eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg Dolny › Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu DolnymOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeg Dolny

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71/3195117

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-484e85a9-1a1e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029925/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Termomodernizacja budynku pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia – Paweł Czarny i Marek Miedźwiecki,
- w sprawie procedury zamówienia – Anna Mielcarek.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki
usługi) oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. UWAGA:
Zamawiający wskazuje, że niewłaściwe jest drukowanie pliku elektronicznego, jego podpisywanie podpisem tradycyjnym, następnie
skanowanie, podpisywanie podpisem elektronicznym i tak przesyłanie do Zamawiającego. Zamawiający, zgodnie z obecną linią
orzecznictwa, uzna co prawda tak złożoną ofertę, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w ust. 6, natomiast tak
sporządzane oferty niepotrzebnie zwiększają wielkość przesyłanych plików i utrudniają dalszą pracę z nimi. Właściwszym sposobem
przygotowania oferty jest następujący:
1) Wykonawca powinien przygotować plik elektroniczny (np. tylko formularz oferty, lub wszystkie dokumenty w jednym pliku) gotowy
do podpisu elektronicznego (zamawiający wskazuje, że optymalnym rozszerzeniem jest PDF);
2) Wykonawca powinien skorzystać z zewnętrznych narzędzi do złożenia podpisu elektronicznego, a jeśli takich nie posiada,
powinien skorzystać z wbudowanego narzędzia ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektroniczniewykorzystajpodpiszaufany),
podpisując każdy przygotowany plik, który wymaga podpisu elektronicznego;
3) Po podpisaniu wszystkich plików, które tego wymagają i zebraniu pozostałych dokumentów składających się na ofertę, powinien
je spakować do jednego archiwum, a dopiero później takie archiwum zaszyfrować, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą
w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, https://www.brzegdolny.pl/, adres poczty e-mail:um@brzegdolny.pl tel.:
71/3195117;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu
poczty e-mail: iod.um@brzegdolny.pl lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu ofertowym .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym:
 na etapie trwającego postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu,
 po zakończeniu postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków:
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
 ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,
 ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja budynku pływali Aquasport w Brzegu Dolnym.
2. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
3. Obiekt objęty termomodernizacją położony jest przy ulicy Wilczej 8 w Brzegu Dolnym na działkach nr: 7/2, 8/2, 9/2 oraz 10, AM- 18 obręb Brzeg Dolny (działki będące własnością i w zarządzie gminy Brzeg Dolny), oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny symbolem B40UPs, przeznaczenie na usługi publiczne (ośrodek sportu i rekreacji).
4. Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest opracowany przez ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o., sp.k., ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław, Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej: PFU) stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
5. Realizacja zadania nastąpi w oparciu o procedurę zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że Wykonawca najpierw opracuje kompletną dokumentację projektową, a następnie wykona roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją.
6. Etapy realizacji przedmiotu zamówienia obejmują:
1) opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji będącej przedmiotem zamówienia wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i opiniami
2) dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane;
3) wykonanie wszelkich robót budowlanych niezbędnych do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji, w tym pozwolenia na użytkowanie.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona niezbędny zakres prac przedprojektowych na które składają się:
1) szczegółowe badania geotechniczne wraz z dokumentacją geotechniczną podłoża w obszarze planowanych robót budowlanych;
2) inwentaryzacja istniejącego budynku z zakresie niezbędnym do wykonania zadania;
3) ekspertyza techniczna istniejącego budynku.
8. Przewidywane prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej będą obejmowały:
1) przygotowanie projektu budowlanego wraz z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami i opiniami;
2) sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) nadzór autorski nad realizacją projektu.
9. Inwestycja obejmuje: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz wykonanie prac budowlanych:
1) w zakresie kubaturowym:
a) termomodernizację istniejącego budynku pływalni;
b) wykonanie dodatkowego szybu technicznego z wejściem na poziom -1;
2) w zakresie instalacyjnym:
a) instalacji wentylacji i klimatyzacji;
b) instalacji grzewczej;
c) układu kogeneracji;
d) instalacji oświetlenia.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU.
11. Zamawiający informuje, że na czas realizacji inwestycji obiekt zostanie zamknięty.
12. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, związane z wykonywanie robót tj. wszystkich tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy więc, między innymi osób: projektanta, osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy).
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te zdolności są wymagane.
b) dysponują i skierują do realizacji zamówienia:
 osobę do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden lub więcej (sumarycznie) wykonawców składających wspólnie ofertę. Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień budowlanych – ww. określone funkcje może pełnić jedna osoba, jeżeli posiada łącznie wszystkie ww. uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeśli nie wskaże danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje data i godzina uznania
kwoty na rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, wraz
z ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez gwaranta.
5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi ono spełniać następujące
wymogi:
1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny;
2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w
art. 98 ust. 6 ustawy;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do Gwaranta.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące wadium zawiera Rozdział 10 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z
Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale 6 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. W tym celu Zamawiający przygotował stosowną sekcję formularza
ofertowego.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy uregulowane są w projekcie umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku decyzji Zamawiającego o przeprowadzeniu negocjacji treści ofert, kryterium przyjętym do ograniczenia liczby zaproszonych wykonawców będzie cena (5 ofert z najniższą ceną, które nie podlegają odrzuceniu).

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej:
ustawa sankcyjna) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy pzp wyklucza
się Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
4. Wykluczenie z przyczyn, o których mowa w ust. 3 następuje na okres trwania ww. okoliczności, a wykluczony
Wykonawca:
1) nie zostanie zaproszony do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, jego oferta/oferta dodatkowa zostanie odrzucona;
2) który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego podlega karze pieniężnej nakładanej
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.