eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi D瑿ica › Zabezpieczenie ratownicze na p造walni MOSiR w D瑿icy przy ul. Pi連udskiego 19.Og這szenie z dnia 2022-08-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Zabezpieczenie ratownicze na p造walni MOSiR w D瑿icy przy
ul. Pi連udskiego 19.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miejski O鈔odek Sportu i Rekreacji w D瑿icy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180227250

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Sportowa 26

1.5.2.) Miejscowo嗆: D瑿ica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@mosir.debica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.mosir.debica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zabezpieczenie ratownicze na p造walni MOSiR w D瑿icy przy
ul. Pi連udskiego 19.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-914af949-1a32-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00304669

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00299733/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 Obs逝ga ratownicza

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://www.mosir.debica.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym, a Wykonawcami
w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚 (innych ni wskazanych z這瞠nie oferty),
zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem
dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal
www.miniportal.uzp.gov.pl
(Formularz do komunikacji).
2. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy
pos逝guj si numerem og這szenia (BZP, TED lub ID post瘼owania).
3. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej,
email mailto:mosir@mosir.debica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1.Spos鏏
sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub
o鈍iadcze musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z
dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia publicznego oraz udost瘼niania i przechowywania dokument闚 elektronicznych
oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich
mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia.
2.Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze
sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem Formularza do komunikacji jako za陰czniki.
Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub
elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze za pomoc poczty elektronicznej, na wskazany w
pkt 3 adres e-mail.
3.Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii
dokument闚 lub o鈍iadcze musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa
Rady Ministr闚 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia publicznego oraz udost瘼niania i przechowywania dokument闚
elektronicznych oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚
dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy w post瘼owaniu o udzielenie
zam闚ienia.
4. Za dat przekazania wymienionych o鈍iadcze lub dokument闚 przyjmuje si dat i godzin
zarejestrowania ich na skrzynce ePUAP po stronie zamawiaj帷ego lub dat i godzin wp造wu
wiadomo軼i na skrzynk poczty elektronicznej.
5. W przypadku przekazywania w post瘼owaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddaj帷ym
dane kompresji, opatrzenie pliku zawieraj帷ego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest r闚noznaczne z opatrzeniem
wszystkich dokument闚 zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z wykonawcami w inny spos鏏 ni przy
u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ.
7. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls rtf ze szczeg鏊nym wskazaniem
na .pdf
8. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y wymaga wykorzystanie jednego z format闚: .zip
7Z.
9. Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu,
zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, XAdES (podpis wewn皻rzny).
10. Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pami皻a, aby plik z podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym.
11. Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP. zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze
skompresowanych plik闚.
12. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
13. Zamawiaj帷y zaleca, aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym/osobistym lub zaufanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i
plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miasta D瑿ica, z siedzib w D瑿icy.
Gmina Miasta D瑿ica - Mariusz Szewczyk - Burmistrz Miasta
ul. Ratuszowa 2, 39-200 D瑿ica;
Mo瞠sz si z nami skontaktowa w nast瘼uj帷y spos鏏:
• listownie na adres: ul. Ratuszowa 2, 39-200 D瑿ica
• przez e-mail: umdebica@.umdebica.pl
• telefonicznie : (14) 68 38 100
Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Mala. Inspektor to Osoba, z kt鏎 mo瞠sz si kontaktowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przys逝guj帷ych Ci praw zwi您anych z przetwarzaniem danych. Mo瞠sz si z nim kontaktowa w nast瘼uj帷y spos鏏 :
- listownie na adres: ul. Wielopolska 62, 39-200 D瑿ica
- przez e-mail: marcin.mala@mdconsulting.com.pl
- telefonicznie : 692998123
Inspektor b璠zie przetwarza Twoje dane w celu zwi您anym
z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego. Obowi您ek podania przez Ciebie danych osobowych bezpo鈔ednio Ciebie dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2019 r. ), dalej „ustawa Pzp", zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj帷ych z ustawy Pzp; dane osobowe Wykonawcy i innych os鏏 podanych w ofercie przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn.: „ Zabezpieczenie ratownicze na p造walni MOSiR w D瑿icy przy ulicy Pi連udskiego 19” znak MOSIR 271.1.2022 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): B璠ziemy przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz ustawy Pzp
Twoje dane osobowe b璠 przetwarzane przez Urz康 Miejski w D瑿icy przez minimum 5 lat, nast瘼nie Archiwum Pa雟twowe po ekspertyzie dokument闚 mo瞠 podj望 decyzj o ich zniszczeniu lub przekwalifikowa na kategori A i wtedy Twoje dane osobowe b璠 przetwarzane przez Urz康 Miejski w D瑿icy przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zako鎍zeniu Twojej sprawy a nast瘼nie zostan przekazane do Archiwum Pa雟twowego w Krakowie, gdzie b璠 przetwarzane wieczy軼ie.
Twoje dane zostan udost瘼nione podmiotom lub osobom, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a tak瞠 podmiotom upowa積ionym na podstawie przepis闚 prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOSIR.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem niniejszego zam闚ienia jest Zabezpieczenie ratownicze na p造walni MOSiR w D瑿icy przy ul. Pi連udskiego 19.od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

1) Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g na rzecz MOSiR w zakresie : Zabezpieczenie ratownicze na p造walni MOSiR D瑿icy przy ul. Pi連udskiego 19
2) Zabezpieczenie ratownicze polega b璠zie na dy簑rach w dni od poniedzia趾u do pi徠ku oraz dni 鈍i徠eczne, soboty i niedziele 鈍iadczone przez 7 ratownik闚 na jednej zmianie.
3) Obowi您uj帷y system pracy: praca na dwie zmiany w godz. od 6.00 do 14.00 i od godz. 14.00 do 22.00.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 71317200-5 - Us逝gi wzakresie ochrony zdrowia ibezpiecze雟twa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 4 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: 1. Zamawiaj帷y przewiduje zam闚ienia polegaj帷e na powt鏎zeniu podobnych us逝g o kt鏎ych mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 UPzp
2. Przedmiot: wykonanie us逝g jak w zam闚ieniu podstawowym tj. us逝gi 鈍iadcz帷e ratownictwa
3. Wielko嗆 lub zakres zam闚ienia: do 50 % warto軼i zam闚ienia podstawowego.
4. Warunki na jakich zostan udzielone: Zam闚ienia zostan udzielone w przypadku wyst徙ienia przed逝瘸j帷ej si procedury przetargowej na rok 2023

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Oferta zostanie oceniona wg sumy punkt闚 otrzymanych w kryteriach przedstawionych
powy瞠j: P = [Ilo嗆 pkt. cena max. 50pkt] + [ilo嗆 pkt. Wysoko嗆 polisy ubezpieczeniowej
max. 10pkt.].+ [ilo嗆 pkt. okres posiadanych uprawnie ratownika 40 pkt.]

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysoko嗆 polisy ubezpieczeniowej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres posiadanych uprawnie ratownika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym; zamawiaj帷y nie okre郵a warunk闚
w tym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odr瑿nych przepis闚; Warunek ten zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada aktualn decyzj wydan przez Ministra Spraw Wewn皻rznych wyra瘸j帷 zgod na wykonywanie ratownictwa wodnego na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpiecze雟twie os鏏 przebywaj帷ych na obszarze wodnym (Dz. U. 2011 Nr 208, poz. 1240).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Warunek ten zostanie spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠 si posiadaniem op豉conej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia o warto軼i co najmniej 500 000 tys. z.
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej jest kr鏒szy — w tym okresie co najmniej:
- jedn us逝g ratownictwa wodnego na terenie p造wali krytej o 陰cznej powierzchni lustra wody we wszystkich nieckach min. 1900m2, o warto軼i min. 140 000,00 z a brutto i
-jedn us逝g ratownictwa wodnego na p造walni krytej posiadaj帷ej co najmniej jedn nieck basenow o powierzchni lustra wody min. 1000m2, o warto軼i min. 100 000,00 z., brutto.
b) Os鏏:
Wykonawca musi wskaza osob, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, legitymuj帷a si kwalifikacjami zawodowymi i do鈍iadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona:
Wykonawca wyka瞠 osoby zdolne do wykonania zam闚ienia:
Min. 15 os鏏 kt鏎e b璠 realizowa niniejsze zam闚ienie, posiadaj帷ych:
-aktualne uprawnienie ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z Ustaw z dnia 18.08.2011 r. o bezpiecze雟twie os鏏 przebywaj帷ych na obszarach wodnych (Dz.U. 2011r., nr 208, poz.1240) oraz aktami wykonawczymi do tej瞠 ustawy,
-aktualne za鈍iadczenie potwierdzaj帷e uko鎍zony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskania tytu逝 ratownika.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: a) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, zamawiaj帷y mo瞠 膨da zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej.
b) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami,
o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y;
c) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
d) dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

1. Wykonawca sk豉da wraz z ofert przedmiotowe 鈔odki dowodowe na potwierdzenie, 瞠 ratownicy posiadaj wymagany okres uprawnie. Zamawiaj帷y wymaga wraz z ofert 15 os鏏 realizuj帷ych umow.
2. Je瞠li wykonawca nie z這篡 przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub z這穎ne przedmiotowe 鈔odki dowodowe s niekompletne, zamawiaj帷y wezwie do ich z這瞠nia lub uzupe軟ienia lub poprawienia
w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Wykaz os鏏

