eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › "Adaptacja pomieszczeń budynku ZUCS w Lubieszynie na potrzeby laboratorium badania próbek nr 3"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Adaptacja pomieszczeń budynku ZUCS w Lubieszynie na potrzeby laboratorium badania próbek nr 3"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Adaptacja pomieszczeń budynku ZUCS w Lubieszynie na potrzeby laboratorium badania próbek nr 3"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1403717-19fd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00311332/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Adaptacja budynku UCS w Lubieszynie na potrzeby lokalizacji laboratorium badania próbek.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U.2020.2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach
wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, która dostępna jest po bezpłatnym zalogowaniu, na stronie Platformy Zakupowej Market Planet oraz zobowiązany jest do zaakceptowania warunków korzystania z Platformy Zakupowej.
Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. Zamawiający, zgodnie z ww. Rozporządzeniem określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2) Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) Wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.
Zamawiający zgodnie z ww. Rozporządzeniem, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,XMLenc. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż preferowanym formatem jest pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części pomieszczeń w budynku magazynowo-biurowym Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Lubieszynie 11i, 72-002 Dołuje, na potrzeby lokalizacji pomieszczeń pomocniczych dla mobilnych laboratoriów badania próbek, w oparciu o
dokumentację projektową .
Zakres przedmiotu zamówienia:
• roboty rozbiórkowe,
• roboty konstrukcyjne,
• roboty suchej zabudowy, tynki, sufity,
• wykonanie posadzek,
• demontaż i montaż drzwi wewnętrznych ,
• demontaż i montaż okien,
• wykonanie ścian wewnętrznych,
• podkonstrukcje stalowe dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
• przebicia ścian,
• obróbki dachowe.
b) Zakres robót sanitarnych będzie obejmował :
• instalację wodociągową wody zimnej,
• instalację kanalizacyjną,
• instalację ciepłej wody użytkowej,
• instalację centralnego ogrzewania,
• instalację wentylacji mechanicznej,
• instalację klimatyzacji.
c) Zakres robót instalacyjnych elektrycznych będzie obejmował :
• Zasilanie tablic laboratorium,
• Oświetlenie ogólne,
• Instalacja gniazd wtykowych,
• Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
• Zasilanie odbiorów technologicznych ,
• Zasilanie wentylacji i klimatyzacji,
• Instalacja pomiaru stężenia gazu,
• Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP),
• Instalacja stałych urządzeń gaśniczych (SUG),
• ochrona przepięciowa,
• ochrona odgromowa,
• wykonanie pomiarów.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach
a) Dokumentacja projektowa: projekt budowlano – wykonawczy, projekt budowlany – instalacje elektryczne, projekt wykonawczy – konstrukcja, projekt budowlany – branża sanitarna, instalacja SAP, przedmiary : architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i technologia;
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: ogólna, instalacje sanitarne i instalacje elektryczne;
c) Pozwolenie na budowę – Decyzja Starosty Polickiego nr 88/2019 o znaku AB.6740.535.D.2018.KD.
d) Wzorze umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowalne, w tym na wbudowane materiały i wyroby (lata)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności technicznej lub zawodowej
a) doświadczenie Wykonawcy
Dla potwierdzenia doświadczenia potrzebnego do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie roboty budowlane, polegające na remoncie, przebudowie lub budowie obiektu kubaturowego, każda
o wartości robót minimum 100 000,00 złotych brutto*.
b) kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
Dla potwierdzenia spełniania warunku w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
kierownikiem robót budowlanych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3
letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności.
Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownikiem robót sanitarnych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownikiem robót elektrycznych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z
Załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywną lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg
wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
b) dowody określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czy dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- oświadczenie od każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do swz) Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków.
- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, również w następujących przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego prowadzących do zmiany ceny. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu;
3) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych/zaniechanych oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy.
4) zmiany podwykonawcy, na którego wiedzę i doświadczenie Wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, tylko po potwierdzeniu spełniania warunków opisanych SWZ w stopniu nie niższym i przedłożeniu dokumentów wskazanych w SWZ na ich potwierdzenie.
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.