eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszyce › Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni osiedlowej,Urz璠u Miasta i Gminy Koszyce, Szko造 Muzycznej,, Muzeum Ziemi Koszyckiej.Og這szenie z dnia 2022-08-12


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni osiedlowej,Urz璠u Miasta i Gminy Koszyce, Szko造 Muzycznej,, Muzeum Ziemi Koszyckiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA KOSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010091

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. El瘺iety υkietk闚ny 14

1.5.2.) Miejscowo嗆: Koszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-130

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413514048

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@koszyce.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.koszyce.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego do kot這wni osiedlowej,Urz璠u Miasta i Gminy Koszyce, Szko造 Muzycznej,, Muzeum Ziemi Koszyckiej.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f0d39f67-1a2b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00304410

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-12

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2021/BZP 00336597/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania korespondencji elek¬tronicznej przekazywanej przy ich u篡ciu, opisane zosta造 w Regulaminie korzy¬stania z miniPortalu dost瘼nym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formu¬larzy do z這瞠nia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za dat przekazania oferty, o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie ,鈔odk闚 dowodowych, dokument闚 elektronicznych lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze oraz innych informacji lub dokument闚, przekazywanych w post瘼owa¬niu, przyjmuje si dat ich przekazania na ePUAP. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia korespondencja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami (inna ni oferta Wykonawcy i za陰czniki do oferty) odbywa si elektronicznie za po鈔ednic¬twem dedykowanego formularza dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przes豉na za pomoc tego formularza nie mo瞠 by szyfrowana. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem og這szenia BZP lub numerem postepowania ZPI 271.11.2022. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej email: ug@koszyce.gmina.pl”.Dokumenty elektroniczne, o鈍iadczenia lub elektroniczne kopie dokument闚 lub o鈍iadcze sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem Formularza do ko¬munikacji jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych, o鈍iadcze lub elektronicznych kopii dokument闚 lub o鈍iadcze za pomoc poczty elektronicznej, na adres e-mail ug@koszyce.gmina.pl. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych musi by zgody
z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu
o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz.U z 2020 poz.1452) oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (DZ.U z 2020r poz.2415). Zamawiaj帷y nie przewiduje sposobu komunikowania si z Wykonawcami w inny spos鏏 ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskaza¬nych w SWZ. Oferta musi by sporz康zona w j瞛yku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych w szczeg鏊no軼i: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, xlsx, odt (ze szczeg鏊nym wskazaniem na pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.. Wykonawca sk豉da ofert oraz pozosta貫 o鈍iadczenia i dokumenty za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Funkcjonalno嗆 do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost瘼na dla Wykonawc闚 na miniPortalu w szczeg馧ach danego post瘼owania. Spos鏏 zaszyfrowania i z這瞠nia oferty opisany zosta w „Instrukcji u篡tkownika” dost瘼nej na miniPortalu (https://minipotal.uzp.gov.pl)