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Formularz Oferty, sporz康zony na podstawie wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do niniejszej IDW.
2) O鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania - za陰cznik Nr 2.
3) O鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania, sk豉dane przez Wykonawc, na kt鏎ego zasoby powo逝je si wykonawca – za陰cznik nr 2a (je瞠li dotyczy)
4) O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu - za陰cznik Nr 3.
5) O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉dane przez Wykonawc, na kt鏎ego zasoby powo逝je si wykonawca – za陰cznik nr 3a (je瞠li dotyczy)
6) Wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia - za陰cznik nr 4 (je瞠li dotyczy)
7) O鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby - za陰cznik Nr 5 (je瞠li dotyczy)
8) O鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, jaki zakres przedmiotu zam闚ienia wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. Z這瞠nie o鈍iadczenia wymagane jest tylko w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si
o udzielenie zam闚ienia. (o ile dotyczy)
9) Za陰cznik 6- wykaz os鏏 realizuj帷ych us逝g
10) Pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, ewentualnie umowa o wsp馧dzia豉niu, z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo. Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚
w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone w formie orygina逝 lub notarialnie po鈍iadczonej kopii.
11) Oferta (oraz wszelkie za陰czniki) musz by podpisane kwalifikowanym/ podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym przez osob upowa積ion do reprezentacji wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osob posiadaj帷 odpowiednie pe軟omocnictwo do dokonywania czynno軼i prawnych, udzielone przez osob upowa積ion do reprezentacji wykonawcy, a w przypadku wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie
o udzielenie zam闚ienia przez ustanowionego pe軟omocnika.
12) Po膨dane przez Zamawiaj帷ego jest z這瞠nie w ofercie spisu tre軼i z wyszczeg鏊nieniem ilo軼i stron wchodz帷ych w sk豉d oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W sytuacji, o kt鏎ej mowa w pkt 1 ppkt. 2, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XI , Zamawiaj帷y
wymaga z這瞠nia wraz z ofert o鈍iadczenia (za陰cznik nr 3), o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4
UPzp o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, jaki zakres przedmiotu zam闚ienia wykonaj
poszczeg鏊ni Wykonawcy. Z這瞠nie o鈍iadczenia wymagane jest tylko w przypadku
1. W sytuacji, o kt鏎ej mowa w pkt 1 ppkt. 2, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XI , Zamawiaj帷y
wymaga z這瞠nia wraz z ofert o鈍iadczenia (za陰cznik nr 3), o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4
UPzp o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, jaki zakres przedmiotu zam闚ienia wykonaj
poszczeg鏊ni Wykonawcy. Z這瞠nie o鈍iadczenia wymagane jest tylko w przypadku
1. W sytuacji, o kt鏎ej mowa w pkt 1 ppkt. 2, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XI , Zamawiaj帷y
wymaga z這瞠nia wraz z ofert o鈍iadczenia (za陰cznik nr 3), o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4
UPzp o鈍iadczenia, z kt鏎ego wynika, jaki zakres przedmiotu zam闚ienia wykonaj
poszczeg鏊ni Wykonawcy. Z這瞠nie o鈍iadczenia wymagane jest tylko w przypadku
Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. 2. W przypadku
Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia przes豉nki
wykluczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale VIII IDW, zostaj spe軟ione na og鏊nych zasadach.
3. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj
pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno
by za陰czone do
oferty. Pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty musi by z這穎ne w oryginale w takiej samej formie,
jak sk豉dana oferta (t.j. w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza si tak瞠
z這瞠nie elektronicznej kopii (skanu) pe軟omocnictwa sporz康zonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego po鈍iadczenia sporz康zonego stosownie do art. 97 2
ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie, kt鏎e to po鈍iadczenie notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b康 te poprzez opatrzenie skanu pe軟omocnictwa
sporz康zonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pe軟omocnictwa nie mo瞠 by
uwierzytelniona przez upe軟omocnionego
4. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia,o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale XI pkt 1 ppkt.1 SWZ, sk豉da ka盥y z
wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia zakresie, w jakim ka盥y
z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian postanowie zawartej umowy
w stosunku do tre軼i oferty na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy oraz okre郵a
