eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku



Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368049886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Traugutta 1a

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 74/ 867 30 06

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: intendent@spreymonta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spreymonta.ssdip.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63850e22-1a30-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304936

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027975/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowania zakupowe prowadzone
są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja
między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej:
https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy
protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
Wykonawca posiadający konto na Platformie NAZWA_JEDNOSTKI: ma dostęp do możliwości
złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do
treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Zakupowej:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Microsoft Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub
nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• Microsoft Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
DOPUSZCZALNE FORMATY PRZESYŁANYCH DANYCH
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x compressed, application/x-gzip,
multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex,
application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf,
application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel,
application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml,
application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x msvideo, audio/x-ms-wma,
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad,
application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg,
application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta z siedzibą w Kłodzku przy
ul. Traugutta 1A;
1) tel. 74 867 30 06, e-mail: sekretariat@spreymonta.pl,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail:
iod@spreymonta.pl;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dalej jako ustawa Pzp, w celu udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa artykułów
żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku”, pro-wadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 oraz art. 18 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, oraz dane nie będą
profilowane;
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych,
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
___________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.260.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadania) i obejmuje :

Zadanie Nr 1: Dostawa mrożonek: ryb mrożonych, mrożonych warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych;

Zadanie Nr 2: Dostawa świeżych owoców, warzyw i podobnych produktów

Zadanie Nr 3: Dostawa wyrobów garmażeryjnych – świeże dania gotowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: cena, termin dostawy oraz wskazanie nazwy handlowej i pochodzenia
oferowanego produktu.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
liczbę punktów.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w
ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskazanie nazwy handlowej i pochodzenia oferowanego produktu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadania) i obejmuje :

Zadanie Nr 1: Dostawa mrożonek: ryb mrożonych, mrożonych warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych;

Zadanie Nr 2: Dostawa świeżych owoców, warzyw i podobnych produktów

Zadanie Nr 3: Dostawa wyrobów garmażeryjnych – świeże dania gotowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: cena, termin dostawy oraz wskazanie nazwy handlowej i pochodzenia
oferowanego produktu.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
liczbę punktów.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w
ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskazanie nazwy handlowej i pochodzenia oferowanego produktu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (zadania) i obejmuje :

Zadanie Nr 1: Dostawa mrożonek: ryb mrożonych, mrożonych warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych;

Zadanie Nr 2: Dostawa świeżych owoców, warzyw i podobnych produktów

Zadanie Nr 3: Dostawa wyrobów garmażeryjnych – świeże dania gotowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15894300-4 - Dania gotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami: cena, termin dostawy oraz wskazanie nazwy handlowej i pochodzenia
oferowanego produktu.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą
liczbę punktów.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w
ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskazanie nazwy handlowej i pochodzenia oferowanego produktu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa
wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia.
UWAGA:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, kryteriów selekcji lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
Razem z ofertą:
1.1 Oświadczenie wstępne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ
Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert:
1.2 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
1.3 zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
1.4 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
Razem z ofertą:
- Oświadczenie wstępne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ
- Wykonawców, którzy nie złożą dokumentów wskazanych w sekcji 6.1 lub są one niekompletne lub
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123578/01 z dnia 2021-07-22
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
zawierają błędy, zamawiający wzywa odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w
wyznaczonym terminie, chyba że oferta będzie podlegała odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie lub wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania.
- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, dane umożliwiające dostęp do
tych środków.
- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 składają wspólnie ofertę, przy czym:
a) dokumenty wymagane w sekcji 3.1 – 3.4 Rozdziału VIII winny być złożone przez każdego z
wykonawców;
b) oświadczenie wstępne (Załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy wykonawca;
1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą
występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider).
2. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1 została wybrana, zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych
wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem
nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 podlega unieważnieniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym
ryzyku opóźnienia wykonania usługi.
5. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 Prawo zamówień publicznych określa następujące
okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej
umowy w stosunku do treści złożonej ofert. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, takie jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski
żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka (strajki
generalne lub lokalne, działania wojenne),
2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. długotrwałe opady)
uniemożliwiające prawidłowe wykonania poszczególnych dostaw,
3) niemożność wykonania dostaw, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania
dostaw lub nakazują wstrzymanie dostaw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
4) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających
wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np.
stwierdzenie innego rodzaju odpadu, okoliczności stanowiących zagrożenia życia lub mienia.
6. W przypadkach określonych w ust. 5, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż okres trwania
przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu
Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie
aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisującym okoliczności faktyczne.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gmina-klodzko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:45

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.