eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Kompleksowa usługa zorganizowania i zrealizowania czterech dwudniowych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa zorganizowania i zrealizowania czterech dwudniowych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa zorganizowania i zrealizowania czterech dwudniowych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-925e6915-1a2b-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024795/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Kompleksowa usługa zorganizowania i zrealizowania czterech dwudniowych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt 11.8. SWZ),
2) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ na liście wszystkich postępowań lub wyszukując po numerze ogłoszenia BZP.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji. Formularze dostępne są również na miniPortalu.
3. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowe odwzorowania dokumentów oraz inne informacje składane są przez wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza do komunikacji (dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu) jako załączniki.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP zamieszczonej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego lub przekazania na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.49.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i zrealizowania czterech dwudniowych szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie obsługi interesantów.
2. Szkoleniem zostanie objętych 80 pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, realizujących zakres obowiązków związany z bezpośrednią obsługą interesantów.
3. Szkolenie należy zorganizować na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w obiekcie konferencyjnym/ szkoleniowym dostosowanym do potrzeb przeprowadzenia szkolenia dla grup minimum 30 osobowych.
4. Zamawiający wymaga by obiekt był wyposażony w salę szkoleniową, zaplecze sanitarne oraz oddzielne pomieszczenie restauracyjne (stołówkowe), gdzie uczestnicy szkolenia będą spożywać posiłek w trakcie przerwy na obiad.
5. Realizacja przeprowadzenia dwudniowego szkolenia dla czterech odrębnych grup pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wymagana jest wyłącznie w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy. Zamawiający wymaga, aby szkolenia odbyły się do 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
7. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony w załączniku nr 2 do umowy, która stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
8. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względów organizacyjnych (krótki czas realizacji usługi oraz potrzeba kompleksowej realizacji całości zadania).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał i zakończył, usługi/usługę szkoleniową w ilości 5 szkoleń obejmującą zagadnienia z zakresu obsługi klienta, a w powyższych zajęciach wzięło udział minimum 20 słuchaczy w każdym ze szkoleń,
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich, warunek określony w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ musi być spełniony w całości wyłącznie przez jeden podmiot udostępniający zasoby. W obu przypadkach podmioty te muszą zrealizować usługi będące przedmiotem zamówienia.
b) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w czasie realizacji zamówienia będzie dysponował trenerem, który w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził minimum 100 godzin szkoleń z zakresu rozwoju umiejętności interpersonalnych w organizacji.
Zamawiający przez określenie umiejętności interpersonalne rozumie szkolenia z zakresu: nawiązywania kontaktu z innymi, komunikacji, zarządzania przekazem niewerbalnym i werbalnym, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, zachowań asertywnych, wywierania wpływu, delegowania uprawnień.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) załącznika nr 6, tj. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymienione usługi są doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
z podaniem imienia i nazwiska osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia, a także informacji o doświadczeniu oraz o podstawie do dysponowania tą osobą – zgodnie
z załącznikiem nr 7 (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b SWZ),
Uwaga: Wypełniając załącznik nr 7, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Zaznaczenie zwrotu „polegamy” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa
w pkt 8.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany, o których mowa mogą:
a) dotyczyć zmiany trenera, o którym mowa w § 2 ust. 8 umowy, pod warunkiem posiadania przez niego kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w postępowaniu poprzedzającym zawarcie tej umowy,
b) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,
c) być związane z otrzymaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych lub ze zmianą umowy o dofinansowanie,
d) być związane ze zmianą planu finansowania zadania, uchwały budżetowej Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski lub Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem podpisania umowy. Dopuszcza się zmiany i odstępstwa od ustalonych terminów pod warunkiem zgody obu stron. Zawnioskowane przez strony zmiany nie mogą zakłócić i opóźnić przebiegu realizacji projektu. Zmiana terminów wymaga pisemnego aneksu do umowy.

4. Zmiana trenera może nastąpić w przypadku zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie szkolenia przez wskazanego trenera (przez siłę wyższą należy rozumieć huragan, powódź, wypadek drogowy, kolejowy lub lotniczy, nagłą hospitalizację, pożar oraz wszystkie inne okoliczności powstające na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie przełożenie na sytuację każdej ze stron). Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie innej niż zaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiana trenera zaakceptowanego przez Zamawiającego zgodnie z przedstawioną ofertą, może nastąpić tylko po wcześniejszym przedstawieniu drogą elektroniczną, Zamawiającemu przez Wykonawcę, pisemnej informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem, a następnie przekazaniu drogą elektroniczną pisemnej zgody Zamawiającego. Nowy trener musi spełnić minimum takie warunki, jakie spełnił wykładowca przedstawiony w ofercie. Zmiana zaproponowanego trenera nie może spowodować ryzyka niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

5. W sytuacji, kiedy realizacja szkoleń w formie stacjonarnej nie będzie możliwa z uwagi na obostrzenia związane z przyjętymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązaniami w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 lub innej epidemii, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie e-learning tj. zdalnego nauczania opartego na wykorzystaniu technologii internetowych.
6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację szkoleń w sytuacji określonej w pkt 5 może zostać pomniejszona proporcjonalnie o wysokość kosztów, które Wykonawca poniósłby w przypadku organizacji szkoleń stacjonarnych (koszt wynajęcia sali, koszt cateringu)
7. Zmiana formy prowadzenia szkoleń będzie wymagała podpisania aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.