eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Barlinek › Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego boiska piłkarskiego przy ul. Strzeleckiej w BarlinkuOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego boiska piłkarskiego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BARLINEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967047

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 20

1.5.2.) Miejscowość: Barlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-320

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje10@barlinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.barlinek.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego boiska piłkarskiego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0f2e7aa0-1a30-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304812

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030797/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Strzeleckiej w Barlinku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu strony internetowej https://platformazakupowa.pl/ pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek.

Pod tym adresem udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia ("SWZ") oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Poprzez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452).

Instrukcja składania ofert oraz sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, zwana dalej „instrukcją”, jest integralną częścią https://platformazakupowa.pl/ i dostępna jest na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie Zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie prowadzonego postępowania.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek tel. 95 746 55 58; FAX: 95 746 17 04, e-mail: umig@barlinek.pl,
b) administratorem danych osobowych w Gminie Barlinek jest Dariusz Zieliński – Burmistrz Barlinka,
c) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Robert Józefowicz, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@barlinek.pl.

Pozostałe szczegóły dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły dotyczące RODO zawiera rozdział 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RID.V.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku zaplecza sportowego przy boisku piłkarskim przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku, zlokalizowanego na części działek geodezyjnych nr ewid 751, 804/6, 804/11, obręb Barlinek 2, gm. Barlinek.
Projekt zakłada uzupełnienie funkcji terenu sportowego poprzez budowę zaplecza sportowego w formie obiektu kubaturowego, jednokondygnacyjnego, wtopionego w skarpę po stronie południowej boiska przy głównym dojeździe do terenu sportowego. Obiekt zaplecza będzie zawierał magazyn i pomieszczenie techniczne oraz szatnie i pomieszczenia sanitarne. Obiekt zostanie wyposażony w niezbędna infrastrukturę techniczną. Na części zielonego dachu budynku zaprojektowany został taras widokowy z siedziskami. Od strony boiska pomieszczenia zaplecza sportowego będą dostępne z poziomu terenu. Ze względu na ukształtowanie terenu, dostęp do tarasu będzie możliwy bezpośrednio z drogi dojazdowej do terenu boiska.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie od podstaw jednokondygnacyjnego budynku zaplecza sportowego w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej to jest m.in.:
1) budowa obiektu kubaturowego o powierzchni ok. 119,73 m2 wraz z tarasem o powierzchni ok. 52 m2 w oparciu o poniższe informacje:
- fundamenty należy wykonać w formie płyty monolitycznej zbrojonej krzyżowo zespolonej z układem ścian nośnych zgodnie z dokumentacją projektową branży konstrukcyjnej. Fragment ściany nośnej zewnętrznej przed wejściem do magazyny należy posadowić na ławie fundamentowej. Murek i mur oporowy z gabionów posadowić na warstwie chudego betonu,
- ścianę oporową od strony zachodniej wykonać z prefabrykowanych ścianek betonowych LZW,
- ściany zewnętrzne nośne projektuje się jako ściany żelbetowe monolityczne, wylewane na budowie, o grubości 20 cm, docieplone styropianem twardym. Ściany zewnętrzne osłonowe należy wykonać z bloczków silikatowych o grubości 18 cm docieplonych styropianem o grubości 15 cm,
- ściany wewnętrzne nośne zaprojektowane jako ściany żelbetowe monolityczne, z betonu hydrotechnicznego, wylewane na budowie. Przewidziana grubość ścian nośnych to 20 cm. Ściany wewnętrzne działowe zaprojektowane z bloczków silikatowych o grubości 12 cm
- posadzka wewnątrz budynku projektowana jako płyta żelbetowa, monolityczna, docieplona warstwą styropianu twardego z posadzką z gresu.
2) zmiana ukształtowania terenu oraz przebudowę końcowego odcinka drogi dojazdowej w celu wytworzenia placu manewrowego umożliwiającego zawrócenie, lokalizacji miejsc postojowych i płynnego połączenia ciągu pieszego z tarasem na dachu,
3) budowa przyłączy oraz wewnętrznych instalacji w zakresie:
• instalacji elektrycznej wewnętrznej - projekt przewiduje wykorzystanie istniejącej instalacji elektrycznej zasilającej teren sportowy,
• sieci wodociągowej – projekt przyłącza obejmuje wykonanie na odcinku W1÷W1A (długości 15,0 m) rurociągu z rur de 90x5,4 PE. Dalszy odcinek przyłącza obejmuje budowę wodociągu z rur de 40 x 3,7 PE o dł. 289,6 m biegnący od p. W1A do hydrantu ogrodowego o25 na terenie działki budynku zaplecza sportowego. Całkowita długość przyłącza wody wynosi 304,60 m. Budynek zaplecza sportowego zasilany będzie w wodę z sieci wodociągowej miejskiej Ø 100 biegnącej w działce drogowej 640/11 poprzez proj. przyłącze. Węzeł wodomierzowy (SW) zaprojektowano w studzience wodomierzowej na terenie działki 804/11 przy działce drogowej 640/11
• sieci kanalizacyjnej – projekt obejmuje budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej o160 PVC o dł. 5.80 m oraz rurociągu tłocznego de 63 x 3,6 PE o długości 286,20 m biegnącego do projektowanej przepompowni do studni rozprężnej. Ścieki sanitarne z budynku zaplecza sportowego odprowadzane będą rurociągiem tłocznym i odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej do istniejącej. kanalizacji sanitarnej miejskiej biegnącej w działce drogowej 640/11,
• instalacji centralnego ogrzewania – w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym mieszanym z rozdziałem dolnym. W pomieszczeniach ogrzewanie grzejnikowe za pomocą grzejników płytowych. Czynnik grzejny rozprowadzony będzie do rozdzielacza grzejnikowego przy pompie ciepła. Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne grzejnikowe i rozdzielaczowe. Jako źródło ciepła dobrano pompę ciepła powietrze woda,
• instalacji wentylacji mechanicznej – w pomieszczeniach projektuje się wentylację mechaniczno-wywiewną oraz wentylację grawitacyjną.

Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz na taras widokowy odbywa się z poziomu terenu bez konieczności pokonywania barier architektonicznych. W budynku zaprojektowana wydzielona toaletę dla niepełnosprawnych, która może jednocześnie pełnić rolę przebieralni.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki do SWZ:
1) Projekt architektoniczno-budowlany pn. „Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”– branża architektoniczna - załącznik nr 10 do SWZ;
2) Projekt architektoniczno-budowlany pn. „Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku”– branża konstrukcyjna - załącznik nr 10 do SWZ;
3) Projekt architektoniczno-budowlany pn. „Budynek zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku” – branża sanitarna – załącznik nr 10 do SWZ;
4) Projekt budowlany pn. „Przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków i rurociągiem tłocznym oraz zew. i wew. istalacje wod.-kan. – załącznik” nr 10 do SWZ;
5) Projekt budowlano wykonawczy – instalacje sanitarne – załącznik nr 10 do SWZ;
6) Projekt budowlano-wykonawczy budowy zaplecza sportowego w miejscowości Barlinek, na dz. geod. 751; 806/6, obr. Barlinek – branża elektryczna – załącznik 10 do SWZ;
7) Projekt budowlano-wykonawczy budowy zaplecza sportowego w miejscowości Barlinek, na dz. geod. 751; 806/6, obr. Barlinek – branża elektryczna – rok 2022 (uzup. o przepompownię) załącznik 10 do SWZ;
8) Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne na zadanie pn. „Budowa zaplecza sportowego w Barlinku – instalacja monitoringu i instalacja ostrzegania o włamaniu oraz modernizacja oświetlenia boiska” – załącznik nr 10 do SWZ;
9) Projekt wykonawczy – budowa przepompowni ścieków przy budynku zaplecza sportowego w Barlinku – załącznik nr 10 do SWZ;
10) Projekt budowlano – wykonawczy Zaplecza sportowego przy ulicy Strzeleckiej w Barlinku – Aneks Nr 2 (rysunki wykonawcze) – załącznik nr 11 do SWZ;
11) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– załącznik nr 12 do SWZ.

