eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zalesie › Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Zalesie w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Zalesie w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZALESIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030152689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 34

1.5.2.) Miejscowość: Zalesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-512

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 833757586

1.5.8.) Numer faksu: 833757586

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zalesie.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Zalesie w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4001b89-1a17-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304605

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zalesie.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez Platformę zakupową https://zalesie.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 7.1. i 7.2. Komunikacja w postępowaniu Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Zalesie, ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie.
-Inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Zalesie: adres e-mail: iodo@onet.com.pl.
-dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dożywianie uczniów w szkołach na terenie Gminy Zalesie w roku szkolnym 2022/2023, nr CUW-271.ZP/4322/2/2022 z dn. 12 sierpnia 2022 r. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
-odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
-dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-Wykonawca posiada:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy**;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Wykonawca, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
-Wykonawcy nie przysługuje:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW-271.ZP/4322/2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie gorących posiłków w termosach oraz ich wydanie uczniom w szkołach na terenie Gminy Zalesie w okresie od 12.09.2022 r. do 09.06.2023 r. (łącznie 166 dni) od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej. Przygotowane posiłki powinny być pełnowartościowe pod względem odżywczym, różnorodne, sporządzone zgodnie z zasadami żywienia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów szkół Gminy Zalesie.
Usługi CPV 55 52 31 00 – 3 usługa w zakresie przygotowania posiłków,
55 52 40 00 – 9 usługi w zakresie dostarczenia posiłków ,
Łączna dzienna ilość wydanych posiłków 115 sztuk
1/ Wykonawca będzie przygotowywał oraz dostarczał posiłki, zachowując wymogi sanitarno-
epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przygotowanie i dostarczenie do szkoły zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP.
2/ Wykonawca zapewni należytą jakość usługi, a w szczególności, że wszystkie dostarczone
posiłki wykonywane będą z produktów naturalnych, wysokiej jakości i zawsze świeżych
posiadających aktualne terminy ważności oraz o wartości odżywczej i kalorycznej co
najmniej 450 kalorii. Wyklucza się sporządzanie potraw z proszku oraz gotowych
półproduktów. Proces produkcji odbywać się będzie zgodnie z wymogami sanitarnymi i systemem HACCP.
3/ Posiłki będą dowożone gorące (temperatura minimum zupy 750 C, drugiego dania 65oC),
w opakowaniach zbiorczych ( termosach ) spełniających wymagania sanitarno- higieniczne.
4/ Samochód do przewozu posiłków musi być przystosowany do przewozu żywności oraz
spełniać podstawowe wymagania sanitarno-higieniczne.
5/ Naczynia niezbędne do podania posiłków oraz sztućce zapewnia Zamawiający.
6/ Porcjowanie, wydanie posiłków dzieciom , sprzątanie naczyń i pomieszczeń z zastosowaniem właściwych środków higienicznych po posiłkach zapewnia Wykonawca .Wykonawca zapewnia środki czystości do zmywania i dezynfekcji stolików oraz utrzymania czystości w stołówce szkolnej.
7/ Wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające przeszkolenie osoby wydającej posiłki w zakresie higieny wydawania posiłków i zmywania naczyń oraz zapewnia osobie wydającej fartuch i nakrycie głowy
8/ Wykonawca zobowiązuje się do odbioru resztek pokonsumpcyjnych.
9/ Utrzymanie w czystości termosów do przewozu posiłków zapewnia Wykonawca (mycie i dezynfekcja)
10/ W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami SWZ z innych źródeł.
11/ Oferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym w szczególności koszty
wytworzenia, transportu, rozładunku i wniesienia posiłków do stołówki szkolnej oraz ich wydania , posprzątania po posiłku i odbiór resztek po posiłkach.
Nazwa i adres szkoły Dożywianie-dzienna ilość posiłków

Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym, Dobryń Duży 68, 21-512 Zalesie - 20 obiadów - godz. dostawy 10.15
Szkoła Podstawowa w Wólce Dobryńskiej, Wólka Dobryńska 57, 21-512 Zalesie - 35 obiadów - godz. dostawy 10.30
Szkoła Podstawowa w Zalesiu, ul. Szkolna 10, 21-512 Zalesie – 60 obiadów - godz. dostawy 10.00
Razem - 115 obiadów
UWAGA; Ilość posiłków określona została szacunkowo na podstawie danych z roku 2021 i może ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia w realizacji usługi w przypadku zamknięcia szkół podstawowych z powodu pandemii COVID 19 lub innych. W czasie, w którym zajęcia w powyższych placówkach nie są realizowane lub są realizowane w formie nauki zdalnej Wykonawca nie przygotowuje posiłków i nie pobiera wynagrodzenia z tego tytułu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-12 do 2023-06-09

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za fakturę

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od miejsca wytwarzania posiłków do Szkoły Podstawowej w Zalesiu, ul. Szkolna 10, 21-512 Zalesie

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej :
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełniania tego warunku należy przedłożyć dokument o posiadaniu :
-lokalu gastronomicznego (zakładu), który spełnia wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze w zakresie dostarczania potraw odbiorcom zewnętrznym – decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego
- minimum 1 środka transportu (samochodu) przeznaczonego do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego - decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego
oraz załącznik nr 6 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie Zakupowej https://zalesie.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.