eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Czarnej Dąbrówce" - II postępowanieOgłoszenie z dnia 2023-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP w Czarnej Dąbrówce” – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNA DĄBRÓWKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Czarna Dąbrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-116

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarnadabrowka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38e5b1a8-ff7f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNEJ DĄBRÓWCE - wpisana do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 0000100162

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki OSP w Czarnej Dąbrówce” – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38e5b1a8-ff7f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00304286

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00240451

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce.
2) Zadanie współfinansowane jest ze środków finansowych NFOŚiGW/WFOŚIGW, KSRG/MSWiA oraz budżetu Gminy Czarna Dąbrówka i Starostwa Powiatowego w Bytowie.
3) Przedmiot zamówienia winien posiadać komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP na zasadach dopuszczenia do ruchu (karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji badania techniczne itp.).
4) Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wykonawcy lub miejscu przez niego wskazanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
• na zabudowę: minimum 24 miesiące
• na podwozie: minimum 24 miesiące
6) W przypadku gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż przewidziane powyżej mają one zastosowanie do umowy.
7) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami został opisany w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
(Uwaga! Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć wypełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.)
8) Wszystkie wymagania określone w dokumentach postępowania stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
9) Ilekroć w SWZ oraz jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany
ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzeń źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę to przyjmuje się wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub „równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisanych tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania.
10) Poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
11) Uwaga! Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34114000-9 - Pojazdy specjalne

34114110-3 - Pojazdy ratownicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1148820 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1148820 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1148820 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241073251

7.3.3) Ulica: Bestwińska 105A

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-346

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1148820 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZAMAWIAJĄCY:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W CZARNEJ DĄBRÓWCE
UL. OGRODOWA 2
77-116 CZARNA DĄBRÓWKA
REGON: 7708881837 NIP: 8421529280
wpisana do Rejestru Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem 0000100162
Adres strony internetowej zamawiającego:
https://ospczarnadabrowka.pl.tl/

Przedmiotowe postępowanie prowadzi podmiot (Gmina Czarna Dąbrówka) któremu powierzono przeprowadzenie postępowania na podstawie pełnomocnictwa

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.