-30 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.