warunki tej zmiany w nast瘼uj帷ym zakresie:
1) zmiany przepis闚 podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT. Warunkiem
wprowadzenia zmian jest ustawowa zmiana stawki podatku VAT. W takiej sytuacji zmianie
ulegnie stawka podatku VAT oraz maksymalna warto嗆 umowy brutto o kt鏎ej mowa w 5
ust. 4 umowy;
2) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy z tytu逝 realizacji umowy — w sytuacji, gdy
wyst徙i okoliczno軼i:
a) zmiany wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie
przepis闚 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prac,
wynagrodzenie ulegnie zwi瘯szeniu je瞠li Wykonawca wyka瞠 i udokumentuje,
瞠 podwy窺zenie minimalnego wynagrodzenia mia這 wp造w na koszt wykonania przedmiotowej
umowy i w jakiej wysoko軼i,
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne; wynagrodzenie
ulegnie zwi瘯szeniu, je瞠li Wykonawca wyka瞠 i udokumentuje, 瞠 wymienione zmiany maj
wp造w na koszt wykonania przedmiotowej umowy i w jakiej wysoko軼i,
c) zmiany zasad gromadzenia i wysoko軼i wp豉t pracowniczych plan闚 kapita這wych, o
kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 4 pa寮ziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapita這wych, wynagrodzenie ulegnie zwi瘯szeniu je瞠li Wykonawca wyka瞠 i
udokumentuje, 瞠 podwy窺zenie minimalnego wynagrodzenia mia這 wp造w na koszt
wykonania przedmiotowej umowy i w jakiej wysoko軼i.
Wniosek o zmian wynagrodzenia z przyczyn podanych w pkt. 2) lit. a)-b) wykonawca jest
zobowi您any z這篡 w terminie do 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie przepis闚 dokonuj帷ych
tych zmian. Wniosek z這穎ny po tym terminie pozostaje bez rozpatrzenia. Wykonawca musi
przed這篡 Zamawiaj帷emu dowody (dokumenty) okre郵aj帷e wynagrodzenia pracownik闚
zatrudnionych na podstawie umowy o prac i na podstawie um闚 cywilnoprawnych
wykonuj帷ych przedmiot umowy. Je瞠li wynagrodzenia os鏏 zatrudnionych w ramach
stosunku pracy by造 na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzro郾ie o
r騜nic pomi璠zy kwot minimalnego wynagrodzenia po jego podwy窺zeniu, a kwot
wcze郾iejsz. Je瞠li pracownicy otrzymywali wynagrodzenie wy窺ze ni obowi您uj帷e
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie mo瞠 by przes豉nk do wzrostu
wynagrodzenia.
3) zmiany terminu rozpocz璚ia 鈍iadczenia us逝gi
4) zmiany miesi帷a i czasu trwania przerwy technologicznej;
5) zmiany godzin otwarcia ( funkcjonowania) krytej p造walni, stref nadzoru oraz tymczasowe
zmiany w zakresie obsady ratowniczej (godzin pracy i liczby ratownik闚 wynikaj帷e z
dodatkowego otwarcia, czy zamkni璚ia strefy);
6) w zwi您ku z wyst徙ieniem epidemii COVID- 19, zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany
niniejszej umowy o udzielenie zam闚ienia publicznego w granicach i na zasadach opisanych
w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach zwi您anych z
zapobieganiem, przeciwdzia豉niem i zwalczaniem COVID -19, innych chor鏏 zaka幡ych oraz
wywo豉nych nimi sytuacji kryzysowych.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-22 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawc na podstawie umowy o prac os鏏
realizuj帷ych zadania z zakresu opisanego SWZ oraz dokumentacji technicznej
Zamawiaj帷y zatrudni osoby wykonuj帷e w/w czynno軼i w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwany dalej
k. p.
Zamawiaj帷y wykluczy wykonawc na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych
rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa
narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonego na podstawie
ustawy Prawo zam闚ie publicznych wyklucza si:
1) Wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r.
dotycz帷ym 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w zwi您ku z sytuacj na Bia這rusi i udzia貫m Bia這rusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
oraz rozporz康zeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r.
Zamawiaj帷y stosownie do art. 95 UPzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawc na podstawie umowy o prac os鏏
realizuj帷ych zadania z zakresu opisanego SWZ oraz dokumentacji technicznej
Zamawiaj帷y zatrudni osoby wykonuj帷e w/w czynno軼i w spos鏏 okre郵ony w art. 22 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), zwany dalej
k. p.
Zamawiaj帷y wykluczy wykonawc na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych
rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa
narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego prowadzonego na podstawie
ustawy Prawo zam闚ie publicznych wyklucza si:
1) Wykonawc wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r.
dotycz帷ym 鈔odk闚 ograniczaj帷ych w zwi您ku z sytuacj na Bia這rusi i udzia貫m Bia這rusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
oraz rozporz康zeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.