eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łęczyce › Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w zakresie budowy chodnika w m. Kisewo Etap IOgłoszenie z dnia 2021-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w zakresie budowy chodnika w m. Kisewo Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łęczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 53

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-218

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@leczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-leczyce

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gmina-leczyce.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G w zakresie budowy chodnika w m. Kisewo Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4349da4-267e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00303998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003213/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi powaitowej nr 1322G w zakresie budowy chodnika w m. Kisewo Etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00216913/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.8.2021.DB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6.1 Zamówienie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1322G w zakresie wykonania chodnika oraz 2 przejść dla pieszych z oświetleniem w miejscowości Kisewo – działka nr 159, 142 i 81 obręb Kisewo w zakresie:
• wykonania chodnika o szerokości 2,0 m i długości 230,9 m wraz z zjazdami (kostka betonowa szara wibroprasowana 8 cm)
• wykonania umocnienia fragmentu pobocza i cieku z kostki granitowej
• wykonania odmulenia rowu
• wykonanie korytek podchodnikowych
• wykonania humusowania skarp z obsianiem mieszanką traw
• wykonania oznakowania (przejścia dla pieszych)
• wykonania oświetlenia (przejścia dla pieszych)
• usunięcie karp korzeniowych (po wyciętych drzewach)
zgodnie z załączoną dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 246000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 379405,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5881482325

7.3.3) Ulica: Mickiewicza 9

7.3.4) Miejscowość: Strzebielino

7.3.5) Kod pocztowy: 84-220

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 246000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-04-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.