eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2308N ul. Dąbrowskiego w BraniewieOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2308N ul. Dąbrowskiego w Braniewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170818131

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 55

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 556442232

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdpbraniewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpbraniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2308N ul. Dąbrowskiego w Braniewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2296bd3c-1a3b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027110/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2308N ul. Dąbrowskiego w Braniewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl poprzez zakładkę „Formularze do komunikacji”.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl poprzez zakładkę „Formularze do komunikacji” Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem miniportal.uzp.gov.pl poprzez zakładkę „Formularze do komunikacji” do tego Wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na miniportal.uzp.gov.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na miniportal.uzp.gov.pl tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z miniportal.uzp.gov.pl w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z miniportal.uzp.gov.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu miniportal.uzp.gov.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje" na stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip, 7Z
10. Pliki (oferta / załączniki) przed przesłaniem przez ePuaP muszą być wcześniej podpisane (elektronicznie).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawę wyrobów medycznych. prowadzonym w trybie podstawowym;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawę wyrobów medycznych. prowadzonym w trybie podstawowym;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.7.252.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 121887 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2308N ul. Dąbrowskiego w Braniewie”. Prace polegają na remoncie nawierzchni chodnika.
2. Zakres zamówienia:
Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy:
1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,308 km
2) Rozbiórka istniejących elementów chodnika i zjazdów – 562,30 m2
3) Rozbiórka istniejącego krawężnika drogowego – 308,0 mb
4) Rozbiórka istniejącego obrzeża betonowego – 58,0 mb
5) Regulacja zaworów wodociągowych – 7,0 szt.
6) Regulacja studzienek telekomunikacyjnych/inne – 13 szt.
7) Wykop koparką na głębokość 30 cm w gruncie kat. III z profilowaniem dna z wywozem poza pas drogowy – 613,70 m2
8) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – 613,70 m2
9) Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod chodnikiem i zjazdami – 613,70 m2
10) wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0,31,5 stabilizowanego mechanicznie – 613,70 m2
11) Ustawienie krawężnika drogowego na ławie betonowej – 308,0 mb
12) Ustawienie obrzeża chodnikowego gr. 8 cm – 308,0 mb
13) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 613,70 m2
3. W trakcie realizacji robót Wykonawca zapewni / uzgodni dostęp do posesji przyległych z ich właścicielami.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowalnych (dalej zwaną: „STWiORB”) stanowiącym załącznik 7 do SWZ.
5. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do rodzaju, standardu i ilości w STWiORB oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
6. Wszystkie materiały rozbiórkowe kamienne i betonowe, które nie zostaną ponownie wbudowane, Wykonawca przetransportuje na bazę Zamawiającego tj. Królewiecka 55 w Braniewie. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozliczenie w/w materiałów rozbiórkowych, potwierdzone przez Zamawiającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe, Wykonawca usunie na własny koszt z terenu budowy, przestrzegając przepisów w zakresie utylizacji odpadów.
7. Zaleca się dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcie w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania. Termin ewentualnej wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Panem Wojciechem Wiśniewskim, przedstawicielem Zamawiającego pod nr telefonu 55 625 73 73. Zamawiający informuje, iż dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest dobrowolne, a jej nie dokonanie nie będzie skutkowało negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy w postaci odrzucenia oferty lub wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
8. Przy przekazaniu placu budowy Zamawiający wskaże w terenie dokładną lokalizację odcinka do wykonania remontu.
9. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji.
10. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.
11. Ponadto roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż.
12. Wszystkie stosowane materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową.
13. Wszystkie materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami.
14. Odbiór robót budowlanych powinien być dokonany zgodnie z STWiORB.
15. Roboty tymczasowe i towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi.
16. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
17. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:
a) segregować i właściwie utylizować odpady,
b) w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 – 6,
c) stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów
sypkich.
18. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania.
19. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty na okres min. 3 lat, licząc od dnia końcowego odbioru robót lub na okres określony przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie dłuższy niż 5 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena końcowa oferty:
To suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat”.
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu gwarancji powyżej 3 lat (nie dłużej niż 5 lat)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – należy złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem załącznik nr 6 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
1. Zmiana terminu realizacji Umowy (nie więcej niż o uzasadniony okres wydłużenia terminu realizacji wynikający z poniższych okoliczności):
2. w przypadku następstwa działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec działając z najwyższą starannością,
3. konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Portalu Nabywcy dostępnego na stronie https://miniporta.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

XXVI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny oferty brutto.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek:
Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie ul. Królewiecka 55, 14-500 Braniewo:
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy zs. w Pasłęku O/Braniewo
86 8313 0009 0030 0171 2000 0100.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na Portalu Nabywcy dostępnego na
stronie https://miniporta.uzp.gov.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.