eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU "ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" PRZY UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIEOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU "ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" PRZY UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000523940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU "ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" PRZY UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd991874-1a31-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304636

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030394/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, ROZBUDOWĄ I NADBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU "ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY" PRZY UL. SZPITALNEJ 1 W MIECHOWIE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) korzystanie z platformazakupowa.pl jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
3) W celu założenia bezpłatnego Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4) W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5) Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem.
6) Wypełnienie formularza i kliknięcie "ZŁÓŻ OFERTĘ" w Postępowaniu oznacza, że:
• dane w ofercie, do momentu zakończenia zbierania ofert w Postępowaniu należą do Użytkownika, który może wycofać się ze składanej oferty poprzez jej anulowanie oraz ma prawo do składania poprawionej oferty,
• po upływie terminu zbierania ofert dane w ofercie należą do Zamawiającego.
7) Po wypełnieniu Formularzu składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.
8) Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, podpis elektroniczny Wykonawca złoży bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu.
Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl oraz wymagania techniczne i organizacyjne dostępne są pod linkiem : https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/ oraz po zalogowaniu się na platformie zakupowej Open Nexus.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z częścią II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.26.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (P+B) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego zadania pn.” termomodernizacja budynku 1a wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową części budynku "Środowiskowego Domu Samopomocy" przy ul. Szpitalnej 1 w Miechowie.”
Realizacja zadań związanych z tworzeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na działania w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- zdolność techniczna lub zawodowa :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną umowę obejmującą zrealizowanie robót budowlanych tj: rozbudowę lub budowę obiektu budowlanego, o wartości całej inwestycji minimum 600 000,00 zł brutto.

Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji gdy warunek powyższy będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum a przez podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby (podmiot trzeci), to ten podmiot musi być podwykonawcą w realizacji umowy.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi jego realizację na odpowiednim poziomie jakości tj. m.in.:
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót (potwierdzający warunek udziału, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a)) stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do SWZ;
3) wykaz osób (potwierdzający pełnienie warunku udziału w postępowaniu określony w Rozdziale VII ust. 2. pkt 4 lit. b) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za roboty budowlane, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z częścią XVI 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy - zał. 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ID postępowania 651457

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.