eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czersk › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych "Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 395-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b90251e-1a32-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304742

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulic w Czersku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatów:.pdf.doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji
danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub 7Z Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar gif.bmp.numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nie skutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania
podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego
podpisuelektronicznego: ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf
iopatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w
formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby w
przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samegorodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów
np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów wweryfikacjiplików. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana
wdokumentacji. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24
godziny przed terminem składania ofert. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu.zip zaleca sięwcześniejsze
podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w
plikach popodpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie
zkoniecznością odrzucenia oferty. Wykonawca, przystępującdo niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:1)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiemw zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z
RozporządzeniemPrezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Czersk, w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czersku. Kontakt: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl, tel. 52 395 48 60.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część
ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”.
w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „Ustawą Pzp” oraz art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 ze zm.)
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
a) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18, art. 74, art.. 253 i art. 260 Ustawy Pzp
- ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie
z art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp,
b) będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,
c) mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w tym w ramach dostępu do informacji publicznej) oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie według kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp.
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.
8) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu
o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** - zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
11) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem e-mail: iod@czersk.pl .

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO
* Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.58.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”
Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowieniach umowy oraz dokumentacji zadania objętego niniejszym nadzorem, stanowiących załączniki do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”.
Nadzór nad robotami budowlanymi:
Część 1. Przebudowa ul. Ogrodowej w Czersku
Część 2. Przebudowa części ul. Podleśnej w Czersku
Część 3. Przebudowa części ul. Pomorskiej w Czersku
Część 4. Przebudowa w rejonie skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia w Czersku

Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1. Obowiązki ogólne:
1.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży drogowej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
1.3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego.
1.4. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną inwestycją.
1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę wskazaną w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zapewnienia ich obecności na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania).
2. Zakres inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski:
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia), wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji energetycznych:
2.1. ul. Ogrodowa,
2.2. ul. Podleśna (część),
2.3. ul. Pomorska (część),
2.4. rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia.
3. Obowiązki Wykonawcy:
2.1. Udział w przekazaniu placu budowy.
2.2. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót.
2.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
2.4. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.
2.5. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów Prawa Budowlanego i przepisów z nim związanych.
2.6. Nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych
z sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacją projektową.
2.7. Informowanie Zamawiającego o ewentualnych potrzebach uzupełnienia lub zmian
w dokumentacji projektowej.
2.8. Czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy.
2.9. Monitorowanie postępu robót oraz składanie stosownych raportów.
2.10. Podpisywanie protokołów odbioru elementów robót.
2.11. Informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.
2.12. Opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii.
2.13. W razie zaistnienia robót dodatkowych niezwłocznego zgłoszenia na piśmie konieczności wykonania tych robót wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe.
2.14. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
2.15. Sprawdzenie w terminie 3 dni od daty przekazania kosztorysów Wykonawcy na roboty budowlane zamienne i dodatkowe.
2.16. Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
2.17. Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy.
2.18. Potwierdzanie gotowości poszczególnych robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz udział w czynnościach tych odbiorów.
2.1. Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorach końcowych.
2.2. Uczestniczenie w spotkaniach powołanych przez Zamawiającego i w naradach koordynacyjnych wraz z sporządzeniem protokołu i listy obecności z tych narad.
2.3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami
i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiającemu na odbiorze końcowym.
2.4. Udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia.
2.5. Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych.
2.6. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.
2.7. Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.
2.8. Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót.
2.9. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.
2.10. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
2.11. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie, zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).
2.12. Sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.).
2.13. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenia usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
2.14. Wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą inwestycji;
2.15. Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robót po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą robót. Inspektor Nadzoru będzie także uczestniczył
w przeglądach gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
2.16. Wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót;
2.17. Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej infrastruktury (długości, szt., itp.).
2.18. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
2.19. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym nadzorem inwestorskim szczegółowo został określony
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena ofertowa brutto –„C”. Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Doświadczenie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru robót branży budowlanej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń – „D”.
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: 20.1.2. Doświadczenie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru robót branży budowlanej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
10.1.4.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
10.1.4.1.1. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży budowlanej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń,
10.1.4.1.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
10.1.4.1.3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).
10.1.4.2. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.-Dz. U. z 2020 r. poz. 220.).
10.1.4.3. Dopuszcza się łączenie funkcji, o których mowa powyżej, przez osobę/osoby pod warunkiem, że osoba/osoby ta/te będzie/będą posiadała/posiadały wymagane kwalifikacje.
10.1.4.4. Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz
z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć:
12.3.1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
12.3.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
12.3.3. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.2 SWZ (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
12.3.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.3 SWZ, (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby), podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ. (w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
12.3.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
19.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
19.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy –zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
19.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

22. W związku z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z w 455 ustawy Pzp oraz w przypadku:
22.1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
22.2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
22.3. wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
22.3.1. na którą Strony nie miały wpływu,
22.3.2. przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
22.3.3. której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
22.3.4. której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
22.4. sądowej waloryzacji zamówienia,
22.5. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych.
22.6. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.
22.7. wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia).
22.8. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:
22.8.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
22.8.1.1. wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem, termin określony w § 2 ust. 1 ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót objętych nadzorem.
22.8.1.2. wstrzymania realizacji robót budowlanych objętych nadzorem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.
22.8.2. zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia),
22.8.3. zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy, w przypadku:
22.8.3.1. wprowadzenia nowego podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
22.8.3.2. rezygnacji podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
22.8.3.3. zmiany podmiotu trzeciego/podwykonawcy,
22.9. zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podmioty trzecie/podwykonawców;
22.10. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
22.11. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.