eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 811 54 15

1.5.8.) Numer faksu: 47 811 15 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c6736f1-18a6-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304173

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017280/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Poprawa zdolności dochodzeniowo-śledczych i operacyjnych Policji na zewnętrznej granicy UE” (101060270 — 2021-PL- SIIOCP) Unijny Program Zwalczania Nadużyć Finansowych - European Union Anti-Fraud Programme (EUAF).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które
są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej -
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) Zamawiający dopuszcza również komunikację z wykorzystaniem poczty elektronicznej zamowienia@lu.policja.gov.pl, z wyjątkiem
składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez miniPortal zamieszczone są ponadto na stronie internetowej
zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez wykonawcę były przekazywane w szczególności w
następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie,
z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie:
e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej” - nr referencyjny 67/1.3.22/22/SZP/U;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z
późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres
obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed
takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych
stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 67/1.3.22/22/SZP/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 141553,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – „Pakiet szkoleń: Analiza Urządzeń Mobilnych – pełna ścieżka edukacyjna (specialist/proffessional/expert) dla pięciu osób z wyżywieniem i zakwaterowaniem (4 dni)”

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1.1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 6. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w powyższych dokumentach.

4.2.5.) Wartość części: 45920,05 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. cena oferty brutto (C) - 60% - odpowiada 60 pkt;
b. doświadczenie trenera (D) – 40 % - odpowiada 40 pkt;

ad a) 60% – cena oferty brutto (C)
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (Cx/ Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto;
Cx - cena brutto oferty najtańszej (spośród nieodrzuconych ofert);
Cb - cena brutto ocenianej oferty.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę „cenę oferty brutto” wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ- „Druk Oferta”.

ad b) 40% - doświadczenie trenera (D)

W przedmiotowym kryterium Zamawiający dokona obliczenia punktów w oparciu o poniższe zapisy:

Punktowana będzie liczba szkoleń, przeprowadzonych przez trenera (każde dla minimum dwóch osób), obejmujących zakresem tematycznym przedmiot zamówienia:

pakiet nr 1: szkolenia z zakresu analizy śledczej urządzeń mobilnych (Mobile Forensic);
pakiet nr 2: szkolenia z zakresu kursu praktycznego informatyki śledczej;
pakiet nr 3: szkolenia z zakresu analizy śledczej urządzeń mobilnych (Mobile Forensic);

Doświadczenie osób (trenera/trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji szkolenia będzie oceniane w następujący sposób:

- przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia - 0 pkt
- przeprowadzenie od 2 do 5 szkoleń - 10 pkt
- przeprowadzenie od 6 do 10 szkoleń - 20 pkt
- przeprowadzenie od 11 do 15 szkoleń - 30 pkt
- przeprowadzenie od 16 i więcej szkoleń - 40pkt

Suma punktów w kryteriach: cena oferty brutto (C) i doświadczenie trenera (D) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:

P = C + D
gdzie:
P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena oferty brutto”
D – ilość punktów w kryterium „doświadczenie trenera”

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – „Pakiet szkoleń: Praktyczny kurs informatyki śledczej– pełna ścieżka edukacyjna (specialist/proffessional/expert) dla pięciu osób z wyżywieniem i zakwaterowaniem (6 dni)”

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1.2 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 7. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w powyższych dokumentach.

4.2.5.) Wartość części: 58897,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. cena oferty brutto (C) - 60% - odpowiada 60 pkt;
b. doświadczenie trenera (D) – 40 % - odpowiada 40 pkt;

ad a) 60% – cena oferty brutto (C)
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (Cx/ Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto;
Cx - cena brutto oferty najtańszej (spośród nieodrzuconych ofert);
Cb - cena brutto ocenianej oferty.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę „cenę oferty brutto” wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ- „Druk Oferta”.

ad b) 40% - doświadczenie trenera (D)

W przedmiotowym kryterium Zamawiający dokona obliczenia punktów w oparciu o poniższe zapisy:

Punktowana będzie liczba szkoleń, przeprowadzonych przez trenera (każde dla minimum dwóch osób), obejmujących zakresem tematycznym przedmiot zamówienia:

pakiet nr 1: szkolenia z zakresu analizy śledczej urządzeń mobilnych (Mobile Forensic);
pakiet nr 2: szkolenia z zakresu kursu praktycznego informatyki śledczej;
pakiet nr 3: szkolenia z zakresu analizy śledczej urządzeń mobilnych (Mobile Forensic);

Doświadczenie osób (trenera/trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji szkolenia będzie oceniane w następujący sposób:

- przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia - 0 pkt
- przeprowadzenie od 2 do 5 szkoleń - 10 pkt
- przeprowadzenie od 6 do 10 szkoleń - 20 pkt
- przeprowadzenie od 11 do 15 szkoleń - 30 pkt
- przeprowadzenie od 16 i więcej szkoleń - 40pkt

Suma punktów w kryteriach: cena oferty brutto (C) i doświadczenie trenera (D) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:

P = C + D
gdzie:
P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena oferty brutto”
D – ilość punktów w kryterium „doświadczenie trenera”

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – „Szkolenie: Metody odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych i ich analiza dla czterech osób z wyżywieniem i zakwaterowaniem (3 dni)

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu informatyki śledczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1.3 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3 oraz we wzorze umowy - załącznik nr 8. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w powyższych dokumentach.

