eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim - VI cz.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim – VI cz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060418276

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bazylianówka 46

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-144

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48817106500

1.5.8.) Numer faksu: +48817106501

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lublin.rdos.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/rdos-lublin

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim – VI cz.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-121b63c4-1a1a-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055135/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w woj. Lubelskim – VI cz.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIS.02.04.00-00-0191/16 „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu, dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział
w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym:
WOF.261.25.1.2022.WM
5. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być
przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 1.1. Zgodnie z
art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:1.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin. 1.1.2. Wyznaczyliśmy
inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez: email:iod.lublin@rdos.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 1.1.3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.1.4. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy. 1.1.5. Z danych osobowych będziemy
korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 1.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z
danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa. 1.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy. 1.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 1.1.8. Posiada
Pani/Pan: 1.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 1.1.8.2. na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 1.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2RODO,
1.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.1.1.8.5. 1.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 1.1.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych, 1.1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO; 1.1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOF.261.25.1.2022.WM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 176750,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część I - Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Krowie Bagno PLH060011- Badania terenowe pod kątem występowania gatunków: aldrowanda pęcherzykowata (1516), lipiennik Loesela (1903).
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyz w 2022/2023 roku na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy oraz sporządzenie raportu dla w/w obszarów Natura 2000.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 34500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część II - Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Żurawce PLH060029 - Badania terenowe pod kątem występowania gatunku: smużka stepowa (2021)
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyz w 2022/2023 roku na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy oraz sporządzenie raportu dla w/w obszarów Natura 2000.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 22750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część III - Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Jeziora Uściwierske PLH060009 - Badania terenowe pod kątem występowania gatunków: piskorz (1145), strzebla błotna (6284), traszka grzebieniasta (1166).
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyz w 2022/2023 roku na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy oraz sporządzenie raportu dla w/w obszarów Natura 2000.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 53750,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część IV - Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dobromyśl PLH060033 - Badania terenowe pod kątem występowania gatunku: strzebla błotna (6284).
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyz w 2022/2023 roku na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy oraz sporządzenie raportu dla w/w obszarów Natura 2000.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 24500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część V - Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Putnowice PLH060074 - Badania terenowe pod kątem występowania siedliska: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170).
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyz w 2022/2023 roku na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy oraz sporządzenie raportu dla w/w obszarów Natura 2000.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 16250,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Część VI - Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Zbiornik Podedwórze PLB060015 - Badania terenowe pod kątem występowania gatunku: puchacz (A215).
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyz w 2022/2023 roku na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy oraz sporządzenie raportu dla w/w obszarów Natura 2000.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy.

4.2.5.) Wartość części: 25000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90712000-1 - Planowanie środowiska naturalnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie eksperta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące:
1. niezbędnego doświadczenia wykonawcy umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
1.1. wykonanie minimum 1 usługi z zakresu wykonania raportu z badań terenowych dla następujących form ochrony przyrody: obszaru Natura 2000, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, parku narodowego, inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk i gatunków Natura 2000 lub monitoringu siedlisk
i gatunków Natura 2000 w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.
2. niezbędnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
2.1. dysponowanie osobą/ami:
a) minimum 1 osobą, która będzie koordynować wykonanie zamówienia oraz posiada doświadczenie w realizacji minimum 1 usługi wykonania raportu z badań terenowych dla następujących form ochrony przyrody: obszaru Natura 2000, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, lub parku narodowego, inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk i gatunków Natura 2000 lub monitoringu siedlisk i gatunków Natura 2000
(dotyczy części I, II, III, IV, V, VI)

b) minimum 1 osobą, która:
• ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk rolniczych oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu botaniki;
lub
• ukończyła szkołę ponadpodstawową z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły zasadniczej lub innej szkoły im równorzędnej oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu botaniki;
lub
• ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających, trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2018 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu botaniki;
(dotyczy części I, V)

c) minimum 1 osobą, która:
• ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk rolniczych oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu zoologii;
lub
• ukończyła szkołę ponadpodstawową z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły zasadniczej lub innej szkoły im równorzędnej oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu zoologii;
lub
• ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających, trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu zoologii,
(dotyczy części I, III, IV)

d) minimum 1 osobą, która:
• ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk rolniczych oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu ornitologii;
lub
• ukończyła szkołę ponadpodstawową z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły zasadniczej lub innej szkoły im równorzędnej oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu ornitologii;
lub
• ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających, trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy oraz posiada minimum trzyletnie doświadczenie od 01.01.2019 r. w sektorze ochrony środowiska, ochrony przyrody, badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i dysponuje wiedzą z zakresu ornitologii;
(dotyczy części VI)

e) minimum 1 osobą, która posiada wiedzę z zakresu GIS
(dotyczy części I, II, III, IV, V, VI)

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
2. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których
mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
3. Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt 1. i 2. podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca
może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-
107 ustawy, że obiekt usługa, spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez
zamawiającego jeśli oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną,
ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez
europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy - jeżeli w imieniu
wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt .1.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do ich
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 1
4. Dokumenty wymienione w pkt 1 - 2. osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna warunki udziału w
postępowaniu za spełnione jeżeli w zakresie określonym w pkt 5.4) ppkt. 1.1) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponuje wymaganą zdolnością techniczną lub zawodową i wykona usługi, do
których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 3.1. oświadczenie wymagane w pkt 5.5 oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt 1.5. (o ile zachodzi
taka okoliczność) winien złożyć każdy wykonawca. Oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.2. Oświadczenie wymagane w sekcji IX pkt. 1.6. oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane w sekcji IX pkt. 1.7. i 1.8
winny być złożone wspólnie przez wykonawców.
3.3. Dokumenty wymagane w pkt 5.11 ppkt. 1) winien złożyć każdy wykonawca.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 5.6. ppkt. 1 i 2 winien złożyć każdy wykonawca.
4.2. dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 5.7 winny być złożone wspólnie przez wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się we wzorze umowy zamieszczonym na stronie
internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1.1.Formularz ofertowy-w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)
oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.W formularzu ofertowym Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
1.2.Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz
nazwach ewentualnych podwykonawców,jeżeli są już znani - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom
1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – w przypadku polegania przez
wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu
1.4. Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w art. 110 ust. 2,w przypadku zajścia okoliczności
określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 ustawy Pzp
1.5. Oświadczenie,z którego wynika,które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy–w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.6. Wykonawca,który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa,wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, winno potwierdzać,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów
oraz określa w szczególności:
1)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje roboty
budowlane lub usługi,których wskazane zdolności dotyczą.
1.7. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
1.8. Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

2.Termin wykonania zamówienia:
• Część I - od daty zawarcia umowy do dnia 15 września 2023 r.
• Część II - od daty zawarcia umowy do dnia 30 września 2023 r.
• Część III - od daty zawarcia umowy do dnia 15 października 2023 r.
• Część IV - od daty zawarcia umowy do dnia 15 października 2023 r.
• Część V - od daty zawarcia umowy do dnia 15 września 2023 r.
• Część VI - od daty zawarcia umowy do dnia 15 września 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.