eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 18.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie
przy ul. Inwalidów Wojennych 18.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU W JAWORZNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276709799

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32-7451030

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mckis.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mckis.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność obiektów kulturalnych i sportowych, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie
przy ul. Inwalidów Wojennych 18.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48cd5f70-1a09-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304174

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039821/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont i malowanie pokrycia dachowego na hali sportowej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 18.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://mckis.bip.jaworzno.pl/zamowienia/lista/28.dhtml

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 2247). Ze względów technicznych zamawiający zaleca stosowanie formatów .pdf., doc lub .odt. W przypadku zastosowania innego formatu niż wynikające z powyższych przepisów, zamawiający może nie mieć możliwości zapoznania się z ofertą, co może spowodować jej odrzucenie. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został szczegółowo w Instrukcji korzystania z miniPortalu – dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/. 3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w języku polskim, komunikacja między zamawiającym, a wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w ust. 4 i ust.5. 4. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami służąca do składania/wycofywania
i zmiany oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal – adres skrzynki: /mckisjaworzno/SkrytkaESP
za pomocą dostępnego: „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami w zakresie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta i dokumenty składane wraz z ofertą), cyfrowych odwzorowań dokumentów, oświadczeń oraz przekazywanych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@mckis.jaworzno.pl oraz na adres/adresy e-mail podane przez wykonawców w ofercie – bez konieczności szyfrowania.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia, znakiem postępowania lub innym określeniem identyfikującym przedmiotowe postępowanie. 6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów o których mowa w ust. 4, tj. ofert i dokumentów składanych wraz z ofertą, opisane zostały w:
a) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
b) warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP, dostępnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB (dotyczy miniPortalu i ePUAP) oraz 70 MB (poczta elektroniczna zamawiającego). 8. Za datę przekazania dokumentów, przekazywanych za pomocą ePUAP, przyjmuję się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Za datę przekazania dokumentów, przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej, przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację na serwer pocztowy zamawiającego. 10. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ulicy Krakowskiej 8;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mckis.jaworzno.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
3) Pani Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp), w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp oraz na podstawie prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom wspierającym bieżącą działalność Administratora, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
W przypadku wyboru Pani/Pana oferty, okres przetwarzania danych osobowych uzależniony będzie od innych obowiązujących przepisów prawa (w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), jak również od okresu wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt;
6) posiada Pani/Pan:
• prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie
z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
• prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
7) jednocześnie, z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego oraz obowiązujących przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679. Nadto, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
8) podanie danych osobowych jest niezbędnym elementem do wzięcia udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wprost wynikającym z zapisów prawa. Odmowa podania danych skutkować będzie odrzuceniem oferty przewidzianym w art. 226 Pzp;
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOK.ZP.2311.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót, obejmuje w szczególności: wymianę wkrętów farmerskich, wsporników odgromowych, przewodów instalacji odgromowych oraz złączy instalacji odgromowych; naprawę obróbek blacharskich; oczyszczenie i pomalowanie blachy dachowej.
Zakres robót określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45261221-9 - Malowanie dachów

45261910-6 - Naprawa dachów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w części V SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie
z wykonanego w sposób należyty, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu remontu poprzez malowanie pokrycia dachowego z blachy o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 500m².

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg załącznika nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 2.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak również w imieniu podmiotów udostępniających zasoby, jest umocowana do ich reprezentowania, w/w podmioty składają odpowiednio: odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. W/w podmioty nie są zobowiązane do złożenia dokumentów, o których wyżej mowa, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile w formularzu ofertowym wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (konsorcja, spółki cywilne). W tym celu wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. 4. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, jak również w imieniu podmiotów udostępniających zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 8 – w/w podmioty zobowiązane są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do ich reprezentowania. 5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmioty udostępniające zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W takim przypadku – wraz z ofertą – należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Szczegółowe wymagania określone w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.