4.2.5.) Wartość części: 36736,04 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. cena oferty brutto (C) - 60% - odpowiada 60 pkt;
b. doświadczenie trenera (D) – 40 % - odpowiada 40 pkt;

ad a) 60% – cena oferty brutto (C)
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

C = (Cx/ Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto;
Cx - cena brutto oferty najtańszej (spośród nieodrzuconych ofert);
Cb - cena brutto ocenianej oferty.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę „cenę oferty brutto” wpisaną w załączniku nr 1 do SWZ- „Druk Oferta”.

ad b) 40% - doświadczenie trenera (D)

W przedmiotowym kryterium Zamawiający dokona obliczenia punktów w oparciu o poniższe zapisy:

Punktowana będzie liczba szkoleń, przeprowadzonych przez trenera (każde dla minimum dwóch osób), obejmujących zakresem tematycznym przedmiot zamówienia:

pakiet nr 1: szkolenia z zakresu analizy śledczej urządzeń mobilnych (Mobile Forensic);
pakiet nr 2: szkolenia z zakresu kursu praktycznego informatyki śledczej;
pakiet nr 3: szkolenia z zakresu analizy śledczej urządzeń mobilnych (Mobile Forensic);

Doświadczenie osób (trenera/trenerów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji szkolenia będzie oceniane w następujący sposób:

- przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia - 0 pkt
- przeprowadzenie od 2 do 5 szkoleń - 10 pkt
- przeprowadzenie od 6 do 10 szkoleń - 20 pkt
- przeprowadzenie od 11 do 15 szkoleń - 30 pkt
- przeprowadzenie od 16 i więcej szkoleń - 40pkt

Suma punktów w kryteriach: cena oferty brutto (C) i doświadczenie trenera (D) będzie podstawą wyboru oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:

P = C + D
gdzie:
P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena oferty brutto”
D – ilość punktów w kryterium „doświadczenie trenera”

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie trenera

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Nie dotyczy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający - w zakresie pakietów nr 1, 2 i 3 - określa wymóg posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się wykonaniem, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego szkolenia z zakresu informatyki śledczej o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy zł) oraz załączy dowody określające, że to szkolenie zostało wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet wystarczającym będzie jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednego szkolenia o wartości podanej powyżej.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ

b) wykaże się dysponowaniem co najmniej jedną osobą (trenerem), która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenia szkolenia, posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego szkolenia dla minimum 2 osób z zakresu:
• analizy śledczej urządzeń mobilnych (Mobile Forensic) – dotyczy pakietów nr 1 i/lub 3;
• kursu praktycznego informatyki śledczej – dotyczy pakietu nr 2;
przeprowadzonego w okresie ostatnich 3 lat wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych).
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym
wraz z ofertą zgodnie z pkt 1). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - dotyczy wszystkich pakietów (1, 2, 3):
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i pomiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Do przedmiotowego wykazu należy dołączyć np. referencje.
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Oświadczenie wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania imienia i nazwiska osoby prowadzącej szkolenie wraz z wykazem przeprowadzonych przez nią szkoleń – dotyczy pakietów nr 1, 2 i 3.
Ww. przedmiotowy środek dowodowy zawarty w formie tabeli w załączniku nr 1 „Druk oferta” – „wykaz szkoleń przeprowadzonych przez w/w osobę …”, służy potwierdzeniu spełniania kryterium „doświadczenie trenera”. Wykaz nie podlega uzupełnieniu.
Warunkiem przyznania punktów w powyższym kryterium jest podanie w ofercie wszystkich niezbędnych danych t.j.:
- imię i nazwisko osoby prowadzącej szkolenie;
- termin/data przeprowadzenia szkolenia (dzień, miesiąc rok),
- tematyka (zakres) szkolenia,
- podmiot, dla którego ww. osoba przeprowadziła szkolenie z podaniem danych teleadresowych,
- liczba przeszkolonych osób

Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdyż zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności
z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk OFERTA- załącznik nr 1 do SWZ.
Druk Oferta nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Jeżeli Wykonawca nie złoży druku Oferta, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII i VI SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załączniku
nr 2 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do ofert oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy).
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o których mowa w art. 112ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 6 - wzór umowy dla pakietu nr 1, załącznik nr 7 - wzór umowy dla pakietu nr 2 oraz załacznik nr 8 - wzór umowy dla pakietu nr 3.
2. We wzorach umów Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej ofert w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy , w szczególności w przypadkach określonych w § 7 wzorów umów - załącznik nr 6 , załącznik nr 7 oraz załacznik nr 8 do SWZ:
a) przesunięcia terminu ustalonego w § 1 ust. 10 w przypadku wystąpienia działania „Siły Wyższej”;
b) odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy lub jej załączników.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zapisami zawartymi w dziale IX
2. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony – 3 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia opisane w rozdziale VII SWZ "Podstawy wykluczenia" , zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 15.04.2022 r., poz. 835).
4. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2022 roku, zgodnie ze wzorami umów stanowiącymi załącznik nr 6, 7 i 8 do SWZ.
5. Identyfikator postępowania nadany przez miniPortal, którym powinni posługiwać się wykonawcy w celu prawidłowego
złożenia oferty: 1c465e23-a516-43b5-9e10-2876eb20081b

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.