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): szczeg馧owe informacje zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): informacje w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI 271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego w 陰cznej ilo軼i 90.000 z przeznaczeniem na potrzeby kot這wni: osiedlowej w Koszycach przy ul.MC Sk這dowskiej 7, Urz璠u Miasta i Gminy w Koszycach przy ul. El瘺iety υkietk闚ny 14, Szko造 Muzycznej w Koszycach przy ul.MC Sk這dowskiej 4a, Muzeum przy ul. Wsp鏊nej 11 w Koszycach w okresie od daty umowy do 30.04.2023 r., o parametrach nie gorszych ni: warto嗆 opa這wa min.42,6 MJ/kg; temperatura p造ni璚ia max.-20蚓; temperatura zap這nu min.56蚓; g瘰to嗆 w temperaturze 15蚓 max.860 kg/m3; lepko嗆 kinetyczna w 20蚓 max.6,00 mm²/s ;zawarto嗆 siarki max.0,10 % (m/m). Olej opa這wy lekki musi spe軟ia wymagania normy PN-C-96024:2020-12. Dostawa oleju opa這wego odbywa si b璠zie do miejsc wskazanych przez Zamawiaj帷ego (odbiorca), w terminie (czasie) jaki wykonawca (dostawca) zaproponuje w ofercie cenowej (formularzu ofertowym), jednak nie d逝瞠j ni 48 godzin od momentu z這瞠nia zam闚ienia przez Zamawiaj帷ego faxem lub e-mailem. Wykonawca zobowi您any jest niezw這cznie potwierdzi fakt przyj璚ia zg這szenia na numer faxu lub e-mail wskazany przez Zamawiaj帷ego. Zg這szenia b璠 sk豉dane w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. W przypadku gdy zam闚ienie b璠zie sk豉dane w pi徠ek, wykonawca musi zrealizowa w najbli窺zy poniedzia貫k do godz.15:30. Je瞠li termin up造wa w dniu ustawowo wolnym od pracy to dostawca dostarczy olej w dniu roboczym nast瘼uj帷ym po tym dniu. Dostawy realizowane b璠 w豉snym transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy od poniedzia趾u do pi徠ku w godz.7:30-15:30 zgodnie z zam闚ieniem od Zamawiaj帷ego. Olej opa這wy musi posiada 鈍iadectwo jako軼i i parametry nie gorsze ni okre郵one powy瞠j. Przedmiot zam闚ienia obejmuje r闚nie transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wy豉dunek. Do ka盥ej dostawy oleju opa這wego nale篡 do陰cza aktualne 鈍iadectwo jako軼i dostarczonego paliwa. Dostawy oleju opa這wego realizowane b璠 sukcesywnie (partiami) na koszt wykonawcy specjalistycznym transportem, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiaj帷ego. Jednorazowo zamawiana b璠zie (dostawa cz御tkowa) 18000 litr闚. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilo軼i na podstawie wskaza przep造womierza Zamawiaj帷y ma prawo 膨da okazania 鈍iadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z kt鏎ej b璠zie dokonywany roz豉dunek oleju opa這wego. Podstawa do wystawienia faktury b璠zie dostarczona ilo嗆 oleju opa這wego w temperaturze 15蚓 wg wskaza zalegalizowanego uk豉du pomiarowego z kompensacj do 15蚓 przy autocysternie. Posiadane zbiorniki:
-Szko豉 Muzyczna 1600 litr闚;
-Urz康 Miasta i Gminy-3200 litr闚 (2 zbiorniki po 1600 litr闚);
-Kot這wnia osiedlowa- 24000 litr闚 (8 zbiornik闚 po 3000 litr闚);
-Muzeum-3000 litr闚 (3 zbiorniki po 1000 litr闚).
Wymagany roz豉dunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji wpisanych w formularzu ofertowym przez wykonawc闚. Oferty oceniane b璠 w skali 100 punktowej (1%=1 pkt).Ocenie podlega b璠 oferty nie podlegaj帷e odrzuceniu. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najwy窺z ilo軼i punkt闚 okre郵onych w kryteriach.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
W celu potwierdzenia spe軟ienia przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w postepowaniu Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych w zakresie:
-aktualna koncesja na obr鏒 paliwami ciek造mi wydana przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwem ciek造m obj皻ym zam闚ieniem

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz na wezwanie Zamawiaj帷ego w terminie nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, sk豉da podmiotowe 鈔odki dowodowe na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu i braku podstaw wykluczenia:
aktualna koncesja na obr鏒 paliwami ciek造mi wydana przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwem ciek造m obj皻ym zam闚ieniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia lub pe軟omocnictwo do reprezentowania post瘼owaniu i zawarcia umowy. W zwi您ku z powy窺zym niezb璠ne jest przed這瞠nie w ofercie dokumentu zawieraj帷ego pe軟omocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do wyst瘼owania w imieniu Wykonawc闚 w spos鏏 umo磧iwiaj帷y ich identyfikacj. Korespondencja zwi您ana z post瘼owaniem b璠zie kierowana do ustanowionego pe軟omocnika.
2) Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika jaki zakres rzeczowy zam闚ienia realizowa zamierzaj poszczeg鏊ni Wykonawcy. (wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia na podstawie art.117 ust 4 ustawy pzp sk豉daj wraz z ofert o鈍iadczenie, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy -wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ)

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami okre郵onymi w SWZ i wzorze umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-22 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert elektronicznie za po鈔ednictwem Formularza do z這瞠nia: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-22 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-20

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wszystkie informacje dotycz帷e przedmiotowego postepowania s dost瘼ne na stronie internetowej : https://bip.malopolska.pl/ugkoszyce,m,402011,2022.html

2. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego, w celu przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrain rozpocz皻ej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec os鏏 i podmiot闚 wpisanych na list, o kt鏎ej mowa w art. 2 ustawy, stosuje si sankcje polegaj帷e m.in. na wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z p騧n. zm.).
1) Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si:

a) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2) Powy窺ze wykluczenie nast瘼owa b璠zie na okres trwania ww. okoliczno軼i. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiaj帷y odrzuca ofert takiego wykonawcy, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zam闚ienia publicznego oraz etapu prowadzonego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.