eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skwierzyna › Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w SkwierzynieOgłoszenie z dnia 2021-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 721 65 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 95 721 65 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.skwierzyna.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f61828a9-4b5e-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000781/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277515/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz przebudową istniejącego łącznika na terenie Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie, na działce nr 212/5 w obrębie 3 miasta Skwierzyna przy ulicy Mickiewicza 26.
Źródło dofinansowania: "RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych"
Zakres inwestycji obejmuje:
□ Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej nawierzchni chodników , bieżni sportowej;
□ Częściowa likwidacja istniejących nasadzeń : wycinka ( pojedyncze drzewa i krzewy) kolidujące z przebiegiem drogi pożarowej oraz prawidłową lokalizacją ogrodzenia w granicy działki;. trawników - komunikacja piesza (chodniki).
□ Rozbiórka ogrodzenia od strony ul. Sobieskiego, częściowa od ul. Mickiewicza oraz od. Ul. Traugutta ( wykonanie nowej bramy wjazdowej oraz furtki);
□ Przebudowa uzbrojenia terenu - kolizje z projektowanym obiektem;
□ Nieznaczna niwelacja terenu z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wód opadowych dla
nowoprojektowanej komunikacji kołowej ( droga pożarowa, nawierzchnia przepuszczalna) oraz pieszej ( bezprogowe przemieszczanie się osób niepełnosprawnych);
□ Fundamentowanie schodów zewnętrznych oraz pochylni dla niepełnosprawnych;
□ Lokalizacja zjazdu w ul. Traugutta ( wyjazd z drogi pożarowej);
□ Budowa budynku hali sportowej - sala sportowa z zapleczem i kotłownią gazową ;
□ Wykonanie robót ziemnych pod warstwy konstrukcyjne placów; chodników, miejsc parkingowych, drogi pożarowej, ciągów pieszo - jezdnych; remontowanych chodników;
□ Wykonanie warstw konstrukcyjnych placów, chodników, miejsc parkingowych, drogi pożarowej, ciągów pieszo – jezdnych; remontowanych chodników
□ Wykonanie nawierzchni placów, pasażu pieszych, chodników, miejsc parkingowych, jezdni, ciągów pieszo – jezdnych; remontowanych chodników;
□ Wykonanie oświetlenia terenu ( wymiana istniejących słupów oraz lokalizacja nowych) wraz z siecią elektroenergetyczną;
□ Wykonanie elementów infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania nowoprojektowanej hali sportowej (w tym: wykonanie przyłączy, instalacji odgromowej, instalacji oświetlenia zewnętrznego)
□ Wykonanie nowych nasadzeń oraz wykonanie nowych trawników;
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
poziom posadzki parteru - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego tj. +0,00 =30,57 m.n.p.m
Powierzchnia zabudowy - 2 007 m2
Powierzchnia użytkowa Sali gimnastycznej – 1 187,49 m2
Powierzchnia użytkowa całość – 2 402 m2
Powierzchnia całkowita – 2 569 m2
Wysokość budynku - 10,63 m do najwyższej attyki ( budynek niski)
- 10,50m do kalenicy dachu nad segmentem Sali sportowej
Wysokość kondygnacji – 2,70m ( segment techniczno – magazynowy)
- 3,30m ( parter segm. zaplecza), 3,80m ( piętro segm. zaplecza)
- 7,70m( wysokość seg. sali sportowej ( do dźwigara)
Szerokość budynku - 40,12m
Długość budynku – 57,04m
Ilość kondygnacji nadziemnych - segm. Sali sportowej – 1, zaplecze – 2, segm. techn -mag – 1

Szczegółowy zakres robót zawierają:
• Przedmiary i dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SWZ.
Uwagi:
a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego.
b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób.
c/ Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska.
d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.
Uwagi ogólne:
Wszystkie elementy ujęte w opisach technicznych, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisach technicznych, winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu.
W dokumentacji, przedmiarach robót – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii – to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.
Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.
Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.

Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ. Szczegółowy przedmiot i zakres zamówienia określony jest w SWZ, w tym w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, jak również specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

45212230-7 - Instalowanie szatni

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.