eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Sukcesywne dostawy rękawic medycznych Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w podziale na 2 pakiety - oferty częściowe.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy rękawic medycznych Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w podziale na 2 pakiety – oferty częściowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192587795

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Sopot

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-759

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 555 75 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pcrsopot.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcrsopot.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy rękawic medycznych Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. w podziale na 2 pakiety – oferty częściowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47ebd8b0-1a39-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47ebd8b0-1a39-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne,oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy.
4.2 Korzystanie z Platformy jest bezpłatne dla Wykonawców.
4.3 Ofertę wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków w postępowaniu,należy przesłać w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email. W przypadku awarii w działaniu Platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot Zamawiający również
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy). W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: przetargi@pcrsopot.pl 4.4 Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 4.5 Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,
będzie przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. 4.6 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.//z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe informacje znajdują się w Rozdz. I ust. 4 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, a w wypadku Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi - w stosunku do danych osobowych zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych ujawnionych przez Wykonawcę jest Zamawiający - Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000684944, nr NIP 585-14-79-028, REGON: 192587795, tel. (58) 555-75-20, tel./fax. (58) 551-14-26.
b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem e-mail: iod@pcrsopot.pl lub na wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy kontaktować się we wszystkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem przez Wykonawcę lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę z praw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
c. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz po udzieleniu zamówienia w celu
zawarcia i realizacji umowy. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt b), c) i f) RODO.
d. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacji umowy w przypadku jej zawarcia. Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisania oraz realizacji zawartej z Wykonawcą umowy i wynikających z niej obowiązków.e. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy lub danych osobowych osób ujawnionych przez Wykonawcę będą: Zamawiający, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, podmioty uprawione do sprawdzania lub kontroli działalności Zamawiającego, w tym uczestniczące w postępowaniach przewidzianych w ramach środków ochrony prawnej opisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w przypadku zawarcia z Wykonawcą umowy odbiorcami danych będą także podmioty świadczące obsługę prawną Zamawiającego, podmioty świadczące na jego rzecz usługi finansowo księgowe oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, zwłaszcza uprawione do kontroli działalności Zamawiającego.
f. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Wykonawcy lub danych osobowych osób ujawnionych przez Wykonawcę do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej, chyba że takie zobowiązanie będzie wynikać z przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku zawarcia umowy przez okres realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnym i podatkowym. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przechowywane przez okres wymagany na podstawie przepisów
określających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia
obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących określających postępowanie z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją.
h. Dane osobowe Wykonawcy lub dane osobowe osób ujawnione przez Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
i. Wykonawca lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 RODO, przenoszenia danych w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 17 RODO.
j. Wykonawca lub osoby, których dane osobowe zostały ujawnione przez Wykonawcę mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
k. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
l. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 7-TP-22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Rękawice diagnostyczne – (jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – Rękawice chirurgiczne – (rękawice chirurgiczne)

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają łącznie następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanie, co najmniej dwóch dostaw rękawic
medycznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
Rozdziale VI.1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie
Zamawiającego składa w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia
podmiotowe środki dowodowe:
potwierdzające spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w postaci: należytego
wykonania, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, co
najmniej dwóch dostaw rękawic medycznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
Wykaz co najmniej dwóch dostaw rękawic medycznych wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1) Broszury, opisy, foldery, ulotki, materiały informacyjne producenta, fotografie, opisy
techniczne lub dane katalogowe, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowana
dostawa spełnia wymagania opisane w Załączniki nr 2.1- 2.2 do SWZ.(dotyczy pakietu, na który Wykonawca składa ofertę). Parametry, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, itp. mogą być potwierdzone oświadczeniem producenta. Wykonawca winien ww. oznaczyć zadanie dla danego oferowanego produktu.
2) Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów medycznych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Broszury, opisy, foldery, ulotki, materiały informacyjne producenta, fotografie, opisy
techniczne lub dane katalogowe, które w jednoznaczny sposób potwierdzają, że oferowana
dostawa spełnia wymagania opisane w Załączniki nr 2.1- 2.2 do SWZ.(dotyczy pakietu, na który Wykonawca składa ofertę). Parametry, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, itp. mogą być potwierdzone oświadczeniem producenta. Wykonawca winien ww. oznaczyć zadanie dla danego oferowanego produktu.
2) Deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub certyfikat CE dla wyrobów medycznych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony FORMULARZ OFERTY – stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wypełniony FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - stanowiący Załącznik nr 2.1-2.2 do SWZ (UWAGA: Zamawiający wymaga podania nazwy producenta/ nazwy handlowej pod rygorem odrzucenia oferty)
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1.5) SWZ Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego oferta winna zawierać ponadto:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia i
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
3 do SWZ.
2. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających
się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej. Z treści
pełnomocnictwa muszą jednoznacznie wynikać czynności do wykonania, których pełnomocnik
jest upoważniony oraz umocowanie do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.1. Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów występujących wspólnie, będą
musiały spełniać następujące wymagania:
3.1.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt.
VI.1.1) SWZ, składa każdy z Wykonawców.
3.1.3. Oferta będzie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów.
3.1.4. Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w pkt. 3.1) ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy o zamówienie publiczne.
3.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana- Zamawiający może zażądać - przed podpisaniem umowy - kopii umowy regulującejwspółpracę tych podmiotów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, o których mowa powyżej w następujących
przypadkach:
a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie organizacyjnego sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są
korzystne dla Zamawiającego,
b) w trakcie trwania umowy ceny ulegną zmianie w przypadku zmian (także obniżka) stawek
podatku VAT bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia;
c) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia
okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,
d) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku konieczności
prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu
zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie
Wykonawcy,
e) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa,
f) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z
realizacją przedmiotu umowy,
g) Wykonawca zaproponuje obniżenie ceny towaru lub wprowadzi upusty lub promocje cenowe
zaakceptowane przez Zamawiającego;
h) Wykonawca zaproponuje zmianę towaru na analogiczny o takich samych lub lepszych
parametrach bez podwyższenia ceny z uwagi na uzasadnione trudności z dostawą towaru
objętego umową,
oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, przy czym wszystkie zmiany
w umowie zostają potwierdzone aneksem w formie pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pcr_sopot na stronie dotyczącej niniejszego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.