W stosunku do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia określonego w pkt 3.4 Zamawiający dokonuje następujących uszczegółowień:
1) zadanie realizowane będzie przy funkcjonującym w sąsiedztwie boisku sportowym. Wobec tego Wykonawca musi uwzględnić przy przygotowywaniu oferty konieczność uzgodnienia z zarządcą dostęp do obiektu w taki sposób aby można było prowadzić roboty budowlane oraz korzystać z boiska;
2) wymaga się aby wykonywane roboty budowlane nie powodowały braku dojazdu do poszczególnych posesji przylegających do działki, na której realizowana będzie inwestycja;
3) wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem czystości jezdni w obrębie wyjazdów z budowy na bezpośrednio przylegające drogi;
4) jeżeli roboty budowlane będą wymagały rozebrania chodnika stanowiącego dojście do istniejącego boiska należy przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych przywrócić go do stanu sprzed inwestycji;
5) zdemontowane oprawy oświetleniowe (20 sztuk) wykonawca zutylizuje we własnym zakresie;
6) w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie tarasu w ławki/siedziska oraz kompletne wyposażenie we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych (tzw. biały montaż). Pozostałe wyposażenie będzie zakupione na podstawie odrębnego zlecenia. Ostateczna kolorystyka elementów wykończenia np. płytek powinna być przedstawiana Zamawiającemu do ostatecznej akceptacji;
7) wykonawca uwzględni w kalkulacji robót rozprowadzenie kabla do przyszłego montażu i uruchomienia rzutnika przysufitowego w pomieszczeniu szatni (2). Dokładne miejsce zostanie wskazane na etapie realizacji;
8) wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę elementów wyposażenia fabrycznie nowego tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, kompletnym, wolnym od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz nie prototypowego;
9) wszystkie drzewa wskazane na projekcie zagospodarowania jako kolidujące z przedsięwzięciem zostały przez Zamawiającego wycięte. Przy kalkulacji ceny ofertowej należy uwzględnić roboty związane z ich wykarczowaniem i utylizacją;
10) Zamawiający określa, że należy zakupić dodatkowo 2 pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będą działki o nr 751, 804/6, 804/11, 640/11 obręb Barlinek 2, przy ul. Strzeleckiej, gm. Barlinek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1. W ramach kryterium „Cena brutto” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty.
W ramach kryterium „Cena brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 60 % x 100 pkt
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

2. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” oceniany będzie Okres Gwarancji na wykonane roboty budowlane licząc od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zawarty w formularzu oferty. Okres Gwarancji należy podać w miesiącach. Wykonawca nie może zaoferować Okresu Gwarancji krótszego niż 48 miesięcy. Maksymalny Okres Gwarancji przyjęty do oceny ofert wyniesie 60 miesięcy, co oznacza, że w przypadku zaoferowania Okresu Gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 60-miesięczny Okres Gwarancji.
Podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 48 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku podania w ofercie Okresu Gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego. W ramach kryterium „Okres Gwarancji” sposób przyznania punktów będzie dokonany przy zastosowaniu wzoru:
Go
G = ------------ x 40 % x 100 pkt
Gn
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres Gwarancji”,
Gn – najdłuższy zaoferowany Okres Gwarancji,
Go – Okres Gwarancji oferty ocenianej.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G gdzie:
O – całkowita liczba punktów
C- punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto”
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 600.000 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych).

4) zdolności technicznej lub zawodowej
4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
a) zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości robót co najmniej 700 000,00 złotych brutto każda (przez jedną robotę rozumie się roboty budowlane wykonane na podstawie jednej umowy);
4.2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy (1 osoba) – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5 – letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie oraz minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.
c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej ograniczonym zakresie oraz minimum 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robót w tej specjalności. Doświadczenie zawodowe należy liczyć od dnia uzyskania uprawnień w danej specjalności.
Nakładające się na siebie okresy pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót nie sumują się.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych funkcji, o ile osoby spełniają warunki określone dla każdej z funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ), o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
2) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
5) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
6) art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP.
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuZamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SWZ);
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
5-cio letni okres liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
c) dowodów określających, czy wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) oraz o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 10.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) dokumenty, o których mowa w pkt 10.2. lit. b i d SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wspólnie, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 10.2. lit. a i c SWZ składa ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu, do którego wykazania służy dany dokument;
6) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
8) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
9) Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stosownego oświadczenia został zawarty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i Zamawiający zaleca złożyć to oświadczenie właśnie w tym formularzu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami przy użyciu Platformy Zakupowej, za pośrednictwem Formularza ofertowego dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.