eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › U/13/2022/B Usługi szkoleniowe i organizacja warsztatów dla jednostek Uniwersytetu OpolskiegoOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
U/13/2022/B Usługi szkoleniowe i organizacja warsztatów dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

U/13/2022/B Usługi szkoleniowe i organizacja warsztatów dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00e79346-19a8-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304609

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037116/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 [42a] Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

CZĘŚĆ NR 3-7: Projekt pt. „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.01.00-00-T069/18-00- okres realizacji od 01.01.2019 r. do 31.03.2023 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/651175

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651175

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której
odbywa się komunikacja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a także składanie ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/651175, zwana dalej platformą zakupową.
2. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze w Rozdziale I pkt. 16 SWZ określono sposób przygotowania i złożenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, email:iod@uni.opole.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr U/13/2022/B prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1
SWZ.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

7.W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Posiadają Państwo:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Państwa dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych j est art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których
mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:

−Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

− Na mocy art. 19ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: U/13/2022/B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 3 pn.: Usługa szkoleniowa w ramach projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” - Antyterroryzm
i profilaktyka antyterrorystyczna.
2. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium Cena
+ Liczba punktów w kryterium Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 4 pn.: Usługa szkoleniowa w ramach projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” - Rola i miejsce Policji w systemie bezpieczeństwa.
2. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium Cena
+ Liczba punktów w kryterium Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 5 pn.: Usługa szkoleniowa w ramach projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” - Ratownictwo medyczne.
2. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium Cena
+ Liczba punktów w kryterium Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 6 pn.: Usługa szkoleniowa w ramach projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” - Rola i miejsce sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa.
2. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1A do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium Cena
+ Liczba punktów w kryterium Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. CZĘŚĆ NR 7 pn.: Usługa szkoleniowa w ramach projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim! Zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach III misji Uniwersytetu Opolskiego” - Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach kryzysowych.
2. Opis przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium Cena
+ Liczba punktów w kryterium Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba zrealizowanych szkoleń z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dotyczy części nr 3-7:

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jedną [1] osobę, która w okresie ostatnich trzech [3] lat przed terminem składania ofert przeprowadziła minimum jedno [1] szkolenie* z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia**, tj.:

*Szkolenie to forma kształcenia, prowadzona w czasie rzeczywistym, trwająca co najmniej cztery [4] godziny lekcyjne (1 godzina lekcyjna to co najmniej 45 minut).

**Zakres obejmujący przedmiot zamówienia to odpowiednio do części:

część nr 3 – Antyterroryzm i profilaktyka antyterrorystyczna, w tym m.in.: historia terroryzmu i definicje pojęcia terroryzm;
rodzaje zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń o charakterze terrorystycznym; sytuacje zagrożenia, tj. zamach bombowy, masowy zabójca (activeshooter); sytuacja zakładnicza (hostagerescue); przebieg operacji ratunkowej w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, działalność służb (w tym służb specjalnych); wskazanie potencjalnych miejsc i obiektów, szczególnie narażonych na ataki terrorystyczne.

część nr 4 – Rola i miejsce Policji w systemie bezpieczeństwa, w tym m.in.: historia Policji i jej umiejscowienie w strukturach bezpieczeństwa Polski; struktura organizacyjna Policji; uprawnienia Policji (przymus bezpośredni, kontrola operacyjna, zadania i obowiązki); uzbrojenie, wyposażenie i jego przeznaczenie w działaniach policyjnych w odniesieniu do systemu
bezpieczeństwa państwa; rola i miejsce Policji w zarządzaniu kryzysowym.

część nr 5 – Ratownictwo medyczne, w tym m.in.: organizacja systemu ratownictwa medycznego; postępowanie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia – udzielanie pierwszej pomocy w zakresie, m.in. skaleczeń, złamań, skutków wypadków komunikacyjnych, zasłabnięć, omdleń, poparzeń, krwotoków, etc.; resuscytacja krążeniowo-oddechowa; medycyna pola walki (TCCC).

część nr 6 – Rola i miejsce sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa, w tym m.in.: struktura współczesnych sił zbrojnych, z uwzględnieniem sił specjalnych, w Polsce i w świecie; rola, zadania i wpływ sił zbrojnych na środowisko bezpieczeństwa w ujęciu krajowym i międzynarodowym; siły zbrojne a zagrożenia o charakterze asymetrycznym, hybrydowym.

część nr 7 – Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach kryzysowych, w tym m.in.: podstaw negocjacji, ich strategii i technik, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych wynikających z zagrożeń bezpieczeństwa; etapy negocjacji; rola i rodzaje komunikacji w negocjacjach; psychologia kłamstwa; techniki wspomagające rozwiązanie sytuacji kryzysowych i konfliktowych.

A. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części , polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

A.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

A.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. A.1, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

A.2.1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

A.2.2. Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

A.2.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

A.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3-4 ustawy, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

A.4. Jeżeli zdolności podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
A.4.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
A.4.2. Wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

A.5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

B. Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

B.1. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

B.2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ. – dotyczy części nr 3-7.

B.3. Zamawiający nie definiuje szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: części nr 3-7:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż pięć [5] dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał dostarczenia:

Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 5C-5G do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowy środek dowodowy niezbędny do potwierdzenia zgodności z kryterium oceny ofert określonym w pkt. 19.2.2 SWZ, w postaci Wykazu zrealizowanych szkoleń* z zakresu obejmującego przedmiot zamówienia** w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia sporządzonym na podstawie załącznika nr 1.3 -1.7 do SWZ, odpowiednio do części) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych szkoleń.

Wykonawca może skierować do realizacji zamówienia więcej niż jedną osobę. Każda z tych osób musi realizować niniejsze zamówienie. Rozdział I pkt. 19.2.2.2 SWZ stosuje się.

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie szkoleń wskazanych w Wykazie zrealizowanych szkoleń Wykonawca winien jednoznacznie oznaczyć, poprzez wskazanie, np. numeru porządkowego z Wykazu zrealizowanych szkoleń, którego dany dokument dotyczy.

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający NIE PRZEWIDUJE wezwania Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia.

W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych przedmiotowych środków dowodowych (Wykaz zrealizowanych szkoleń - załącznik nr 1.3-1.7 do SWZ, dokumentów potwierdzających należyte wykonanie szkoleń wskazanych w Wykazie zrealizowanych szkoleń) oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W przypadku dołączenia do oferty jedynie:
 Wykazu zrealizowanych szkoleń - załącznik nr 1.3-1.7 do SWZ
lub
 dokumentów potwierdzających należyte wykonanie szkoleń;
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W przypadku gdy do oferty Wykonawca dołączy:
 Wykaz zrealizowanych szkoleń - załącznik nr 1.3-1.7 do SWZ wraz z częścią dokumentów potwierdzających należyte wykonanie szkoleń,
lub
 Wykaz zrealizowanych szkoleń - załącznik nr 1.3-1.7 do SWZ, w którym nie ujęto szkoleń, dla których dostarczono dokumenty potwierdzając należyte wykonanie szkoleń;
oferta Wykonawcy zostanie oceniona jedynie w odniesieniu do tych szkoleń, które zostały wykonane należycie (potwierdzone dołączonym dokumentem) i zostały wskazane w Wykazie zrealizowanych szkoleń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
5. Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z pkt. 8 SWZ.

Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów udostępniających dostarczają dodatkowo:
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – (załącznik nr 4 do SWZ).
8. Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru* - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego jest umocowana do jego reprezentowania.
9. Pełnomocnictwo** dla osoby reprezentującej podmiot udostępniający (w sytuacji, gdy dokumenty właściwe dla podmiotu udostępniającego podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
10. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (załącznik nr 6 do SWZ).
11. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
12. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, Rozdział I pkt. 7.3 SWZ stosuje się).

* Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów – dotyczy także Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również podmiotów udostępniających zasoby.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności odpisu lub informacji z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego tych podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

**Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

I. Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1. Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ. – dotyczy części nr 3-7.
3. Zamawiający nie definiuje szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.


II. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6.3 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

IV. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców do oferty należy także dołączyć (poza oświadczeniem, o którym mowa w pkt. II oraz przedmiotowymi środkami dowodowymi):

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z art. 117 ust. 4 ustawy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – (załącznik nr 6 do SWZ) – dotyczy części nr 3-7.

oraz

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, Rozdział I pkt. 7.3 SWZ stosuje się). Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

V. Jeśli jako najkorzystniejszą ofertę wybrana zostanie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia Kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w projekcie umowy (w szczególności w §8 załącznika nr 3A do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/610185

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu *
1.1. na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy).
1.2. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.
1.3. Zamawiający wykluczy również Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), dalej jako ustawa o szczególnych rozwiązaniach.

*Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (sekcja I dotyczy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy oraz sekcja II dotyczy podstaw wykluczenia określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.